prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Rok narození: 1965
Fakulta chemicko-technologická
Obory působení: Imunochemie, Lékařská imunologie
Základní a aplikovaný výzkum
zuzana.bilkova@upce.cz

Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., absolvovala v roce 1989 studijní obor Molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze s vyznamenáním a v témže roce jí byl udělen titul RNDr. Doktorské studium v oboru Analytická chemie se zaměřením na separační metody ukončila prof. Bílková v roce 2000 na Univerzitě Pardubice (Fakulta chemicko-technologická) a v roce 2005 proběhlo habilitační řízení v oboru Analytická chemie (Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická). V letech 2005 - 2015 působila prof. Bílková jako vedoucí katedry biologických a biochemických věd. Titul profesor jí byl udělen v roce 2014 na Univerzitě Karlově, konkrétně na Lékařské fakultě se sídlem v Hradci Králové, pro obor Lékařská imunologie.

Vědecký zájem

  • Povrchová modifikace a biofunkcionalizace materiálů
  • Separace, izolace a strukturní charakterizace klinicky významných proteinů
  • Imunoanalytické metody a biosenzory

Vědecké působení

Prof. Bílková se zabývá vývojem analytických a separačních metod na bázi biofunkcionalizovaných magneticky aktivních mikro/nanočástic v kombinaci s mikrofluidními systémy či biosenzory pro studium klinicky významných proteinů, např. biomarkerů vybraných autoimunitních, neurodegenerativních nebo nádorových chorob, strukturní analýzou a modifikací klinicky významných proteinů, jejich posttranslačních modifikací pomocí metod hmotnostní spektrometrie a povrchovou modifikací a biofunkcionalizací nových nanomateriálů pro aplikace ve vědě a výzkumu, v biotechnologiích, v klinické praxi.

Významné mezinárodní spolupráce

  • Dr. Jean-Louis Viovy – Institut Curie, Paříž, Francie
  • Prof. Bruno Dupui – Institut Pasteur, Paříž, Francie
  • Prof. Electra Giseli – FORTH, Heraclion, Kréta, Řecko

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 106, H-index 20, Total number of citation > 1300

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY ANALYTICAL 19.47 (19.77), BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 4.63 (23.69), BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 25.70 (22.01)

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

  • LOVE-FOOD2MARKET, A portable MicroNanoBio System and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument, partner. 2016 – 2019; Horizon 2020 Contract No 687681.
  • Vývoj ultrasensitivní imunomagnetické metody s kvantovými tečkami pro elektrochem. detekci nádorových markerů, 2015 + 2017; Grantová agentura České republiky GA15-16549S.

Dvě nejvýznamnější publikace

  • Pereiro I., Bendali A., Tabnaoui S., Alexandre L., Srbova J., Bilkova Z. et al.: A new microfluidic approach for the one-step capture, amplification and label-free quantification of bacteria from raw samples Chemistry Science 2017, 8, 1329 – 1336; IF: 9,144.
  • Zasonská B., Čadková M., Korecká L., Kovářová A., Bílková Z., Horák D.: Thionin-modified Poly(glycidyl methacrylate) Nanospheres as Labels of Antibodies for Biosensing Applications, ACS Appl. Mater. Interfaces. 2015, 7, 24926 – 24931; IF: 6,723.
false
false