Souhlas se zasíláním informačních sdělení

Tímto uděluji Univerzitě Pardubice, IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 530 02  Pardubice, Česká republika, svůj svobodný a vědomý souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů (emailové adresy) obsažených v tomto formuláři osobou či osobami pověřenými a způsobilými k nakládání s osobními údaji za účelem zasílání informačních sdělení o přijímacím řízení na Univerzitu Pardubice.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře, porozuměl/a jsem všemu ohledně vyplnění formuláře a udělení mého souhlasu ke shromažďování, uchováváním a zpracováním údajů všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Jsem si také vědom/a, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání informačních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo na stanovenou emailovou adresu správce účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly informační sdělení správcem nadále zasílány. Souhlas je udělen maximálně na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.