Oznamování porušení práva Unie

Informace k oznamování porušení práva Unie na Univerzitě Pardubice (Whistleblowing)

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“) (europa.eu) je Univerzita Pardubice subjektem, který je povinen zavést vnitřní oznamovací systém pro interní oznamování porušení práva Unie.

Hlavním cílem směrnice je účinná ochrana osob, které oznámí protiprávní jednání odehrávající se při práci nebo při výkonu jiné obdobné činnosti a vytvořit tak prostředí, ve kterém se nebudou muset oznamovatelé obávat odvetné sankce a přispět tak k ochraně veřejného zájmu. 

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení

Oznámením se rozumí podání fyzické osoby obsahující informace o možném porušení práva Unie, které se týká některé z níže vymezených oblastí:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele a
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí uvedených výše, tzn., že jím může být zaměstnanec Univerzity Pardubice, uchazeč o zaměstnání, dodavatel, uchazeč o veřejnou zakázku, osoba vykonávající odbornou praxi a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí Univerzity Pardubice.

Oznamovateli přiznává směrnice chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a v zákazu odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Interní kanály pro podání oznámení

Oznámení lze podat:

 • písemně prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@upce.cz,
 • písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice, obálku označte slovy „Neotvírat – whistleblowing“,
 • ústně – osobně (po dohodě s příslušnou osobou) nebo telefonicky (viz níže).

Externí kanál pro podání oznámení

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce: Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Příslušná osoba

Příslušná osoba jako jediná přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost podaných oznámení a případně navrhuje následná opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

V souvislosti s výkonem uvedených činností je vázána mlčenlivostí tak, aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Činnosti příslušné osoby plní na Univerzitě Pardubice interní auditor Ing. Marcela Hučíková (tel.: 466 036 663), není-li jej nebo je-li důvod se domnívat, že je ve střetu zájmů, plní činnosti příslušné osoby ve vztahu k danému oznámení pověřený právník Oddělení právního a organizačního JUDr. Mgr. Adéla Nekvindová (tel.: 466 036 426).

Postup příslušné osoby po podání oznámení

O přijetí oznámení je povinna příslušná osoba do 7 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele. 

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení do 3 měsíců ode dne potvrzení o přijetí oznámení.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

 

false