Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

kola_obrysy_111695.png

Úvodní prohlášení Univerzity Pardubice k ochraně osobních údajů

1. Univerzita Pardubice je veřejná vysoká škola univerzitního typu, zřízená zákonem, která na úrovni regionální, národní i mezinárodní vykonává činnosti svěřené jí zákonem o vysokých školách, tedy především vzdělávání, vědeckou, výzkumnou a vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.

2. Vedle toho Univerzita Pardubice vykonává další činnosti veřejného zájmu, které přispívají k rozvoji společnosti.

3. Univerzita Pardubice při výkonu všech těchto činností dbá všech demokratických hodnot, počítaje v to i ochranu soukromí jednotlivce.

4. Protože dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), považuje Univerzita Pardubice za samozřejmé přehledně a srozumitelně sdělit svým studentům, zaměstnancům a dalším osobám, jakým způsobem bude přistupovat k plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

5. V případě jakýchkoli dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů je možno se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu dpo@upce.cz.

Základní zásady zpracování osobních údajů

6. Univerzita Pardubice při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními předpisy (evropskými i národními) korektně a transparentně a jen k plnění povinností svěřených jí zákonem a dalším činnostem vyplývajícím z jejího postavení jako veřejné vysoké školy.

7. Jedině v případech, kdy je to nezbytné, vyžaduje Univerzita Pardubice ke zpracování osobních údajů udělení souhlasu, který musí být udělen svobodně, jednoznačně, ke konkrétnímu účelu a po informování o tom, jaký je účel udělení souhlasu. K udělení souhlasu nebude nikdo nucen, je poskytován dobrovolně.

8. Tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na udělení souhlasu, je tento souhlas možno kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu probíhá vždy takovým způsobem, jak je uvedeno v poučení při udělování souhlasu.

Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

9. Správcem osobních údajů je Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika, https://www.upce.cz/.

10. Na Univerzitě Pardubice na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet prostřednictvím e‑mailu dpo@upce.cz.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

11. Univerzita Pardubice zpracovává osobní údaje za účelem:

 • skutečňování akreditovaných studijních programů,
 • uskutečňování programů celoživotního vzdělávání,
 • provádění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 • provádění řízení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace,
 • zabezpečování přijímacího řízení,
 • zajištění rovného přístupu ke studiu,
 • uskutečňování výzkumu, vývoje a inovací, umělecké a další tvůrčí činnosti,
 • uskutečňování doplňkové činnosti,
 • práce s absolventy,
 • propagace Univerzity Pardubice,
 • zajištění bezpečnosti osob a majetku,
 • zajištění podpůrných (administrativních) činností k důvodům uvedeným v písm. a) až k).

12. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících ze zákona, plnění smlouvy, oprávněných zájmů správce, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů, plnění úkolů orgánu veřejné moci nebo udělený souhlas.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

13. Univerzita Pardubice k výše uvedeným účelům zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, čísla identifikačních dokladů, identifikátory v rámci používaných informačních systémů,
 • kontaktní údaje – telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy,
 • popisné údaje – věk, pohlaví, státní příslušnost, národnost, osobní stav, fotografie, zdravotní pojišťovna
 • údaje vztahující se ke studiu – identifikace fakulty a studijního programu, studijní výsledky, identifikace dřívějších studií,
 • údaje vztahující se k pracovnímu vztahu – pracovní zařazení, další současní zaměstnavatelé, členství v odborových organizacích, informace o srážkách ze mzdy, osobní údaje rodinných příslušníků,
 • ekonomické údaje – čísla bankovních účtů, informace o pobírání důchodů, rodičovských příspěvků,
 • informace vztahující se ke zdravotnímu stavu – pracovně lékařské posudky, doklady o zdravotním stavu u osob se specifickými studijními potřebami,
 • provozní a lokační údaje – informace z čidel pro čipové karty, IP adresy, cookies,
 • údaje o aktivitách subjektu – publikační aktivita, odborný profil, 
 • případně další údaje.

Zdroje osobních údajů

14. Univerzita Pardubice získává osobní údaje přímo od subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů

15. Univerzita Pardubice poskytuje přístup k vašim osobním údajům jiným osobám jen v případě, že tyto osoby jsou partnery Univerzity Pardubice ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a doplňkové činnosti nebo poskytují Univerzitě Pardubice služby zajišťující řádný chod univerzity (údržba a správa informačních systémů). Těmto jiným osobám jsou údaje poskytnuty jen v případě, že s nimi univerzita uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, takže jsou ve vztahu k osobním údajům vázány stejnými povinnostmi jako univerzita samotná.

Doba zpracování osobních údajů

16. Univerzita Pardubice zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání právního vztahu k ní a po nezbytnou dobu po jeho skončení pro splnění účelů evidenčních, kontrolních, statistických, archivních a pro účely vědeckého a historického výzkumu. Po uplynutí stanovené doby budou osobní údaje vymazány. To neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas.

Práva při zpracování osobních údajů

17. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete na Univerzitě Pardubice uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat po Univerzitě Pardubice potvrzení, zda zpracovává osobní údaje a pokud ano, pak jaký je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování,
 • právo na opravu – právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí vždy, neboť existují případy, kdy Univerzita Pardubice k řádnému plnění svých úkolů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti),
 • právo na omezení zpracování – lze uplatnit v případě, že nechcete, aby Univerzita Pardubice zpracovávala osobní údaje pro jiné, než nezbytné zákonné důvody,
 • právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat, aby Univerzita Pardubice tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka, předala osobní údaje vámi určenému správci,
 • právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že Univerzita Pardubice zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoli se žádostí, podnětem nebo stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

18. Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme vás o vyřešení vašeho požadavku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dalších 60 dnů.

19. Místem pro uplatnění vašich práv je pověřenec pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu dpo@upce.cz nebo datové schránky Univerzity Pardubice (ID datové schránky: f5vj9hu). Kontaktovat nás můžete také listinnou formou na poštovní adrese Univerzity Pardubice.

20. Uplatnění práv je bezplatné. Univerzita Pardubice může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, protože se tatáž žádost opakuje.

21. Bližší pravidla pro uplatnění práv naleznete v dokumentu Postup pro vyřizování žádostí.

Další informace

22. Informace o zpracování osobních údajů studentů

23. Informace o zasílání informačních sdělení Karierního centra UPCE

24. Informace o zasílání informačních sdělení

25. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání