Postup pro vyřizování žádostí

Translation:

Vážení,

pro účely řádného a včasného vyřizování podnětů, stížností, námitek a žádostí (dále jen „žádost“) funguje na Univerzitě Pardubice centrální místo pro vyřizování žádostí týkajících uplatňování práv subjektů údajů. Centrálním místem je institut Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“).

 

Žádost je oprávněn podat:

 1. subjekt údajů,
 2. zákonný zástupce subjektu údajů nebo opatrovník,
 3. osoba zmocněná subjektem údajů.

 

 Žádat lze o:

 1. přístup k osobním údajům,
 2. opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 3. výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 4. omezení zpracování osobních údajů,
 5. přenositelnost osobních údajů.


Žádostí se rozumí i námitka proti neoprávněnému zpracování osobních údajů nebo námitka proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Žádost lze podat následujícími způsoby:

 1. e-mailem na adresu: dpo@upce.cz
 2. do datové schránky Univerzity Pardubice: f5vj9hu
 3. písemně na adresu: Univerzita Pardubice, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika

 

Z podané žádosti musí být patrno:

 1. identifikace žadatele, jehož osobních údajů se žádost týká (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby) nebo případně identifikaci žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat (jde-li o žádost týkající se osobních údajů konkrétní osoby);
 2. kontaktní údaje žadatele,
 3. předmět žádosti (popis, čeho se žádost týká, co žadatel žádá resp. jaké/jaká svá práva uplatňuje/čeho se domáhá),
 4. podpis žadatele (u písemné formy).

V případě pochybností o totožnosti žadatele nebo v případě vyřizování žádosti týkající se zvláštní kategorie osobních údajů, může být podle povahy a formy vyžádáno dodatečné ověření totožnosti žadatele (přiděleným identifikátorem, heslem, občanským průkazem apod.). V případě anonymní žádosti, nebo neprokáže-li žadatel spolehlivě svoji totožnost, nebude žádost vyřízena. Dále může být případně žadatel rovněž požádán o doplnění žádosti např., aby objasnil, jakého vztahu mezi subjektem údajů a správcem se jeho žádost týká.

 

Lhůta pro vyřízení žádosti

Žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení. Neumožňuje-li to povaha žádosti pro svoji složitost, časovou či technickou náročnost nebo z důvodu počtu žádostí, může být shora uvedená lhůta pro vyřízení žádosti prodloužena, a to až o dalších šedesát (60) dnů. O prodloužení a jeho důvodech bude subjekt údajů informován do třiceti (30 dnů) ode dne doručení žádosti.

 

Úhrada nákladů

Žádosti jsou zpravidla vyřizovány bezúplatně.

Univerzita Pardubice je oprávněna požadovat úhradu nákladů jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená zejména proto, že se opakuje.

Žádost bude na základě řádného prověření vyřízena a žadatel bude vyrozuměn, o způsobu jejího vyřízení s ohledem na obsah žádosti, případně přijatých opatření, která Univerzita Pardubice přijala v souvislosti s vyřízením žádosti  či jiném dalším způsobu jejího vyřízení/vyřešení .

 

Žádost subjektu údajů může být odmítnuta, pokud:

 1. jde o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost, zejména protože se opakuje;
 2. žadatelem je jiná osoba, než subjekt údajů, jehož se žádost týká;
 3. nepodaří se ověřit totožnost žadatele, o níž jsou pochybnosti;
 4. je-li žádost neoprávněná, protože překračuje rozsah práv subjektu údajů vyplývajících z nařízení či dalších dotčených právních předpisů;
 5. subjekt údajů odmítne uhradit požadovaný poplatek.

Není-li žádosti možné vyhovět, budou žadateli sděleny důvody proč, nebylo možné žádosti vyhovět, tzn., že žadatel obdrží vyrozumění o odmítnutí žádosti spolu s odůvodněním a poučením žadatele o jeho právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Evidenci o podání žádostí a o způsobu jejich vyřízení vede pověřenec.