Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

kolaobrysy11168990007.png

Univerzita Pardubice dlouhodobě usiluje o budování přívětivého a inspirativního prostředí pro své zaměstnance, zaměstnankyně a studující, prostředí, jež nabídne všem členům a členkám univerzitního společenství pocit podpory a bezpečí a umožní jim tak naplno rozvíjet jejich potenciál. 

Toto úsilí je vtěleno do konceptu SAFE UPCE, který slouží jako zaštiťující pojem pro problematiku sociálního bezpečí. Koncept SAFE UPCE v sobě integruje témata z oblasti standardů etického chování, péče o studující a zaměstnance či problematiku nediskriminace a rovných příležitostí.

Koncept plynule navazuje na řadu aktivit, které Univerzita Pardubice v minulých letech realizovala v oblasti tzv. péče o lidské zdroje či v oblasti genderové rovnosti. Čerpá inspiraci z myšlenky sociálního bezpečí v univerzitním prostředí,[1] která byla teprve v nedávné době převzata do českého akademického prostoru na základě inspirace ze zahraničních univerzit. Od roku 2022 do konce roku 2023 Univerzita Pardubice participuje na projektu, jenž je řešen ve spolupráci téměř všech vysokých škol v ČR, a který vnímá sociální bezpečí jako „integrální součást snahy o vytvoření bezpečného, férového a etického akademického prostředí za účelem nejen minimalizace (starých a nových) nerovností v šancích, ale i za účelem s touto minimalizací spojené maximalizace akademické svobody a plnohodnotného rozvoje talentů při studiu.“

Koncept SAFE UPCE má nejen tematizovat myšlenku sociálního bezpečí v univerzitním prostředí, ale především ji integrovat do chodu Univerzity Pardubice, jakožto jednoho z klíčových předpokladů pro její budoucí rozvoj. V jeho rámci Univerzita Pardubice deklaruje svůj jednoznačně odmítavý postoj ke všem projevům neetického chování, včetně projevů diskriminace, šikany, agrese či jiných forem útlaku, a naopak se hlásí k hodnotám jako jsou respekt vůči druhým, vzájemná podpora a sounáležitost, otevřenost, kolegialita či tolerance.


[1] Sociální bezpečí lze například definovat jako „ideální stav prostředí, ve kterém je chování a jednání všech přítomných přirozeně vedeno principy kolegiality, integrity, rovnosti, respektu, otevřenosti a pozornosti k ostatním a kde jakákoliv forma nežádoucího chování, zastrašování, agrese, šikany nebo diskriminace je považována za nepřijatelnou, a to bez ohledu na to, zda se jedná o studentky a studenty nebo zaměstnankyně a zaměstnance.“ Zdroj: Universiteiten van Nederland (2019). Statement sociale veiligheid binnen onze universiteiten: voor een veilige, open en respectvolle sector. Citováno z https://www.vsb.cz/magazin/cs/detail-novinky/?reportId=45571&linkBack=%2Fmagazin%2Fcs%2Findex.html

Kontaktní email

Kontaktní osoby


Mgr. et Mgr. Veronika Lacinová Najmanová
Metodička

Fakulta filozofická
728 920 268
Jana Janková
HR manažerka

Univerzita Pardubice
602 135 524