Do „školních lavic“ nejen studenti. Vzdělání užitečné pro zaměstnankyně a zaměstnance, jejich vedoucí i univerzitu.

Třebaže průzkum, prováděný v roce 2020, kdy se univerzita začala ucházet o mezinárodní certifikát HR Award, naznačil, že naši zaměstnanci se domnívají, že jim univerzita nabízí dostatečné možnosti dalšího vzdělávání, zvyšování jejich klíčových kompetenci a dovedností a jejich nepřetržitý profesní růst je důležitým prvkem dalšího rozvoje celé univerzity i jednotlivých pracovišť. I proto roční účast na vzdělávacích aktivitách čítá přes tisíc zaměstnanců.

Vzdělávání zaměstnanců začíná už při nástupu nových zaměstnanců na univerzitu v rámci tzv. adaptace. Seznámí se se svým novým pracovním prostředím, projdou povinným proškolováním, v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zorientují se v našich informačních systémech a používaných technologiích, v procesech a postupech na univerzitě při všech vykonávaných tvůrčích činnostech. Poté každý, podle své profesní potřeby, případně i zájmu, se zapojuje do dalších kurzů odborného vzdělávání v řadě oblastí včetně např. kompetencí v cizím jazyce, vedení výuky v on-line prostředí, pedagogických dovedností vysokoškolského učitele, využívání cizojazyčných zdrojů, osvojování si nejmodernějších technologií a digitálních opor pro výuku, osobního rozvoje a komunikace (včetně interkulturní a mezigenerační), strategického koučinku, finančního a projektového řízení, managementu. Probíhají např. i odborné zdravotnické kurzy, kurzy prevence pracovního vyčerpání, kurzy první pomoci.

O mentoringovém programu pro studenty doktorských programů a začínající mladé akademické pracovníky a vědce, jehož první pilotní ročník byl právě ukončen a který absolvovalo 17 účastníků za podpory 12 zkušených mentorů, jsme již referovali v tomto článku. Nový ročník mentoringu byl právě s novým akademickým rokem zahájen.

Zcela nový typ proškolení – speciální sérii školení pro vedoucí zaměstnance, na které je kladena řada povinností, odborných, administrativních a také, a hlavně, směrem k jejich podřízeným, umožňuje uspořádat například Projekt HR Strategie rozvoje Univerzity Pardubice (STROP). Komunikace vedoucího s jeho kolegy může být zásadní pro další rozvoj a spokojenost zaměstnanců na univerzitě. Může jejich tvůrčí potenciál a dovednosti pomoci rozvinout, nebo potlačit. Ke zvládnutí této náročné úlohy vedoucích zaměstnanců pomáhá právě kurz „Doplnění a rozšíření kompetencí pro vybrané vedoucí zaměstnance“, kterého se zúčastnilo již 26 vedoucích zaměstnanců. Ve 24 hodinách se seznámili a zlepšili své dovednosti v oblasti vedení, řízení, motivace a rozvoje zaměstnanců. Další cyklus vzdělávání nyní prodělává dalších 48 vedoucích pracovníků. A zpětná vazba na tento nový druh vzdělávání je vesměs velmi pozitivní.

Chceme, aby poměrně rozsáhlé možnosti vzdělávání našich zaměstnanců byly poskytovány smysluplně, systémově, s ohledem na profesní růst každého zaměstnance, na jeho individuální potřeby a v souladu s potřebou jeho pracoviště.

K organizaci a koordinaci vzdělávání poslouží i nově implementovaný modul informačního systému VEMA – Vzdělávání. A to nejen pro organizaci vlastních kurzů, ale zároveň pro lepší evidenci nabízených a absolvovaných školení. Zároveň bude nový informační systém poskytovat informace o odborném růstu jednotlivcům, v návaznosti na jejich individuální plány rozvoje, i vedoucím zaměstnancům pro pravidelné hodnocení a rozhovory se zaměstnanci.

Vzdělávání zaměstnanců je podporováno několika projekty Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doufáme, že i v dalších letech se podaří najít finanční podporu pro systematické vzdělávání našich začínajících akademiků a vědců, vedoucích zaměstnanců i ostatních akademických pracovníků a zaměstnanců v administrativě.

 

Ing. Iveta Moravcová

HR manažerka

vedoucí oddělení HR Award

Oddělení lidských zdrojů

Podpora kulturních a institucionálních změn zaměřených na zvyšování genderové rovnosti je dnes prioritou evropské vědní politiky, financování a vzdělávání a také běžnou praxí na zahraničních vědeckých a akademických pracovištích. Rovnost žen a mužů patří i k základním hodnotám České republiky (vyjádřené mj. v Listině základních práv a svobod).

I toto je jeden z důvodů, proč se i Univerzita Pardubice hlásí k hodnotám a mezinárodním standardům i v této oblasti. Uvědomuje si, že nediskriminace a umožnění rovných příležitostí žen a mužů jsou důležitým pro další, udržitelný rozvoj univerzity coby moderní a mezinárodně úspěšné vysokoškolské a vědecké instituce.

Bohužel, v české společnosti, a nutno si přiznat i na naší univerzitě, stále přetrvává řada genderových nerovností, ponechaných bez větší pozornosti, v domnění, že je vlastně vše v pořádku a netřeba tomuto tématu věnovat pozornost, v mnoha případech ovlivněných i pejorativním náhledem na nepotřebnost zohlednění a prosazování rovných příležitostí žen a mužů, které mnohdy pramení z neporozumění, předsudků a socio-kulturních stereotypů. Důkazem toho je i skutečnost, že různá mezinárodní a evropská srovnání ukazují, že v rámci Evropské unie patří Česká republika z hlediska úrovně rovnosti žen a mužů k podprůměrným.

Téma genderové rovnosti, tj. rovných příležitostí pro ženy a muže v kariérním růstu, vzdělávací a výzkumné činnosti, resp. ve všech našich vykonávaných činnostech, poskytovaných službách a v životě univerzity, je ukotveno v našem Strategickém záměru pro období dalších let, a to od roku 2021 s mottem: „Naši lidé jsou nejdůležitější pro kvalitní a trvale udržitelný rozvoj naší univerzity.“

Naši lidé jsou totiž naše „rodinné stříbro“. Záleží nám na tom, aby naše zaměstnankyně a zaměstnanci, bez nichž by se neobešla žádná činnost, kterou univerzita a její součásti a pracoviště vykonávají, mohli dle svých individuálních schopností a odbornosti rozvíjet svoji profesní kariéru, odborně růst a pomoci naplňovat pestrobarevnost poslání naší moderní vysokoškolské a vědecké instituce patřící do mezinárodní vědecké a vysokoškolské komunity.

Využít maximálně profesní a dovednostní potenciál a zkušenosti lidí ve prospěch instituce a služeb, které poskytuje, a při tom pomoci zajistit jejich pracovní i osobní spokojenost a sladit jejich pracovní život s životem osobním a rodinným je pro univerzitu velkou výzvou.

Náš Plán rovných příležitostí pro období 2022-2025 nastiňuje v návaznosti na mezinárodní a národní standardy pět prioritních oblastí, v nichž se chceme v následujících letech zlepšit. Naším cílem a zároveň i úkolem je systematicky, dlouhodobě a otevřeně posilovat, prosazovat, podporovat a pěstovat:

  • genderovou rovnost v kariéře, sladění profesního a osobního života všech zaměstnaných a genderově sensitivní kulturu a komunikaci v organizaci,
  • genderovou vyváženost v rozhodovacích procesech a orgánech (s větším zapojením žen),
  • genderovou rovnost v náboru a kariérním růstu, abychom obstáli v mezinárodní konkurenceschopnosti a nabídli mezinárodně srovnatelné pracovní prostředí, podmínky
    a rozvoj jednotlivců, v duchu principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků Evropské komise,
  • integraci genderové dimenze do obsahu vlastního výzkumu a inovací a vzdělávacího procesu, abychom přispěli k rozvoji znalostní společnosti implementací nových témat a přístupů v naší vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti,
  • a v neposlední řadě neopomíjet preventivní opatření zaměřené na nediskriminaci a genderově podmíněné násilí.

 

Pokud se chcete více seznámit s celým naším univerzitním Plánem rovných příležitostí, naleznete jej zde:

Plán rovných příležitostí UPCE | Univerzita Pardubice

 

Pokud máte zájem k tématu diskutovat, přispět k naplnění našich cílů a aktivit při budování harmonického pracovního prostředí pro všechny, bez rozdílu pohlaví, ale i věku, etnického, národního nebo sociálního původu, náboženství nebo víry, sexuální orientace, jazyka, zdravotního postižení, politických názorů, sociálních a ekonomických podmínek, spojte se s naším HR týmem (Ing. Iveta Moravcová, HR Manager, tel: 6518, Bc. Anna Levinská, asistentka Referátu HR Award, tel.: 6712).

 

„Genderová rovnost je základní hodnotou Evropské unie, základním právem[1] a hlavní zásadou evropského pilíře sociálních práv[2]. Je odrazem toho, kdo jsme, a také zásadním předpokladem inovativní, konkurenceschopné a prosperující evropské ekonomiky. V podnikání, politice i společnosti jako celku můžeme naplnit náš potenciál jen, když plně využijeme našeho talentu a rozmanitosti.“

Brusel, 5. 3. 2020, Na cestě k rovnosti žen a mužů v Evropě,

Unie rovnosti: Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025,

Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě Evropy, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů

 

Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 Vlády ČR naleznete zde.

 

 

 

doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Prorektorka pro vnitřní záležitosti

 


[1] Viz článek 2 a čl. 3 odst. 3 SEU, články 8, 10, 19 a 157 SFEU a články 21 a 23 Listiny základních práv EU.

