Univerzita v číslech

Univerzita Pardubice, jediná vzdělávací instituce univerzitního typu v Pardubickém kraji, nabízí kvalitní a moderní vzdělání srovnatelné s renomovanými zahraničními univerzitami.

Fakulty, studijní programy a počty studentů

Fakulty 7
Katedry/ústavy/ateliéry 49
Zaměstnanci univerzity 1 142
  – z toho akademičtí a vědečtí pracovníci 666
Studijní programy/obory 68/137
Forma studia  
  – prezenční 80 %
  – kombinovaná 20 %
Studenti celkem 7 858
  – v bakalářském studiu 70 %
  – v magisterském studiu 24 %
  – v doktorském studiu 6 %
Absolventi 2 033
Zahraniční studenti 443 z 65 zemí
Studenti v programech dalšího celoživotního vzdělávání (CŽV) 968
Vyplacená stipendia 85 mil. Kč

Zahraniční spolupráce, mobilita studentů a celoživotní vzdělávání

Počet akreditovaných programů v anglickém jazyce 22
Mezinárodní bilaterární smlouvy 430 smluv
290 institucí
49 zemí

Věda, výzkum a odborná publikace

Prostředky na vědu, výzkum a vývoj z ročního rozpočtu univerzity 361 mil. Kč
  – institucionální výzkum 47 %
  – z grantových soutěží 53 %
Počet řešených projektů 158
Společná vědecká pracoviště založená s externími subjekty 5
Smluvně řešené úkoly doplňkové činnosti pro externí společnosti 401
Počty publikací v impaktovaných časopisech (2016) 271

Univerzitní knihovna, ICT, koleje a menza

Fondy Univerzitní knihovny 209 689
  – počet uživatelů 8 612
  – počet absenčních výpůjček 111 351
  – počet titulů periodik 429
  – počet přístupných odborných databází 30
ICT infrastruktura  
  – počet PC stanic včetně virtuálních desktopů 4 100
  – počet PC učeben 83
  – spravovaných PC účtů 11 300
Koleje a menza  
  – ubytování  1 329 lůžek
  – stravování (vydaných jídel ročně) 341 682

Rozpočet

Rozpočet (2017) 953 mil. Kč
  – z toho neinvestiční 907 mil. Kč

Hodnocení kvality univerzity

Postavení UPa v rámci VVŠ (dle Metodiky hodnocení výsledku VO)  
  – v rámci veřejných vysokých škol ČR 11. místo
true