Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Název

Univerzita Pardubice

Důvod a způsob založení

Univerzita Pardubice je univerzitní veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem, uskutečňuje všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.  Její postavení upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Další údaje lze nalézt zde: O nás | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Organizační struktura

Organizační řád Univerzity Pardubice | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Kontaktní spojení

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice-Polabiny

Kontaktní poštovní adresa (adresa úřadovny pro osobní návštěvu, adresa podatelny)

Univerzita Pardubice

Podatelna
Studentská 95
532 10 Pardubice-Polabiny

 

úřední hodiny:                                              pondělí – pátek od 9:00 do 12:00, od 14:00 do 15:00
telefonní čísla:                                             466 036 111
adresa internetových stránek:        Univerzita Pardubice (upce.cz)
elektronická adresa podatelny:     podatelna@upce.cz

datová schránka:                                        f5vj9hu
 

Případné platby lze poukázat:   

37030561/0100

IČO

00216275

Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00216275 

 

Dokumenty

Základní dokumenty organizace | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Podání přijímá podatelna, a to doručené poštou, elektronickou poštou (na elektronickou adresu podatelny nebo do datové schránky) nebo podané osobně v písemné formě v úředních hodinách. Žádost o ústní informace jsou směřovány přímo na orgány veřejné vysoké školy, orgány fakult a vedoucí zaměstnance součástí Univerzity Pardubice dle jejich funkčního zařazení.

Kontakty: Kontakty | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Příjem podání a podnětů

Písemné žádosti a další podání lze podávat prostřednictvím podatelny, a to doručené poštou nebo elektronickou poštou (na elektornickou adresu podatelny nebo do datové schránky). Ústní žádosti a další podání lze podávat prostřednictvím podatelny v úředních hodinách.

 

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákony jsou dostupné ve Sbírce zákonů zveřejněné Ministerstvem vnitra ČR:
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

Vydané právní předpisy

Základní dokumenty organizace | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady

Kopírování a tisk černobíle barevně
jednostranná kopie formátu A4
oboustranná kopie formátu A4
jednostranné kopie formátu A3
oboustranné kopie formátu A3
3,00 Kč
4,00 Kč
5,00 Kč
10,00 Kč
18,00 Kč
30,00 Kč
26,00 Kč
42,00 Kč
technický nosič dat (CD)             20,00 Kč/ks  

Náklady na jednoho zaměstnance na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (příprava dokumentů výběrem z rozsáhlých souborů, identifikace rozsahu a výpisy z rozsáhlých spisů, hledání v archivech, na několika pracovištích apod.):   365 Kč/hodina práce

Náklady, které Univerzitě Pardubice v souvislosti s poskytnutím informace vzniknou vůči třetí straně, je oprávněna požadovat po žadateli v plné výši. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem je Univerzita Pardubice oprávněna požadovat poštovné dle platného ceníku za poštovní služby. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Univerzita Pardubice zveřejňuje v souladu s § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nejméně za dva poslední roky.

 

Vyžádané informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vyžádané informace 

 

Výhradní licence 

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno v souladu s § 14a zákona.

 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací začleňuje Univerzita Pardubice do výroční zprávy jako její samostatnou část.

Výroční zprávy lze nalézt zde: Výroční zprávy | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

false