UPCE

Kolegium rektora

Kolegium rektora Univerzity Pardubice je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. d) Statutu Univerzity Pardubice. Je poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou zpravidla prorektoři, předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice, děkani fakult Univerzity Pardubice, kvestor a zástupce studentů. Rektor může přizvat k jednání KR i další osoby, jichž se projednávané věci týkají. Členství je nezastupitelné.

Členové kolegia rektora Univerzity Pardubice:

 1. prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor
 2. doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy
 3. doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti
 4. doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
 5. doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu
 6. Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor
 7. doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií
 8. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., děkan Fakulty filozofické
 9. prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., děkan Fakulty chemicko-technologické
 10. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
 11. Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování
 12. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní
 13. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
 14. Ing. Petr Bělina, Ph.D., předseda Akademického senátu UPCE
 15. Bc. Petr Leinweber, předseda Studentské rady UPCE
 16. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., emeritní rektor
 17. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., emeritní rektor
 18. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., proděkan Fakulty chemicko-technologické
 19. Irena Adamová, vedoucí Ekonomického odboru
 20. Mgr. Věra Albrechtová, vedoucí Oddělení pro mezinárodní vztahy
 21. Jan Brothánek, ředitel Správy kolejí a menzy
 22. Ing. Filip Habivský, vedoucí Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek
 23. Mgr. Martina Chramostová Víghová, vedoucí Oddělení právní a organizační
 24. Ing. Blanka Jankovská, vedoucí Univerzitní knihovny
 25. Ing. Karolína Kašparová, vedoucí Centra transferu, technologií a znalostí
 26. Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Centra informačních technologií a služeb
 27. Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., vedoucí Jazykového centra
 28. Ing. Lucie Košťálová, kancléřka
 29. Mgr. Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů
 30. Ing. Iveta Moravcová, vedoucí Referátu HR Award
 31. Mgr. Jan Němec, vedoucí Katedry tělovýchovy a sportu
 32. Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru
 33. Bc. Monika Poláková, vedoucí Vydavatelství a polygrafické středisko
 34. Ing. Ondřej Prusek, Ph.D., vedoucí Oddělení pro vzdělávání
 35. Ing. Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
 36. Bc. Zuzana Veverková, vedoucí Oddělení lidských zdrojů
true