Kolegium rektora

Kolegium rektora Univerzity Pardubice je zřízeno na základě článku 18 odst. 2 písm. d) Statutu Univerzity Pardubice. Je poradním orgánem rektora. Jeho členy jsou zpravidla prorektoři, předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice, děkani fakult Univerzity Pardubice, kvestor a zástupce studentů. Rektor může přizvat k jednání KR i další osoby, jichž se projednávané věci týkají. Členství je nezastupitelné.

Členové kolegia rektora Univerzity Pardubice:
1. prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor
2. doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc., prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů
3. prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
4. prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vnitřní záležitosti
5. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro rozvoj
6. Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor
7. prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan Fakulty chemicko-technologické
8. doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomicko-správní
9. doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera
10. prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Fakulty filozofické
11. Mgr. BcA. Radomír Slovik, děkan Fakulty restaurování
12. prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc., děkan Fakulty zdravotnických studií
13. Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky
14. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., emeritní rektor UPa
15. doc. Ing. Jiří Cakl, CSc., Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická
16. doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., předseda Akademického senátu UPa
17. Bc. Helena Rajtrová, předsedkyně Studentské rady UPa
18. RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel Správy kolejí a menzy
19. Ing. Olga Klápšťová, ředitelka Informačního centra
20. Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru
21. Ing. Michal Svoboda, ředitel Centra transferu technologií a znalostí
22. Mgr. Lucie Kašková, kancléřka univerzity
23. Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí univerzity