Organizační uspořádání

Chod a život univerzity se řídí platnými zákony, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů, Statutem UPa a dalšími vnitřními předpisy UPa.
Základní organizaci, vnitřní uspořádání univerzity a zásady řízení upravuje Organizační struktura a Organizační řád UPa.

Organizační řád Univerzity Pardubice
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Organizační řád Univerzity Pardubice927.58 KB
false

AB

Administrativní bezpečnost

APUPA

Akademická poradna Univerzity Pardubice

CA

Centrum ALMA

CEMNAT

Centrum materiálů a nanotechnologií

CITS

Centrum informačních technologií a služeb

CKDV

Centrum kompetence drážních vozidel

CTTZ

Centrum transferu technologií a znalostí

DFJP

Dopravní fakulta Jana Pernera

dislok. prac.

dislokované pracoviště

DS

Dispečink, sekretariát

EkO

Ekonomický odbor

FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky

FES

Fakulta ekonomicko-správní

FF

Fakulta filozofická

FChT

Fakulta chemicko-technologická

FR

Fakulta restaurování

FZS

Fakulta zdravotnických studií

JC

Jazykové centrum

KaRek

Kancelář rektora

KC

Kariérní centrum

KIC

Kopírovací a internetové centrum

Kol

Koleje

KTS

Katedra tělovýchovy a sportu

Men

Menza

MV

Mezinárodní vztahy

OD

Oddělení dopravy

OEŘ

Oddělení ekonomického řízení

OF

Oddělení finanční

OIKT

Odbor informačních a komunikačních technologií

OPM

Oddělení personální a mzdové

OPO

Oddělení právní a organizační

OPVV

Oddělení propagace a vnějších vztahů

ORMV

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy

OPRVZ

Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek

OSI

Oddělení stavebních investic

OSBO

Oddělení správy budov a ostrahy

OSBRE

Oddělení správy, bezpečnosti, revizí a energetiky

OUB

Oddělení údržby budov

OV

Oddělení pro vzdělávání

OVE

Oddělení vnitřní ekonomiky

PL

Přepravní laboratoř

PP

Projektová podpora

RIAK

Referát interního auditu, kontroly a vyřizování stížností

ROOU

Referát pro ochranu osobních údajů

RVTČ

Referát pro vědu a tvůrčí činnost

SKM

Správa kolejí a menzy

SKve

Sekretariát kvestora

SLAP

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů

SLMP

Společná laboratoř membránových procesů

SPAM

Společné pracoviště aplikované medicíny

TO

Technický odbor

UK

Univerzitní knihovna

VPS

Vydavatelství a polygrafické středisko

VVCD

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Vyd

Vydavatelství s prodejnou odborné literatury

ZLALDFJP

Zkušební laboratoř AL DFJP

false
false