Vědecká rada

Vědecká rada (VR) je samosprávným akademickým orgánem veřejné vysoké školy, která jedná o významných odborných vědecko-pedagogických záležitostech univerzity. Vědeckou radu univerzity jmenuje rektor, který jí zároveň předsedá. Vědecká rada univerzity zasedá minimálně dvakrát ročně.
Složení Vědecké rady Univerzity Pardubice - funkční období 2014 - 2018
 

Interní členové
1. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. - rektor, předseda VR UPa, Ústav organické chemie a technologie FChT
2. Ing. Karol Bayer - děkan, Katedra chemické technologie FR
3. prof. Ing. Jaroslav Čáp, DrSc. - Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP
4. prof. Ing. Jan Čapek, CSc. - proděkan, Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
5. doc. Ing. Aleš Filip, CSc. - Výzkumné centrum FEI
6. prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. - děkan, Katedra ošetřovatelství FZS
7. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - děkan, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek FChT
8. doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc. - proděkanka, Ústav regionálních a bezpečnostních věd, FES
9. doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. - prorektorka, Ústav matematiky a kvantitativních metod FES
10. prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. - prorektor, Ústav organické chemie a technologie FChT
11. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. - proděkanka, Ústav historických věd FF
12. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - Katedra fyzikální chemie FChT
13. prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. - prorektorka, Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
14. doc. Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES
15. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. - děkan, Katedra elektrotechniky FEI
16. prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. - Katedra ošetřovatelství FZS
17. doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. - děkanka, Ústav ekonomických věd FES
18. prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - děkan, Katedra věd o výchově FF
19. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. - děkan, Katedra dopravního managementu,marketingu a logistiky DFJP
20. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. - prorektor, Ústav historických věd FF
21. doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. - Katedra dopravních prostředků a diagnostiky DFJP

Externí členové
22. prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. - děkan, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
23. doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič - Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha
24. Ing. arch. Naděžda Goryczková, CSc. - generální ředitelka, Národní památkový úřad
25. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
26. prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. - děkan Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
27. prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. - rektor, Univerzita Hradec Králové
28. prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs - rektor, Technická univerzita v Liberci
29. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. - rektor, Univerzita Palackého v Olomouci
30. prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. - rektor, VŠCHT Praha
31. prof. Ing. Petr Moos, CSc. - Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
32. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. - dr.h.c. UPa, Historický ústav AV ČR
33. prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. - Ústav organické chemie a technologie FChT
34. prof. Ing. Petr Sáha, CSc. - rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
35. prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek - děkan, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
36. doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - děkan, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
37. prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - rektor, Vysoké učení technické v Brně
38. doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., vedoucí Společné laboratoře chemie pevných látek ÚMCh AV ČR a UPa