Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Název

Univerzita Pardubice

Důvod a způsob založení

Univerzita Pardubice je univerzitní veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem, uskutečňuje všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.  Její postavení upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Další údaje lze nalézt zde: O nás | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Organizační struktura

Organizační řád Univerzity Pardubice | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Kontaktní spojení

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice-Polabiny

Kontaktní poštovní adresa

Univerzita Pardubice

Podatelna
Studentská 201
530 09 Pardubice-Polabiny

 

úřední hodiny podatelny:          pondělí – pátek od 9:00 do 12:00, od 14:00 do 15:00
telefonní číslo:                                     466 036 111 -113
                                                                        (ústředna, přepojí na všechna pracoviště univerzity)

adresa internetové stránky:     Univerzita Pardubice (upce.cz)
adresa e-podatelny:                      podatelna@upce.cz

další elektronické adresy:         datová schránka: f5vj9hu
 

Případné platby lze poukázat na účet:    37030561/0100

IČO 00216275

DIČ CZ00216275 

 

Dokumenty

Základní dokumenty organizace | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Podání přijímá podatelna, a to doručené poštou, elektronickou poštou (na adresu e-podatelny nebo do datové schránky) nebo podané osobně v písemné formě v úředních hodinách. Žádost o ústní informace jsou směřovány přímo na orgány veřejné vysoké školy, orgány fakult a vedoucí zaměstnance součástí Univerzity Pardubice dle jejich funkčního zařazení.

Kontakty lze nalézt zde: Kontakty | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti a další podání lze podávat prostřednictvím podatelny, a to doručené poštou nebo elektronickou poštou (na adresu e-podatelny nebo do datové schránky). Ústní žádosti a další podání lze podávat prostřednictvím podatelny v úředních hodinách.

Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají na podatelně, a to písemně doručené poštou, elektronickou poštou nebo podané osobně v písemné formě nebo ústně v úředních hodinách.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání postupem dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“), a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost postupem dle § 16a zákona, ve lhůtě 30 dnů, v podrobnostech stanovené § 16a odst. 3 zákona.

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Vzdělání, věda a výzkum - Portál veřejné správy (gov.cz)

Nejdůležitější používané předpisy

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zákony jsou dostupné ve Sbírce zákonů zveřejněné Ministerstvem vnitra ČR:
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Vydané právní předpisy

Základní dokumenty organizace | Univerzita Pardubice (upce.cz)

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Materiálové náklady

Kopírování a tisk černobíle barevně
jednostranná kopie formátu A4
oboustranná kopie formátu A4
jednostranné kopie formátu A3
oboustranné kopie formátu A3
3,00 Kč
4,00 Kč
5,00 Kč
10,00 Kč
18,00 Kč
30,00 Kč
26,00 Kč
42,00 Kč
technický nosič dat (CD)             20,00 Kč/ks  

Náklady na jednoho zaměstnance na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (příprava dokumentů výběrem z rozsáhlých souborů, identifikace rozsahu a výpisy z rozsáhlých spisů, hledání v archivech, na několika pracovištích apod.):   324 Kč/hodina práce

Náklady, které Univerzitě Pardubice v souvislosti s poskytnutím informace vzniknou vůči třetí straně, je oprávněna požadovat po žadateli v plné výši. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem je Univerzita Pardubice oprávněna požadovat poštovné dle platného ceníku za poštovní služby. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výroční zpráva podle zákona

Údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací začleňuje Univerzita Pardubice do výroční zprávy jako její samostatnou část.

Výroční zprávy lze nalézt zde: Výroční zprávy | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno v souladu s § 14a zákona.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Univerzita Pardubice zveřejňuje v souladu s § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nejméně za dva poslední roky.

Vyžádané informace

false