prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

Rok narození: 1974
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Obecná a anorganická chemie
Základní a aplikovaný výzkum
ales.ruzicka@upce.cz

Prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., je zaměstnán na Katedře obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Od počátku svých studií byl součástí výzkumné skupiny Prof. J. Holečka (od roku 1993). Od roku 1999 byl zaměstnán jako výzkumný pracovník. V roce 2001 absolvoval doktorské studium a začal nezávislou vědeckou kariéru. V roce 2003 vykonal postdoktorátní stáž v rámci Royal Society/NATO fellowship u Prof. Michaela F. Lapperta na Sussex University v Brightonu ve Velké Británii. V dalších letech vykonal krátkodobé pobyty a přednášel na zahraničních univerzitách (Dijon, Zaragoza, Brusel, Saitama, Zürich, Chemnitz, Graz, Mnichov, Wuerzburg a KIT Karlsruhe). V roce 2005 se stal docentem a v roce 2011 byl jmenován profesorem pro obor Anorganická chemie. Je členem redakční rady časopisů Applied Organometallic Chemistry, Main Group Metal Chemistry, Journal of Organometallic Chemistry a Crystals, předsedou organizačního výboru konference International Conference on Organometallic Chemistry, předsedou a členem několika oborových a vědeckých rad a členem Učené společnosti ČR.

Vědecký zájem

 • Chemie organokovových a koordinačních sloučenin
 • Chemie sloučenin kovů hlavních skupin v netradičních oxidačních stavech
 • Meziatomární a meziatomové interakce, katalytické procesy

Vědecké působení

Prof. Růžička se zabývá přípravou organokovových a koordinačních sloučenin s důrazem na studium vztahů mezi strukturou, jejich statickými vlastnostmi a reaktivitou popř. možnými aplikacemi v katalyticky řízených procesech a materiálové oblasti. V centru pozornosti je chemie nekovů a kovů hlavních skupin, konkrétně od alkalických kovů přes borany, sloučeniny hliníku až po halogeny. Ke stabilizaci netradičních uskupení těchto prvků a jejich nižších oxidačních stavů používá pestrou paletu ligandů, a to zejména dusíkatých a karbenových.

Významné mezinárodní spolupráce

 • prof. F. Uhlig - Technical University of Graz, Rakousko
 • prof. M. Driess - Technical University ofBerlin, SRN

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 340, H-index 31, Total number of citations > 4200

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY INORGANIC NUCLEAR 12.90 (14.23), CHEMISTRY ORGANIC 15.61 (16.44), CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY 11.97 (16.32).

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • Hybridní ligandy pro stabilizaci/specifickou aktivaci kovových center v nízkých oxidačních stavech, 2012 – 2016; Grantová agentura České republiky P207/12/0223.
 • Multideprotonovatelné, ambifilické a hybridní ligandy s uspořádáním vhodným pro tvorbu oligometalických komplexů kovů, 2017 – 2019; Grantová agentura ČR GA17-10377S.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Brynda M., Herber R., Hitchcock P. B., Lappert M. F., Nowik I., Power P. R., Protchenko A. V., , Steiner J.: Higher-nuclearity group 14 metalloid clusters: [Sn-9{Sn(NRR ')}(6)], Angew. Chem.-Int. Ed. 45 (2006) 4333-4337.
 • Fanfrlík J., Přáda A., Padělková Z., Pecina A., Macháček J., Lepšík M., Holub J., Ružička A., Hnyk D., Hobza P.: The Dominant Role of Chalcogen Bonding in the Crystal Packing of 2D/3D Aromatics, Angew. Chem.-Int. Ed. 53 (2014) 10139-10142.

Ocenění

 • Cena za nejlepší sadu prací v oboru spektroskopie od České spektroskopické společnosti (2002)
 • Baderova cena za organickou chemii (2008)
false
false