Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

sadrovec-otoceny_145868.jpg

(vybrané vědecké osobnosti)

Univerzita Pardubice se svou velikostí a zaměřením řadí mezi středně velké veřejné vysoké školy univerzitního typu s multioborovou strukturou. Vznikala postupně z někdejší vysoké školy chemického zaměření (1950), transformované na univerzitu (1994), a to jak formou zakládáním nových fakult s odlišným oborovým zaměřením, tak i v České republice ojedinělým integrováním soukromé vysoké školy do své struktury (dnešní Fakulta restaurování). V současné době je Univerzita Pardubice tvořena sedmi fakultami, chronologicky podle vzniku: Fakulta chemicko-technologická (1950); Fakulta ekonomicko-správní (1991), Dopravní fakulta Jana Pernera (1993); Fakulta filozofická (2001); Fakulta restaurování (Litomyšl) (2005); Fakulta zdravotnických studií (2007) a Fakulta elektrotechniky a informatiky (2009).

Tvůrčí vědecká činnost každé instituce je výslednicí mnoha působících aktérů a synergických efektů. Z hlediska dlouhodobé publikační činnosti v mezinárodně respektovaných publikačních médiích, zapojení do národních i mezinárodních vědeckých projektů a vytváření samostatných vědeckých škol ve spolupráci se studenty doktorského studia a mladšími kolegy na Univerzitě Pardubice lze identifikovat šestnáct osobností, které představují hlavní rozvojové trendy. Tato publikace přináší jejich stručné profily, bibliometrické profily a publikační charakteristiky.

Z hlediska výše naznačeného vývoje instituce je pochopitelné, že významný počet osobností je spojen s PŘÍRODNÍMI A TECHNICKÝMI VĚDAMI. V těchto disciplínách bývá zvykem posuzovat dlouhodobou činnost z hlediska měřitelných výstupů, které se většinou odvíjejí od prací publikovaných v mezinárodních časopisech indexovaných v rámci Web of Science. Citační analýza těchto publikovaných prací je pak většinou považována za měřítko mezinárodního významu pěstovaného oboru. Na úrovni „Web of Science Categories“ Univerzita Pardubice dlouhodobě vyniká v řadě oborů. Především jde o tyto obory: Chemistry Analytical, Materials Science Ceramics, Physics Condensed Matter, Biochemical Research Methods, Thermodynamics, Electrochemistry, Optics, Polymer Science, Materials Science Textiles, Physics Atomic Molecular Chemical. V posledních 20 letech se podle souhrnné citační odezvy umisťuje Univerzita Pardubice na prvním místě mezi vysokými školami v ČR v oborech Analytical Chemistry, Biochemical Research Methods a Thermodynamics. V oboru Optics se umisťuje na místě druhém a v oboru Physics Condensed Matter na místě čtvrtém. Naproti tomu ve SPOLEČENSKÝCH A HUMANITNÍCH VĚDÁCH vědách jsou publikační výstupy soustředěny spíše do knih a monografií. I zde však platí jako měřítko kvality uznání vnější odbornou komunitou.

Věda je svojí povahou a z definice mezinárodní aktivitou. Mezinárodní spolupráce je tedy nedílnou součástí kvalitní vědecké práce a hlavně je nezbytná z dlouhodobého hlediska budování životaschopných tvůrčích týmů. Univerzita udržuje intenzivní mezinárodní spolupráci zejména v oblasti doktorských studijních programů. Jako jeden příklad z mnoha můžeme uvést International Cooperative Graduate Program s National Institute for Materials Science v japonské Tsukubě, kde naši doktorandi absolvují roční stáže, které jsou součástí doktorského studia. Tato výzkumná instituce patří mezi nejúspěšnější světové instituce v oblasti materiálových věd na světě. 

V rámci univerzity má největší mezinárodní a vědecký přesah Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT; založeno 2013). Aktivity centra, v jehož čele stojí prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc., jsou orientovány zejména do oblasti materiálových věd (fotoniky, elektroniky, obnovitelných zdrojů energie, chemicky aktivních povrchů aj.). S ohledem na zaměření centra jsou materiály studovány rovněž v nanoměřítkových formách (nanočástice, nanotrubice, nanovlákna a tenké vrstvy). Základní i aplikovaný výzkum, vzešlý z jeho činnosti, reprezentuje v níže uvedeném výběru vědecky nejvýkonnější pracovník CEMNAT Dr.-Ing. Jan Macák. Pardubický CEMNAT, disponující špičkových přístrojovým vybavením, je od roku 2016 zařazen na Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. 

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Imunochemie, Lékařská imunologie

prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
Organická chemie

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
Analytická chemie

Dr.- Ing. Jan Macák
Materiálové vědy

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Fyzikální chemie

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
Chemie a fyzika anorganických materiálů

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Obecná a anorganická chemie

prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Anorganická chemie, Chemie pevných látek