Organizační uspořádání

Chod a život univerzity se řídí platnými zákony, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutem UPa a dalšími vnitřními předpisy UPa.
Základní organizaci, vnitřní uspořádání univerzity a zásady řízení upravuje Organizační struktura a Organizační řád UPa.

false