UPCE

Organizační řád Centra informačních technologií a služeb

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Organizační řád Centra informačních technologií a služeb (dále jen „CITS“) upravuje základní zásady řízení CITS. CITS je ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a podle článku 23 Statutu Univerzity Pardubice, součást Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“) jako celouniverzitní pracoviště účelově zřízené pro poskytování informačních služeb.

 2. Tento organizační řád navazuje na Organizační řád Univerzity Pardubice.

Článek 2
Činnost CITS

CITS zabezpečuje informační a knihovnické služby v souladu s knihovním řádem, implementaci a správu informačních systémů, správu jednotné telefonní a datové sítě a serverů univerzity, nákup a údržbu výpočetní a audiovizuální techniky včetně programového vybavení a poskytuje související služby.

 

Článek 3
Zásady organizace a řízení CITS

 1. Základní organizační struktura CITS je znázorněna v příloze č.1

 1. V čele CITS je ředitel, kterého jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává rektor. Ředitel CITS řídí a odpovídá za činnost odborných pracovišť uvedených v odstavci 3; je podřízený prorektorovi pro vnitřní záležitosti.

 1. Odbornými pracovišti zajišťujícími činnost CITS jsou:

 • Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT),

 • Univerzitní knihovna (UK).

Odborná pracoviště řídí vedoucí, který je podřízen řediteli CITS. Místa vedoucích odborných pracovišť se obsazují na základě výběrového řízení.

 1. Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT) se člení na jednotlivá pracoviště, kterými jsou:

 • Sekretariát (SOIKT)
  - zajišťuje zejména administrativní agendu, evidenci majetku, dodavatelsko – odběratelské fakturační vztahy a správu rozpočtu OIKT.

 • Referát nákupu (RN)
  - zajišťuje zejména nákup hardware v celouniverzitním rozsahu.

 • Oddělní webových aplikací a DTP (OWAD)
  - zajišťuje zejména provoz a podporu www stránek univerzity a intranetů včetně školení a podpory uživatelů. Dále zajišťuje předtiskovou přípravu v celouniverzitním rozsahu.

 • Oddělení podpory informačních systémů (OPIS)
  - zabezpečuje zejména implementaci a administraci provozních systémů univerzity včetně podpory uživatelů. Dále zajišťuje jejich vzájemnou provázanost a návaznost na další aplikace v rámci budovaného informačního systému univerzity.

 • Oddělení správy systémů a sítí (OSSS)
  - zabezpečuje zejména správu datové a telefonní sítě, bezpečnost, provoz a konfigurace telefonní ústředny, provádí návrh konfigurace a správu aktivních prvků sítě a serverů, aktivity CESNET (externí zákazníci).

 • Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky (OSVAT)
  - zabezpečuje zejména kompletní správu a servis výpočetní a audiovizuální techniky na UPa, správu uživatelských účtů, profilů a poštovních služeb. Dále zajišťuje, instalaci a konfiguraci počítačů, tiskáren, operačních systémů a veškerého softwarového vybavení. Spravuje příslušné učebny na UPa a zajišťuje konfiguraci a provoz virtuální desktopové infrastruktury. Součástí poskytovaných služeb je telefonický helpdesk, konzultace a podpora uživatelů.

Jednotlivá pracoviště řídí vedoucí, který je podřízen vedoucímu Odboru informačních a komunikačních technologií. Místa vedoucích pracovišť se obsazují na základě návrhu ředitele CITS se souhlasem prorektora pro vnitřní záležitosti.

5. Univerzitní knihovna (UK)

- informačně zabezpečuje studium, vědeckou a výzkumnou činnost na univerzitě, shromažďuje, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje knihovní a informační fond prostřednictvím knihovnických a informačních služeb

- řídí se knihovním řádem

Jednotlivá pracoviště řídí vedoucí Univerzitní knihovny.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád nabývá platnost dnem 1. 7. 2015
V Pardubicích dne 29. 6. 2015
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
prorektorka pro vnitřní záležitosti

Příloha č. 1.
Organizační schéma

 

false