Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice

Pravomoci a působnost:  

  • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu VVŠ,
  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ,
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ a dodatky k této zprávě,
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ,
  • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,
  • schvaluje záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem.

 

Organizační uspořádání:

Předseda:
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Místopředseda:
doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Další členové:
prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stejskal Ph.D.

Ing. Pavel Šimon

 

Tajemnice:
Mgr. Michaela Jansová