Vědecká rada

Vědecká rada (VR) je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy, která jedná o významných odborných vědecko-pedagogických záležitostech univerzity. Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor, který jí zároveň předsedá. 
 

Složení Vědecké rady Univerzity Pardubice - funkční období od 1. 5. 2018
 

  předseda  
1 prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice
     
  Interní členové  
  jméno pracoviště
2 prof. Ing. Jan Čapek, CSc. Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES
3 doc. Ing. Aleš Filip, CSc. Výzkumné centrum, FEI
4 prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. Katedra ošetřovatelství, FZS
5 prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, FCHT
6 doc. Ing. Ivana Kraftová, Ph.D. Ústav regionálních a bezpečnostních věd, FES
7 prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. Ústav historických věd, FF
8 prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Ústav organické chemie a technologie, FCHT
9 prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc. Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, DFJP
10 prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ústav enviromentálního a chemického inženýrství, FCHT
11 prof. Tatiana Molková, Ph.D. Katedra technologie a řízení dopravy, DFJP
12 prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. Katedra polygrafie a fotofyziky, FCHT
13 Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. Katedra elektrotechniky, FEI
14 doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. Ústav ekonomických věd, FES
15 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Katedra věd o výchově, FF
16 prof. Ing. Eva Schmidová, PhD. Výukové a výzkumné centrum v dopravě, DFJP
17 Mgr. BcA. Radomír Slovik Ateliér restautování papíru, knižní vazby a dokumentů, FR
18 doc. Ing . Libor Švadlenka, Ph.D. Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích, DFJP
19 prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Ústav historických věd, FF
     
  Externí členové  
  jméno pracoviště
20 doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Technická univerzita v Liberci
21 doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič VŠChT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek
22 prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
23 prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové, FIM
24  prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
25 prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD KŽD Žilinská univerzita v Žiline
26 prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. VŠChT Praha
27 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci
28 prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.  Fakulta sociálních věd, UK
29 prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Historický ústav AV ČR, v. v. i.
30 prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. FChT ÚOChT
31 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Univerzita Karlova
32 prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
33 doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
34 prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Vysoké učení technické v Brně
35 doc. MgA. Tomáš Vaněk Akademie výtvarných umění v Praze