HR Strategie pro vědu a výzkum (HRS4R)

Translation:

HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers

Obecné informace


Charta a Kodex

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále jen Charta a Kodex), je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují úlohu, odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Cílem Charty je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a technického rozvoje a při rozvoji kariéry výzkumných pracovníků. Charta si také uvědomuje hodnotu všech forem mobility, které slouží ke zlepšení pracovního rozvoje výzkumných pracovníků. V tomto ohledu charta představuje rámec pro výzkumné pracovníky, zaměstnavatele a investory, který je nabádá k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému uznávání. Charta je určena všem výzkumným pracovníkům v Evropské unii na všech stupních kariéry.

 

HR Award

HR Excellence in Research Award (HR Award) je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení a kvalitu pracovního prostředí.

Výzkumné organizaci zajišťuje logo HR Award větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů. Ocenění je považováno již za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. 

Univerzita Pardubice se přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníkyKodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v roce 2019.

Hlavním cílem projektu Univerzity Pardubice je vytvořit vlastní strategické dokumenty a akční plán vedoucí k posílení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na Univerzitě Pardubice a získání prestižního certifikátu HR Award. Ten uděluje Evropská komise těm výzkumným institucím, které dokáží nastavit strategické řízení v personální oblasti a excelentní řízení lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu v souladu s principy Charty a Kodexu. Oceněné instituce pak garantují otevřený a transparentní proces výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců, stejně jako kontinuální zajišťování podpory a kvality pracovního prostředí pro pracovníky nejen ve vědě a výzkumu.

 

Přínos implementace HR strategie pro univerzitu a výzkumné pracovníky

 • Mezinárodní atraktivita a viditelnost instituce splňující evropské standardy
 • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
 • Vytvoření podmínek pro lepší karierní růst v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě
 • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků
 • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
 • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
 • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
 • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a další
false

Průběh projektu

false

Projekt směřující k HRS4R na Univerzitě Pardubice se nachází v počáteční fázi.

Bylo provedeno interní dotazníkové šetření zjišťující zpětnou vazbu na řízení lidských zdrojů a pracovní podmínky na Univerzitě Pardubice, první takové šetření a takového rozsahu napříč celou univerzitou.

Dále byla provedena GAP analýza, na jejímž základě zpracovala univerzita Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro následující dvouleté a další období a OTM-R politiku.

Těmito výstupy se univerzita zaváže k implementaci opatření směřujících k naplnění principů Charty a Kodexu a zároveň budou součástí odeslání žádosti o ocenění HR Award, čímž bude tato počáteční fáze završena.

Implementace „HRS4R“ strategie zahrnuje víceúrovňové kroky a trvá několik měsíců. Prvním krokem je analýza, kterou žádající organizace zmapuje nedostatky, dalším krokem je sestavení konkrétního plánu zlepšení. Poté pozve Evropská komise externí odborníky z jiných evropských výzkumných organizací k hodnocení a monitorování postupných implementačních fází. Instituce, které tuto strategii úspěšně absolvují, obdrží certifikát HR Award.

Získání HR Award je známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro pracovníky v dané instituci. Za 24 měsíců od udělení ceny je provedeno střednědobé hodnocení, a posléze je organizace hodnocena každé tři roky.


Registrační číslo projektu:             CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620

Operační program:                          Výzkum, vývoj a vzdělávání                                             

Datum zahájení realizace:               1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení:   31. 12. 2022


 

false

Strategické dokumenty

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Akční plán Upa954.83 KB
PDF icon Gap analýza UPa752.61 KB
PDF icon OTM-R UPa881.54 KB
PDF icon Zpráva dotazníkového šetření6.03 MB
false

Projektový tým

 • prof. PhDr. Petr Vorel, CSc (Řešitel projektu)
 • Ing. Adéla Myšková (HR manažer)
 • Mgr. Andrea Müllerová (Projektový manažer a výkonný HR asistent)
 • Jana Janková (Finanční manažer)
false

Kontaktní osoba

HR Manažer
Ing. Adéla Myšková,

Ing.
Adéla
Myšková


Rektorát a celouniverzitní útvary

adela.myskova@upce.cz
466 036 518

Milníky

Prosinec 2019
Přihlášení k principům zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových výzkumných pracovníků
Květen - červen 2020
Provedení interního dotazníkového šetření napříč Univerzitou
Prosinec 2020
Odeslání žádosti na Evropskou komisi o udělení ocenění HR Award
false