UPCE

Zajišťování kvality

Dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností včetně realizace jejich pravidelného hodnocení. Hodnocení kvality na Univerzitě Pardubice vychází zejména z podrobné analýzy komplexních požadavků, možností a potřeb, která je součástí Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice na období 2016 až 2020.

 

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Systém zajišťování kvality univerzity a všechny jeho části jsou koncipovány s ohledem na evropský rámec pro zajišťování kvality European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Univerzita dále v plné míře uplatňuje požadavky stanovené v zákoně o vysokých školách a dalších zákonech (např. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákon o veřejných zakázkách, zákon o střetu zájmů, zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o rozpočtových pravidlech), které jsou promítnuty do vnitřních předpisů, norem a postupů univerzity a v souladu s vlastní strategií univerzity jsou dále rozvíjeny.

Základní prvky zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisechíslušným nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství a jsou zakotveny ve Statutu Univerzity Pardubice. Celý systém zajišťování kvality včetně způsobu přijímání nápravných opatření a následné podoby kontrolování jejich naplňování je definován vnitřním předpisem Pravidly systému zajišťování kvality, vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice a na něj navazujícími dalšími vnitřními normami. Systém zajišťování a hodnocení kvality je nástrojem univerzity, který umožňuje pravidelně monitorovat a usměrňovat probíhající vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti.

 

Vzdělávací činnost

Kvalita vzdělávací činnosti je zabezpečena uplatňováním požadavků uvedených v zákoně o vysokých školách, v nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství, včetně metodických materiálů Národního akreditačního úřadu. Pravidla a postupy související se zajišťováním kvality vzdělávací činnosti jsou zakotvena a podrobně specifikována ve vnitřních předpisech Univerzity Pardubice v Akreditačním řádu Univerzity Pardubice a v následujících opatřeních rektora: Postup při podávání žádostí o akreditace studijního programu, její rozšíření či prodloužení doby platnosti, který blíže popisuje projednávání žádosti o akreditaci před odesláním na Národní akreditační úřad, Zamezení střetu zájmů při působení akademických pracovníků v orgánech Univerzity PardubiceGaranti studijních programů, garanti předmětů a činnosti oborové rady doktorského studijního programu na Univerzitě Pardubice, definuje práva a povinnosti garanta studijního programu, Standardy studijních programů Univerzity Pardubice , vymezují závazné hodnoty standardů studijních programů Univerzity Pardubice, Zřízení Rad studijních programů fakulty a zaměření jejích činnosti, ustanovilo jejich zřízení na každé fakultě, zatímco Rady studijních programů fakult a zaměření jejich činnosti popisuje zaměření činnosti rad na základě získané praxe. 

Pravidla a postupy související se zajišťováním kvality přijímacího řízení a studia upravuje Statut Univerzity Pardubice, Studijní a zkušební řád Univerzity Pardubice a Stipendijní řád Univerzity Pardubice. Podmínky získání akademických hodností jsou specifikovány v Pravidlech pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Hodnocení kvality vzdělávání se zaměřuje na získání zpětné vazby od akademických pracovníků, studentů, absolventů i externích subjektů. Výkonnost a kvalita jednotlivých procesů vzdělávání je u všech studijních programů posuzována na základě řady vnitřních ukazatelů tj. sledování vývoje zájmu o studium, analýzy výsledků přijímacího řízení, studijní (ne)úspěšnosti a uplatnitelnosti absolventů.

 

Tvůrčí činnost

Základní hodnocení kvality výzkumné činnosti je navázáno na národní systém hodnocení výzkumu a vývoje definovaný a provozovaný v souladu s platnou Metodikou hodnocení výzkumu, vývoje a inovací a ukončených programů zveřejněnou Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení kvality tvůrčí činnosti probíhá na úrovni univerzity, fakult a jednotlivých pracovišť, ale i na úrovni akademických a vědeckých pracovníků, jejichž činnost související s výzkumnými aktivitami je definována v Kodexu dobré výzkumné praxe Univerzity Pardubice.  Hodnocení posuzuje i excelenci výsledků v mezinárodním srovnání.

