Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

psani-na-sklo-modelka_115209.jpg

Univerzita Pardubice vydává osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace získané na zahraniční vysoké škole v oborech, které jsou po obsahové stránce obdobou studijních programů akreditovaných na fakultách univerzity.

Absolvent zahraniční vysoké školy podává písemně na Oddělení pro vzdělávání (viz kontakt) následující dokumenty:

1. Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

2. Originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou a jeho úředně ověřený překlad do českého, nebo anglického jazyka

3. Originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu potvrzený zahraniční školou a jeho úředně ověřený překlad do českého, nebo anglického jazyka

Pokud žadatel zmocňuje k vyřizování žádosti jinou osobu, doloží úředně ověřený dokument "Plná moc", na které bude uveden podpis zmocnitele i zmocněnce.

Dne 1. září 2016 nabyl účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet univerzity:

Č. účtu: 37030561/0100,
Variabilní symbol: 92020,
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést  jméno žadatele.

Poplatek je též možné uhradit hotově na pokladně univerzity.

Kontakt
Bc. Simona Tkadlecová
Oddělení pro vzdělávání
telefon +420 466 036 448
e-mail
simona.tkadlecova@upce.cz