UPCE

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice

Rada pro Vnitřní hodnocení je statutem zřízený samostatný orgán Univerzity Pardubice. Rada se skládá z 9 členů, kteří jsou jmenováni v souladu se zákonem. Předsedou Rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Ostatními členy je místopředseda, zástupce studentů,  předseda akademického senátu a vážení odborníci a zástupci fakult. Tajemník rady zabezpečuje organizační a materiální stránku činnosti rady a jejich poradních orgánů. 

Pravomoci Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice upravuje Statut Univerzity Pardubice, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., dále vnitřní předpis: Pravidla systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a jeho příloha č. 2: Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice.

 

Působnost:

  • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu VVŠ,
  • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ,
  • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ a dodatky k této zprávě,
  • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VVŠ,
  • schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty,
  • schvaluje záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,
  • schvaluje záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem

 

Organizační uspořádání

 

Předseda:
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Místopředseda:
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Další členové:

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Ing. Eliška Matušková

 

Tajemnice:

Ing. Zuzana Gojná

telefon: +420 466 036 499
e-mail:  zuzana.gojna@upce.cz

false