 

Související činnost

Na kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity má výrazný vliv i rozsah a kvalita všech podpůrných činností na univerzitě. Mezi ty patří zejména správa a řízení univerzity, knihovní služby, informační technologie, informační systémy a služby, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií, rozvoj a údržba zázemí a infrastruktury, vydavatelská a ediční činnost, poradenské služby, personální a finanční zdroje, služby kolejí a menzy či zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců. Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb či formou analýzy příslušných dat, které jsou uveřejněny ve výročních zprávách o činnosti a o hospodaření Univerzity Pardubice.

 

Organizační a personální zabezpečení

Systém je koncipován tak, že se prolíná všemi organizačními složkami univerzity a jejích součástí a zasahuje do všech činností univerzity. Podmínky pro zajišťování a hodnocení kvality tedy vytvářejí všechny útvary rektorátu i jednotlivých fakult, za naplňování a rozvoj standardů kvality jsou zodpovědní všichni pracovníci od vrcholového managementu, přes vedoucí zaměstnance na úrovni středního managementu, až po akademické a vědecké pracovníky fakult a jednotlivé pracovníky rektorátu a děkanátů. Na naplňování vize kvality se tak různou měrou podílejí všichni zaměstnanci univerzity v souladu přijatým Etickým kodexem.

Zajišťování a hodnocení kvality má v kompetenci statutem zřízený samostatný orgán Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. V otázkách posuzování kvality je rada nejen rozhodujícím orgánem, ale zároveň metodikem a kontrolorem. V rámci své působnosti je oprávněna vydávat doporučení a stanoviska, metodické materiály, zásady jednotlivých činností a výzvy k nápravě. Jejími poradními orgány jsou odborné komise, které hodnotí kvalitu v konkrétních oblastech vzdělávání. Aktuálně jsou zřízeny tři komise pro následující oblasti vzdělávání a vědních oborů: technické a přírodovědné, ekonomické, zdravotnické, humanitní a umělecké. Jednací řád rady dále umožňuje, aby si odborná komise ustavila ad hoc pracovní skupinu, která je jejím poradním orgánem.

Novela zákona o vysokých školách přiznává širší kompetence garantům studijních programů. Postavení garantů je podrobně upraveno v opatření rektora. Pravomoci a odpovědnosti garantů v procesu přípravy materiálů pro akreditaci studijního programu a v procesu hodnocení studijních programů jsou zakotveny v Pravidlech systému zajišťování kvality Univerzity Pardubice

Na Univerzitě Pardubice byly ustanoveny Rady studijních programů fakult. Rada studijních programů fakulty se kromě projednávání a vyjadřování se k sebehodnotící zprávě daného studijního programu zaměřuje na celkovou koncepci výuky na fakultě, hledání synergií mezi studijními programy a hodnocení kvality výuky, rozhoduje ve věcech přípravy, realizace a evaluace výuky ve studijních programech fakulty.

 

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitřní hodnocení kvality na Univerzitě Pardubice probíhá v souladu s cíli stanovenými v aktuálním Strategickém záměru Univerzity Pardubice a výstupem je Zpráva o vnitřním hodnocení kvality a její dodatky. Vnitřní hodnocení kvality vychází z analýz a evaluace všech oblastí činnosti univerzity. Univerzita Pardubice využívá pro zpětnou vazbu při hodnocení kvality širokou škálu různých zdrojů. Vnitřní informační systém HAP (Hodnocení akademických pracovníků – primární informace) umožňuje získávat data o akademických a vědeckých pracovnících  zejména v oblasti vzdělávání, zapojení do projektů, výsledků tvůrčí činnosti. Studenti pravidelně hodnotí kvalitu výuky předmětů po ukončení semestru prostřednictvím informačního systém STAG. Do přípravy hodnocení se aktivně zapojuje i Komise pro hodnocení výuky v rámci Studentské rady Univerzity Pardubice. Zpětnou vazbu od absolventů a zaměstnavatelů získává Univerzita Pardubice prostřednictvím Kariérního centra, sdružení Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice, kontakty s absolventy působícími v podnicích spolupracujícími s univerzitou a jejími fakultami.

 

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností univerzity zajišťuje dle zákona  č. 111/98 Sb. o vysokých školách Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo další všeobecně uznávané instituce na základě svého statutu.

 

false