Vydavatelství

Vydavatelství bylo založeno jako samostatné středisko k 1. lednu 2008, od 1. března 2009 je jeho součástí prodejna odborné literatury s tím, že vydavatelství bylo začleněno do struktury Tiskařského střediska. Od 1. listopadu 2013 se mění název Tiskařského střediska na Vydavatelství a polygrafické středisko.

Vydavatelství mj:

  •  spravuje čísla ISBN, ohlašuje Národní knihovně ČR vydání publikací, rozesílá povinné výtisky a nabídky zákonem stanoveným příjemcům,
  • spolupracuje s edičními referenty jednotlivých fakult a autory publikací při přípravě, vydání, distribuci a prodeji publikací vydaných Univerzitou Pardubice,
  • spravuje sklad odborné literatury, eviduje a spravuje archivní titul vydaných publikací,
  • zabezpečuje prodej publikací prostřednictvím univerzitní odborné literatury a prostřednictvím univerzitního knižního e-shopu,
  • zajišťuje prodej vydaných publikací v ČR, navazuje kontakty s externími distributory a prodejci,
  • poskytuje informace o vydavatelských činnostech uvnitř i vně univerzity,
  • předkládá návrhy projektů a zpracovává dokumentaci související s podáním žádostí o poskytnutí grantů (dotací) a jedná s potenciálními poskytovateli finanční podpory a darů, prostřednictvím kterých bude možné realizovat vydání vybraných publikací.
false