doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Rok narození: 1975
Fakulta filozofická
Obor působení: Historie
Základní výzkum
jiri.kubes@upce.cz

Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. je jedním z klíčových odborníků Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, kde působí od roku 2001, v současné době ve funkci děkana fakulty. Ph.D. získal na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v roce 2006, habilitoval se na Univerzitě Pardubice v roce 2011. Zaměřuje se na dějiny raného novověku. V centru jeho zájmu stojí především dějiny habsburských dvorů, středoevropské šlechty a jejího životního stylu v 16. – 18. století. Zvláště se věnuje dějinám cestování raně novověké elity. Analyzoval říšské volební a korunovační cesty císařů Leopolda I. (1657-1658) či Karla VI. (1711), provedl systematický výzkum kavalírských cest české, moravské a rakouské šlechty (1620-1750) a vydal cestovní deník jednoho slezského šlechtice, který putoval na počátku 18. století do Nizozemí.

Fields of interest:

 • Dějiny dvorů rakouských Habsburků v raném novověku
 • Dějiny šlechty v raném novověku
 • Volby a korunovace císařů ve Svaté říši římské
 • Dějiny diplomacie v raném novověku
 • Dějiny cestování v raném novověku
 • Šlechtická sídla v českých zemích

Vědecké působení

Za dvě desítky let doc. Kubeš publikoval pět monografií a téměř pět desítek domácích a zahraničních studií. V posledních letech úspěšně vyřešil dva projekty GA ČR. Vedl desetičlenný kolektiv výzkumníků, který se zabýval rolí šlechty v diplomacii raně novověkých rakouských Habsburků a navázal spolupráci s platformou Premodern diplomats network, v jejímž rámci uspořádal mezinárodní konferenci Splendid encounters 5: Diplomats and Diplomacy in the Early Modern World: Diplomatic Personnel v Praze (29. 9. – 1. 10. 2016). Z této konference vzešlo specializované číslo časopisu Theatrum historiae věnované císařské diplomacii v raném novověku.

 . Během práce na tomto tématu vznikl na půdě Ústavu historických věd pod jeho vedením tým, jehož členy jsou další čeští odborníci na dějiny raného novověku (doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D., PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. a několik doktorandů).

Grant projects (selection):

 • 2013-2017: GA 13-12939S: Česká a moravská šlechta v diplomatických službách rakouských Habsburků (1640-1740) – vedoucí výzkumného týmu
 • 2008-2010: GA 404/08/P074: Kavalírské cesty české šlechty (1550-1750)

Selected Publications:

 • KUBEŠ, Jiří. Trnitá cesta Leopolda I. za římskou korunou (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku. České Budějovice, 2009.
 • KUBEŠ, Jiří a kol. V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740. Praha: Lidové noviny, 2018.
 • KUBEŠ, Jiří, Náročné dospívání urozených. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). Pelhřimov, 2013.
 • KUBEŠ, Jiří (ed.). Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705. Praha 2004.
 • KUBEŠ, Jiří. The transformation of the Grand Tour of Czech and Austrian Nobility in the First Half of the 18th Century: A New Recipe for Staying Powerful, Res Gestae. Czasopismo historyczne Vol. 6, 2018, pp. 186-196.
false
false