UPCE

Organizační uspořádání

Chod a život univerzity se řídí platnými zákony, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutem UPa a dalšími vnitřními předpisy UPa.
Základní organizaci, vnitřní uspořádání univerzity a zásady řízení upravuje Organizační struktura a Organizační řád UPa.

Organizační řád Univerzity Pardubice

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Organizační řád Univerzity Pardubice191.92 KB
false

Příloha č. 2 – Legenda k organizační struktuře univerzity

AB

Administrativní bezpečnost

APUPA

Akademická poradna Univerzity Pardubice

CA

Centrum ALMA

CEMNAT

Centrum materiálů a nanotechnologií

CITS

Centrum informačních technologií a služeb

CKDV

Centrum kompetence drážních vozidel

CTTZ

Centrum transferu technologií a znalostí

DFJP

Dopravní fakulta Jana Pernera

dislok. prac.

dislokované pracoviště

DS

Dispečink, sekretariát

EkO

Ekonomický odbor

FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky

FES

Fakulta ekonomicko-správní

FF

Fakulta filozofická

FChT

Fakulta chemicko-technologická

FR

Fakulta restaurování

FZS

Fakulta zdravotnických studií

JC

Jazykové centrum

KaRek

Kancelář rektora

KC

Kariérní centrum

KIC

Kopírovací a internetové centrum

Kol

Koleje

KTS

Katedra tělovýchovy a sportu

Men

Menza

MV

Mezinárodní vztahy

OD

Oddělení dopravy

OEŘ

Oddělení ekonomického řízení

OF

Oddělení finanční

OIKT

Odbor informačních a komunikačních technologií

OPM

Oddělení personální a mzdové

OPO

Oddělení právní a organizační

OPVV

Oddělení propagace a vnějších vztahů

ORMV

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

OPRVZ

Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

OSI

Oddělení stavebních investic

OSBO

Oddělení správy budov a ostrahy

OSBRE

Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky

OUB

Oddělení údržby budov

OV

Oddělení pro vzdělávání

OVE

Oddělení vnitřní ekonomiky

PL

Přepravní laboratoř

PP

Projektová podpora

RIAK

Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

ROOU

Referát pro ochranu osobních údajů

RVTČ

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

SKM

Správa kolejí a menzy

SKve

Sekretariát kvestora

SLAP

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů

SLMP

Společná laboratoř membránových procesů

SPAM

Společné pracoviště aplikované medicíny

TO

Technický odbor

UK

Univerzitní knihovna

UKC Univerzitní konferenční centrum

VPS

Vydavatelství a polygrafické středisko

VVCD

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Vyd

Vydavatelství s prodejnou odborné literatury

ZLALDFJP

Zkušební laboratoř AL DFJP

 

false
false