UPCE

Kolegium rektora

Kolegium rektora Univerzity Pardubice je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. d) Statutu Univerzity Pardubice. Je poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou zpravidla prorektoři, předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice, děkani fakult Univerzity Pardubice, kvestor a zástupce studentů. Rektor může přizvat k jednání KR i další osoby, jichž se projednávané věci týkají. Členství je nezastupitelné.

Členové kolegia rektora Univerzity Pardubice:
1. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor
2. prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů
3. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
4. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti
5. Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj
6. Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor
7. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické
8. doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní
9. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
10. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické
11. Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování
12. doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií
13. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
14. doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická
15. doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., předseda Akademického senátu UPa
16. Bc. Lucie Částková, předsedkyně Studentské rady UPa
17. RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy
18. Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Informačního centra
19. Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru
20. Ing. Michal Svoboda, ředitel Centra transferu technologií a znalostí
21. Mgr. Lucie Kašková, kancléřka univerzity
22. Ing. Valerie Wágnerová, tajemnice rektora

true