Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytování informací o Univerzitě Pardubice (dále jen UPa) se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle § 5 odst. 1 tohoto zákona zveřejňuje UPa za účelem informování veřejnosti tyto informace:

1. Kontaktní údaje
Sídlo a doručovací adresa:
UNIVERZITA PARDUBICE
Studentská 95
532 10 Pardubice 2
Česká republika
telefon +420 466 036 111 - ústředna spojí na všechna pracoviště univerzity
Podrobnější údaje jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity na adrese:
http://www.upce.cz/kontakty.html

2. Důvod a způsob založení UPa, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost
Univerzita Pardubice je jednou z veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona. Byla zřízena 27. 6. 1950 vládním nařízením, o některých změnách v organizaci vysokých škol, č. 81/1950 Sb., jako Vysoká škola chemická v Pardubicích. Dne 27. 11. 1953 vládním nařízením, o změnách v organizaci vysokých škol, č. 98/1953 Sb., byla přejmenována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích a 16. 2. 1994 zákonem, o změně názvu Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, č. 46/1994 Sb., na Univerzitu Pardubice.
V současné době upravuje její postavení zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění.
Další údaje jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity: http://www.upce.cz/univerzita.html

3. Popis organizační struktury UPa, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání
Organizační uspořádání UPa  je zveřejněno na webové adrese: http://www.upce.cz/univerzita/org-uspor.htmlŽádosti o poskytnutí informace se podávají ústně, prostřednictvím elektronických komunikací nebo písemně. Žádosti o ústní informace jsou směřovány přímo na orgány veřejné vysoké školy, (§ 7), orgány fakult, (§ 25) a vedoucí zaměstnance součástí Univerzity Pardubice (§ 22), zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.  (http://www.upce.cz/kontakty.html) dle jejich funkčního zařazení. Ti jsou povinni, je-li to možné, požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci.
Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů přijímají:
- podatelna doručené poštou, elektronickou poštou (podatelna@upce.cz) nebo podané osobně v písemné formě.

4. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí UPa
Opravný prostředek se podává prostřednictvím toho orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě v tomto rozhodnutí uvedené. O opravném prostředku rozhoduje rektor.

5. Přehled nejdůležitějších předpisů UPa
Základní dokumenty organizace jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity na adrese:
http://www.upce.cz/deska/dokumenty.html

6. Sazebník úhrad Univerzity Pardubice za činnosti související s poskytováním informací
Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací 

Kopírování a tisk černobíle barevně
jednostranné kopie formátu A4
oboustranná kopie formátu A4
jednostranné kopie formátu A3
oboustranné kopie formátu A3
2,00 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč
8,00 Kč
10,00 Kč
20,00 Kč
18,00 Kč
36,00 Kč
Náklady na pořízení technického nosiče dat
CD
20,00 Kč + práce

Náklady na jednoho pracovníka na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (příprava dokumentů výběrem z rozsáhlých souborů, identifikace rozsahu a  výpisy z rozsáhlých spisů, hledání v archivech, na několika pracovištích, apod.):

hodina práce na mimořádně rozsáhlém vyhledání informací činí 300,- Kč  

Náklady, které univerzitě v souvislosti s poskytnutím informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují žadateli v plné výši. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby. Všechny ceny jsou bez DPH.

7. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok
Výroční zpráva o činnosti UPa v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok je začleněna v kapitole: Řešení stížností dle zák. 106/1999 Sb. ve Výroční zprávě o činnosti Univerzity Pardubice zpracované na základě § 21 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. zveřejněné na webových stránkách univerzity, na adrese
http://www.upce.cz/deska/dokumenty/vyr-zpravy.html

8. Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací
Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno plně v souladu s § 14a zákona.

9. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona
Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je rektor, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.

10. Adresa elektronické podatelny pro žadatele o poskytnutí informace
podatelna@upce.cz

11. Vyžádané informace

false