prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Rok narození: 1959
Fakulta chemicko-technologická
Obor působení: Fyzikální chemie
Základní výzkum
jiri.malek@upce.cz

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., absolvoval doktorské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích (později Univerzita Pardubice) v roce 1986. Dlouhodobě působil na univerzitách a vědeckých pracovištích ve Španělsku a v Japonsku. Pracoval ve Společné laboratoři chemie pevných látek Univerzity Pardubice a Akademie věd České republiky. V roce 1997 byl jmenován docentem v oboru Anorganická technologie, v roce 2000 doktorem věd v tomtéž oboru. Profesorem pro obor Fyzikální chemie byl jmenován v roce 2002. Od roku 2002 působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Je národním zástupcem v Mezinárodní konfederaci pro termickou analýzu a kalorimetrii. Prof. Málek byl místopředsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, předsedou celostátní Komise pro hodnocení výsledků. Působil též ve Vědecké radě Grantové agentury ČR a vědeckých radách několika univerzit. V současnosti je rektorem Univerzity Pardubice. Funkci rektora Univerzity Pardubice zastával též v letech 2006-2010. 

Vědecký zájem

 • Strukturní relaxace nekrystalických materiálů
 • Kinetika růstu krystalů v podchlazených kapalinách
 • Viskozita chalkogenidových sklotvorných systémů

Vědecké působení

Prof. Málek se zabývá problematikou komplexních kinetických procesů v silně podchlazených sklotvorných kapalinách a ve sklovitých chalkogenidových materiálech. Hlavním předmětem jeho zájmu je nukleace a růst krystalických fází v nerovnovážných podmínkách. Další oblastí podrobného studia je strukturní relaxace a dlouhodobá stabilita fyzikálních vlastností sklovitých materiálů. Tyto kinetické procesy velmi úzce souvisí s viskozitou sklotvorných kapalin, která je na pracovišti prof. Málka rovněž velmi podrobně studována. Podrobná znalost strukturní relaxace, nukleačně-růstových procesů a viskozitního chování podchlazených sklotvorných kapalin má klíčový význam pro cílenou přípravu funkčních nekrystalických materiálů využitelných v elektronice, fotonice, optice a záznamových médiích.

Významné mezinárodní spolupráce

 • Garant „International Cooperative Graduate Program“ - NIMS, Japonsko
 • Dr. L.A. Perez-Maqueda - Instituto de Cienceia de Materiales de Sevilla, Španělsko

Bibliometric indicators (Web of Science)

Number of papers 204, H-index 35, Total number of citation > 6300

Citations per paper in WoS Categories 2000-2019 (CZ average): CHEMISTRY PHYSICAL 47.00 (20.74), THERMODYNAMICS 47.11 (21.43), CHEMISTRY ANALYTICAL 48.07 (19.77).

Dva nejvýznamnější řešené projekty z pozice řešitele nebo spoluřešitele

 • Reversible crystallization and structural relaxation in amorphous materials for data recording media, 2011 – 2015; Grantová agentura České republiky GA P106/11/1152.
 • Viscosity and kinetic phenomena in glass-forming systems, 2016 – 2018; Grantová agentura České republiky GA16-10562S.

Dvě nejvýznamnější publikace

 • Martinková S., Shánělová J., Barták J., Málek J.: Transient nucleation in Ge-Sb-S thin films, Crystal Growth & Design 18 (2018) 4562–4570.
 • Málek J., Svoboda R.: Kinetic Processes in Amorphous Materials Revealed by Thermal Analysis: Application to Glassy Selenium, Molecules 24 (2019) 2725.

Ocenění

 • Young Scientist Award, Int. Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (1992)
 • Distinguished TA&C Researcher in Central and Eastern Europe, CEEC-TAC (2013)
 • Eugen Segal Award, European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry (2018)
false
false