Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_2691_u_115104.jpg

Dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách je vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností včetně realizace jejich pravidelného hodnocení. Hodnocení kvality na Univerzitě Pardubice vychází zejména z podrobné analýzy komplexních požadavků, možností a potřeb, která je součástí Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice na období 2016 až 2020.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Systém zajišťování kvality univerzity a všechny jeho části jsou koncipovány s ohledem na evropský rámec pro zajišťování kvality European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Univerzita dále v plné míře uplatňuje požadavky stanovené v zákoně o vysokých školách a dalších zákonech (např. zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zákon o veřejných zakázkách, zákon o střetu zájmů, zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o rozpočtových pravidlech), které jsou promítnuty do vnitřních předpisů, norem a postupů univerzity a v souladu s vlastní strategií univerzity jsou dále rozvíjeny.

Základní prvky zajišťování a vnitřního hodnocení kvality jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisech, nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech ve vysokém školství a jsou zakotveny ve Statutu Univerzity Pardubice. Celý systém zajišťování kvality včetně způsobu přijímání nápravných opatření a následné podoby kontrolování jejich naplňování je definován vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice a na něj navazujícími dalšími vnitřními normami. Systém zajišťování a hodnocení kvality je nástrojem univerzity, který umožňuje pravidelně monitorovat a usměrňovat probíhající vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti.

Vzdělávací činnost

Kvalita vzdělávací činnosti je zabezpečena uplatňováním požadavků uvedených v zákoně o vysokých školách, v nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství, včetně metodických materiálů Národního akreditačního úřadu. Pravidla a postupy související se zajišťováním kvality vzdělávací činnosti jsou zakotveny a podrobně specifikovány ve vnitřních předpisech Univerzity Pardubice, v Akreditačním řádu Univerzity Pardubice a v následujících opatřeních rektora: Postup při podávání žádostí o akreditace studijního programu, její rozšíření či prodloužení doby platnosti, které blíže popisuje projednávání žádosti o akreditaci před odesláním na Národní akreditační úřad; Zamezení střetu zájmů při působení akademických pracovníků v orgánech Univerzity PardubiceGaranti studijních programů, garanti předmětů a činnosti oborové rady doktorského studijního programu na Univerzitě Pardubice, definující práva a povinnosti garanta studijního programu, Standardy studijních programů Univerzity Pardubice  vymezují závazné hodnoty standardů studijních programů Univerzity Pardubice, Rady studijních programů fakult a zaměření jejich činnosti, které specifikuje činnost a pravomoce fakultních rad studijních programů, Postup pro provádění změn ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování a pro zpracování kontrolních zpráv, které stanovuje postupy schvalování změn v již uskutečňovaných studijních programech dle jejich závažnosti. 

Pravidla a postupy související se zajišťováním kvality přijímacího řízení a studia upravuje Statut Univerzity Pardubice, Studijní a zkušební řád Univerzity Pardubice a Stipendijní řád Univerzity Pardubice. Podmínky získání akademických hodností jsou specifikovány v Pravidlech pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesoremPostup pro zpracování kontrolních zpráv a pro provádění změn v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem v průběhu jeho uskutečňování stanovuje postupy pro změny v uskutečňovaných řízeních dle jejich závažnosti.

Hodnocení kvality vzdělávání se zaměřuje na získání zpětné vazby od akademických pracovníků, studentů, absolventů i externích subjektů. Výkonnost a kvalita jednotlivých procesů vzdělávání je u všech studijních programů posuzována na základě řady vnitřních ukazatelů, tj. sledování vývoje zájmu o studium, analýzy výsledků přijímacího řízení, studijní (ne)úspěšnosti a uplatnitelnosti absolventů.

Tvůrčí činnost

Základní hodnocení kvality výzkumné činnosti je navázáno na národní systém hodnocení výzkumu a vývoje definovaný a provozovaný v souladu s platnou Metodikou hodnocení výzkumu, vývoje a inovací a ukončených programů zveřejněnou Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení kvality tvůrčí činnosti probíhá na úrovni univerzity, fakult a jednotlivých pracovišť, ale i na úrovni akademických a vědeckých pracovníků, jejichž činnost související s výzkumnými aktivitami je definována v Kodexu dobré výzkumné praxe Univerzity Pardubice.  Hodnocení posuzuje i excelenci výsledků v mezinárodním srovnání.

V roce 2019 dosáhla Univerzita Pardubice dvou významných mezníků v oblasti vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti. Prvním z  nich bylo sestavení a schválení Rámce výzkumných aktivit (Příloha 2 Plánu realizace strategického záměru UPa na rok 2020), ve kterém jsou pro každou součást univerzity specifikovány hlavní oborové priority základního i aplikovaného výzkumu a nastaveny základní principy, které budou zohledňovány v rámci institucionálního financování vědy a výzkumu. Druhým mezníkem se stala identifikace nejvýznamnějších osobností vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách, zpracovaná na základě analýzy dlouhodobých výsledků základního i aplikovaného výzkumu. Dále byla zahájena příprava a sestavení Mezinárodního evaluačního panelu Univerzity Pardubice, který bude nezávisle posuzovat úroveň vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti za účelem hodnocení univerzity v modulech M3-M5 podle dokumentu Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, který je přílohou Metodiky hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Mezinárodní evaluační panel bude objektivně a nezaujatě hodnotit evaluační zprávy univerzity a další předložené podklady. Návrh na složení Mezinárodního evaluačního panelu byl předložen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ke schválení v prosinci 2019, zahájení činnosti bylo plánováno na jaro 2020. Vlivem opatření souvisejících s epidemíí COVID-19 došlo k mírnému zpoždění. V roce 2019 byla ustanovena Mezinárodní vědecká rada jakožto poradní orgán rektora v oblasti strategie vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice a při hodnocení výsledků činnosti univerzity v těchto oblastech. Jedním z nástrojů vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti na úrovni jednotlivých fakult je systém přidělování kvalitativních příznaků tvůrčím výsledkům, který je definován směrnicí Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů Univerzity