[2] https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_cs.pdf

true

První dvacítka mentees, tj. studentů, kteří se přihlásili do letošního pilotního ročníku univerzitního mentoringového programu již má své mentory - akademiky, kteří se rádi dělí se studenty doktorských studijních programů nebo začínajícími mladými akademiky či vědci o své bohaté, nejen odborné, zkušenosti.

V lednu t.r. byl zahájen pro mentees i speciální vzdělávací program.

Patrony našeho nového mentoringového programu jsou prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., a prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. Cílem je podpořit profesní rozvoj mladých výzkumných pracovníků, a to s pomocí zkušených akademiků a akademiček, vědců a vědkyň. Činnost všech zúčastněných je dobrovolná a všichni věří, že vytvoří důvěryhodné prostředí pro sdílení informací mezi zkušeným pracovníkem - mentorem a méně zkušeným nebo začínajícím akademickým či vědeckým pracovníkem či studentem doktorského studijního programu.

Program nabízí také skupinové aktivity. Tou první byl například lednový seminář „Writing for Publication in English for Czech Academics and Researchers“ (Psaní publikací v angličtině pro akademiky a vědce), který vedla lektora z našeho Jazykového centra - Zaan Bester. Zúčastněným dala užitečné tipy jak připravit publikaci pro mezinárodní časopisy, aby byl anglický odborný text pro zahraničního čtenáře srozumitelný, neboť při psaní v angličtině existují velké rozdíly ve způsobu, jakým jsou texty strukturovány a formulovány. Obecně se tyto rozdílnosti dají charakterizovat tím, že anglické psaní je zaměřeno na čtenáře, zatímco české psaní je zaměřeno na téma. A právě toto si mohli účastníci našeho prvního workshopu teoreticky i prakticky vyzkoušet.

Dalším praktickým tréninkem bylo zvládnout „umění sebevědomé prezentace“. Že na správné prezentaci může záviset úspěšnost celého projektu, když je nutné přesvědčit posluchače o jeho kvalitě, je obecně známé. Lektorka Andrea Moličová dokázala rozhýbat v krátké chvíli všechny účastníky semináře.  Zbavovali se trémy pomocí různých cvičení, zjišťovali, jak zaujmout publikum. Svoje prezentace si účastníci vyzkoušeli hned dvakrát. První prezentace byla podrobena hodnocení ostatních a ve druhém vystoupení se prezentující snažili svá vystoupení dle poskytnuté zpětné vazby vylepšit.

Probíhající jarní seminář „Projektové řízení“ má účastníky seznámit s projektovým managementem v univerzitním prostředí, s psaním projektových žádostí, poinformovat je o možných dotačních programech na realizaci vědeckých projektů a v neposlední řadě je připravit i na řízení vlastní realizace projektu.

 

Náš nový mentoringový program je součástí Akčního plánu HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice.

Chcete-li o vzdělávacích akcích v rámci mentoringového programu vědět více, navštivte náš web.

 

Ing. Adéla Myšková

HR manažer

true

Od loňského roku jste si mohli všimnout, že v našem akademickém slovníku se začaly vyskytovat a skloňovat častěji záhadné zkratky – HR – HR Award – HRS4R.

 

HR – Human resources (Lidské zdroje)

HR Award – prestižní ocenění, které uděluje Evropská komise za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí

HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers (Strategie řízení lidských zdrojů ve vědeckém prostředí)

Univerzita se totiž přidala k řadě evropských univerzit a přihlásila se k evropským standardům pro vytváření a zajišťování mezinárodně srovnatelných a kvalitních pracovních podmínek a podmínek pro rozvoj a nábor akademických a vědeckých pracovníků. Nejen že již nyní některé standardy splňuje a má, ale i v budoucnu je hodlá vylepšit a udržovat.

A jak?

K tomu přijala univerzita tzv. HRS4R Akční plán, pro období prozatím do roku 2025, kterému předcházela řada diskusí, pracovních setkání, řada zevrubných analýz našich dokumentů, procesů a postupů včetně rozsáhlého dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. To se zajímalo o názory zaměstnanců na pracovní prostředí a spokojenost při práci na univerzitě a bylo m.j. prvním takovým šetřením za celou dobu naší existence. Akční plán schválilo k realizaci vedení univerzity po projednání s děkany všech fakult na podzim roku 2020.

Akční plán je k nalezení na naší zvláštní stránce – Akční plán, kde najedete i řadu dalších informací, dokumentů a akcí z oblasti lidských zdrojů a péče o rozvoj zaměstnanců.

HR Award jsme obdrželi v říjnu tohoto roku – Univerzita Pardubice získala ocenění HR Award | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Více též v rozhovoru – zde

Těším se na Vás

Adéla Myšková

HR Manažerka

true

Článek - Univerzita Pardubice získala ocenění HR Award (11.10.2021)
Více informací
true