Souhlas se zasíláním informačních sdělení

Tímto uděluji Univerzitě Pardubice, IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 530 02  Pardubice, Česká republika, svůj svobodný a vědomý souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů (emailové adresy) obsažených v tomto formuláři osobou či osobami pověřenými a způsobilými k nakládání s osobními údaji za účelem zasílání informačních sdělení o přijímacím řízení na Univerzitu Pardubice.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře, porozuměl/a jsem všemu ohledně vyplnění formuláře a udělení mého souhlasu ke shromažďování, uchováváním a zpracováním údajů všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Jsem si také vědom/a, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informačních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo na stanovenou emailovou adresu správce zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informační sdělení správcem nadále zasílány. Souhlas je udělen maximálně na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika, https://www.upce.cz/.
Na Univerzitě Pardubice na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet prostřednictvím e‑mailu dpo@upce.cz.

Příjemci osobních údajů

Univerzita Pardubice poskytuje přístup k vašim osobním údajům jiným osobám jen v případě, že tyto osoby jsou partnery Univerzity Pardubice ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a doplňkové činnosti nebo poskytují Univerzitě Pardubice služby zajišťující řádný chod univerzity (údržba a správa informačních systémů). Těmto jiným osobám jsou údaje poskytnuty jen v případě, že s nimi univerzita uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů, takže jsou ve vztahu k osobním údajům vázány stejnými povinnostmi jako univerzita samotná.

Odvolání souhlasu

Zpracování osobních údajů založeno na udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu probíhá vždy takovým způsobem, jak je uvedeno v poučení při udělování souhlasu.

false