Související činnost

Na kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity má výrazný vliv i rozsah a kvalita všech podpůrných činností na univerzitě. Mezi ty patří zejména správa a řízení univerzity, knihovní služby, informační technologie, informační systémy a služby, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií, rozvoj a údržba zázemí a infrastruktury, vydavatelská a ediční činnost, poradenské služby, personální a finanční zdroje, služby kolejí a menzy či zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity studentů a zaměstnanců. Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb či formou analýzy příslušných dat, které jsou uveřejněny ve výročních zprávách o činnosti a o hospodaření Univerzity Pardubice.

Organizační a personální zabezpečení

Systém je koncipován tak, že se prolíná všemi organizačními složkami univerzity a jejích součástí a zasahuje do všech činností univerzity. Podmínky pro zajišťování a hodnocení kvality tedy vytvářejí všechny útvary rektorátu i jednotlivých fakult, za naplňování a rozvoj standardů kvality jsou zodpovědní všichni pracovníci od vrcholového managementu, přes vedoucí zaměstnance na úrovni středního managementu, až po akademické a vědecké pracovníky fakult a jednotlivé pracovníky rektorátu a děkanátů. V listopadu 2019 byla vydáním Jednacího řádu Etické komise Univerzity Pardubice zřízena Etická komise, která je poradním orgánem rektora v záležitostech týkajících se zejména dodržování pravidel etiky zakotvených v Etickém kodexu a ve vnitřních normách Univerzity Pardubice. Na naplňování vize kvality v souladu s přijatými vnitřními normami se tak různou měrou podílejí všichni zaměstnanci univerzity.

Zajišťování a hodnocení kvality má v kompetenci statutem zřízený samostatný orgán Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. V otázkách posuzování kvality je rada nejen rozhodujícím orgánem, ale zároveň metodikem a kontrolorem. V rámci své působnosti je oprávněna vydávat doporučení a stanoviska, metodické materiály, zásady jednotlivých činností a výzvy k nápravě. Jejími poradními orgány jsou odborné komise, které hodnotí kvalitu v konkrétních oblastech vzdělávání. Aktuálně jsou zřízeny tři komise pro následující oblasti vzdělávání a vědních oborů: technické a přírodovědné, ekonomické, zdravotnické, humanitní a umělecké. Jednací řád rady dále umožňuje, aby si odborná komise ustavila ad hoc pracovní skupinu, která je jejím poradním orgánem.

Novela zákona o vysokých školách přiznává širší kompetence garantům studijních programů. Postavení garantů je podrobně upraveno v opatření rektora. Pravomoci a odpovědnosti garantů v procesu přípravy materiálů pro akreditaci studijního programu a v procesu hodnocení studijních programů jsou zakotveny v Pravidlech systému zajišťování kvality Univerzity Pardubice

Na Univerzitě Pardubice byly ustanoveny Rady studijních programů fakult. Rada studijních programů fakulty se kromě projednávání a vyjadřování se k sebehodnotící zprávě daného studijního programu zaměřuje na celkovou koncepci výuky na fakultě, hledání synergií mezi studijními programy a hodnocení kvality výuky, rozhoduje ve věcech přípravy, realizace a evaluace výuky ve studijních programech fakulty.

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitřní hodnocení kvality na Univerzitě Pardubice probíhá v souladu s cíli stanovenými v aktuálním Strategickém záměru Univerzity Pardubice a výstupem je Zpráva o vnitřním hodnocení kvality a její dodatky. Vnitřní hodnocení kvality vychází z analýz a evaluace všech oblastí činnosti univerzity. Univerzita Pardubice využívá pro zpětnou vazbu při hodnocení kvality širokou škálu různých zdrojů. Vnitřní informační systém HAP (Hodnocení akademických pracovníků – primární informace) umožňuje získávat data o akademických a vědeckých pracovnících  zejména v oblasti vzdělávání, zapojení do projektů, výsledků tvůrčí činnosti. Studenti pravidelně hodnotí kvalitu výuky předmětů po ukončení semestru prostřednictvím informačního systém STAG. Do přípravy hodnocení se aktivně zapojuje i Komise pro hodnocení výuky v rámci Studentské rady Univerzity Pardubice. Zpětnou vazbu od absolventů a zaměstnavatelů získává Univerzita Pardubice prostřednictvím Kariérního centra, sdružení Klubu absolventů a přátel Univerzity Pardubice, kontakty s absolventy působícími v podnicích spolupracujícími s univerzitou a jejími fakultami.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností univerzity zajišťuje dle zákona  č. 111/98 Sb. o vysokých školách Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo další všeobecně uznávané instituce na základě svého statutu.