prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Rok narození: 1963
Fakulta filozofická
Obor působení: Historie
Základní výzkum
petr.vorel@upce.cz

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., byl prvním vedoucím Ústavu historických věd od jeho založení na tehdejší Fakultě humatnitních studií Univerzity Pardubice (2001). Později působil ve vedoucích funkcích na Fakultě filozofické a na Univerzitě Pardubice (proděkan, děkan, prorektor). Po externí aspirantuře na Historickém ústavu Akademie věd ČR (1994) absolvoval habilitaci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999) a profesorské řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci (2004). Dlouhodobě působí jako hlavní představitel historické oborové komunity v České republice (předseda Sdružení historiků České republiky 2006-2011; předseda Českého národního komitétu historiků od 2011 dosud). Je členem Učené společnosti České republiky a významných zahraničních vědeckých gremií (Collegium Carolinum – München; The Comenius Academic Club – New York).

Fields of interest:

 • Dějiny peněžního oběhu
 • Hospodářské dějiny raného novověku
 • Dějiny papežství
 • Dějiny Římsko-německé říše

Vědecké působení

Spektrum vědeckého zájmu prof. Vorla je poměrně široké, bibliografie za posledních třicet let obsahuje na dvě desítky původních vědeckých knižních publikací (vycházejících v opakovaných vydáních či více jazykových mutacích) a na dvě stovky časopiseckých studií, publikovaných jak česky, tak v cizích jazycích. V současné době se zaměřuje na problematiku evropských hospodářských dějin a peněžního oběhu 15. - 17. století; propojení ekonomických a politických zájmů vládnoucí vrstvy v době politických krizí; vztah mezi papežskou a císařskou mocí v 16. století a dějiny Římsko-německé říše v raném novověku.

Grant projects (selection):

 • 2012-2015: GA405/12/1000 Válka knížat v říši a české země 1546-1555

Selected Publications:

 • VOREL, Petr. From the Silver Czech Tolar to a Worldwide Dollar (The Birth of the Dollar and its Journey of Monetary Circulation in Europe and the World from the 16th to the 20th Century). New York: Columbia University Press, 2013.
 • VOREL, Petr. La storia della piastra d´argento di Urbano VIII (L’attività della zecca romana sul finire del pontificato di Urbano VIII e il catalogo dettagliato delle piastre d’argento pontificie degli anni 1634-1644). Roma - Praha: Istituto Storico Ceco di Roma, 2013.
 • VOREL, Petr. The War of the Princes: The Bohemian Lands and the Holy Roman Empire 1546-1555. Santa Helena - California (USA):Helena History Press LLC, 2015.
 • VOREL, Petr. Funding of the Papal Army´s Campaign to Germany during the Schmalkaldic War (Edition of the original accounting documentation "Conto de la Guerra de Allemagna" kept by the Pope's accountant Peter John Aleotti from 22 June 1546 to 2 September 1547). Theatrum Historiae 21, 2017, pp. 9 – 96.
 • VOREL, Petr.  European merchant trading firms and the export of the precious metals from the Kingdom of Bohemia during the 16th century. in: Cheryl Susan McWatters (red.) Mercantilism, Account Keeping and the Periphery-Core Relationship, London – New York: Routledge 2019, pp. 49-60.

Awards:

 • 2017 - Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích
 • 2019 – Palackého medaile Akademie věd ČR za zásluhy v oboru historie
false
false