UPCE

Zapsaní studenti 1. ročníku obdrží před zahájením akademického roku průkaz studenta – identifikační kartu (čipová karta), na které je uvedeno jméno, příjmení, NetID (uživatelské jméno) a fotografie uživatele. Čipová karta slouží studentům podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách jako průkaz studenta. Platnost průkazu zajišťuje validační známka s vyznačenou platností pro daný akademický rok.

Autentizovaná čipová karta zprostředkovává studentům vybrané služby v rámci UPa. Jedná se zejména o registraci při stravování v zařízeních SKM, výpůjční služby Univerzitní knihovny, tiskové a kopírovací služby v Univerzitní knihovně a Kopírovacím centru a pro vstupy do vybraných místností. Tyto služby související se studiem budou dále rozšiřovány. Administraci jednotného identifikačního systému (JIS) na univerzitě zajišťuje Informační centrum.

Oddělení podpory informačních systémů
Ing. Miroslav Koblížek
tel.: 466 036 648​
miroslav.koblizek@upce.cz

Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
tel.: 466 036 416​
ondrej.prusek@upce.cz

true

Doklady o absolvování studia

V souladu s §§ 57, 89 a 106 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o vysokých školách”) vydává Univerzita Pardubice (dále jen “univerzita”) absolventům studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech tyto doklady o absolvování studia (dále jen “doklady”): vysokoškolský diplom (dále jen “diplom”), vysvědčení a dodatek k diplomu (Diploma Supplement), případně osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR nebo osvědčení o uznání části vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR nebo osvědčení o uznání jednotlivé zkoušky (jednotlivých zkoušek) v ČR (dále jen “osvědčení o uznání vzdělání”).

 

Druhy dokladů

1. Diplom je dokladem o absolvování studijního programu v příslušném studijním oboru.

2. Dodatek k diplomu v česko-anglickém znění je doklad, který je bezplatně vydáván všem absolventům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří ukončili studium na univerzitě po 1. lednu 2005.

3. Osvědčení o uznání vzdělání je dokladem o rovnocennosti vzdělání, případně části vzdělání, zkoušky nebo zkoušek absolventa zahraniční vysoké školy s vysokoškolským vzděláním absolvovaným ve studijním programu univerzity.

 

Povinné náležitosti dokladů

1. Doklady jsou vydávány univerzitou na speciálních, k tomuto účelu určených tiskopisech (dále jen “tiskopisy”).

2. Tiskopisy pro doklady jsou opatřeny státním znakem České republiky a obsahují rovněž evidenční číslo a ochranné prvky univerzity, jejichž popis je zveřejněn na webových stránkách univerzity.

3. Vydávané doklady obsahují dále název univerzity, jméno a příjmení absolventa, datum a místo jeho narození, akademický titul, který je udělován, případně další relevantní informace o absolvovaném studiu, nesou otisk kulatého razítka univerzity a podpisy akademických funkcionářů. Vzory těchto dokladů jsou uvedeny v příloze této směrnice a jsou její nedílnou součástí.

 

Prvky ochrany proti padělání pro tisk „Diplomů”, „Vysvědčení” a „Dodatků k diplomu”

- papír s vodoznakem – pozitiv, negativ, 2 různá neviditelná vlákna s fluorescencí v UV oblasti

- originální podtisk se státním znakem, jedna barva s fluorescencí v UV oblasti

- rámeček s negativním mikropísmem (Univerzita Pardubice)

- tisk ceninovými barvami

- číslování černou barvou s fluorescencí v UV oblasti

true


Univerzita Pardubice obdržela v květnu 2009 od Evropské komise prestižní ocenění Diploma Supplement Label. 
Tento certifikát potvrzuje trvalou kvalitu a mezinárodní standardizaci vydávaných dokladů o získané kvalifikaci při absolvování jakéhokoliv akreditovaného studijního programu na Univerzitě Pardubice.

 

 DODATEK K DIPLOMU
 

Dodatek k diplomu je na Univerzitě Pardubice od roku 2004/2005 vydáván v souladu se zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:

 • automaticky všem absolventům Univerzity Pardubice po úspěšném absolvování studia  v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech,   

 • bezplatně,

 • dvojjazyčně, a to v anglickém a v  českém jazyce. 

Obsah:

V osmi sekcích obsahuje informace o totožnosti držitele kvalifikace, o jejím druhu a úrovni, informace o obsahu studia a dosažených výsledcích a informace o národním vysokoškolském systému.

Dodatek neobsahuje žádné ocenění, prohlášení o rovnocennosti nebo doporučení k uznání.

Formát a ochrané prvky:

Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Evropské komise, Rady Evropy a UNESCO/CEPES v období 1997 – 1998. Upravená verze dodatku byla ověřena pilotním projektem finančně podpořeným těmito třemi organizacemi a přidruženým mezinárodním pilotním projektem PHARE „Uznávání vysokoškolských diplomů a studijních kreditů v mezinárodním měřítku“.

Na Univerzitě Pardubice je Dodatek k diplomu vydáván na přeloženém tiskopise o velikosti formátu A3. Součástí Dodatku k diplomu je soustava ochranných prvků, které mají zamezit jeho zneužití.

Význam:

Dodatek je prostředkem ke zlepšení mezinárodní „průhlednosti“ a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Mobilita občanů je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Tuto podmínku splňuje Dodatek k diplomu.

Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v rámci Evropského společenství jako podrobnějšíinformace o dosavadním studiu a dosaženém vzdělání absolventa.

true
false
true

Postup pro aktivaci a nastavení účtu (NetID)

NetID je uživatelské jméno ve tvaru st123456
NetID mají studenti vytištěno na průkazu studenta.

NetID slouží jako uživatelské jméno (login) pro přihlašování k těmto službám v síti UPa:

 • studentský intranet http://studenti.upce.cz
 • portál Informačního Systému STudijní AGendy IS STAG http://portal.upce.cz
 • elektronické informační zdroje CD serveru Univerzitní knihovny
 • modul Moje konto v online katalogu Univerzitní knihovny
 • e-learningové systémy (Moodle)
 • tiskové a kopírovací služby SafeQ
 • stravovací a ubytovací systém ISKAM
 • registrace k ubytování na kolejích pro další akademický rok
 • aktivace internetové přípojky na kolejích
 • bezdrátová Wi-Fi síť eduroam
 • Postup pro aktivaci účtu NetID:

Před prvním použitím Vašeho uživatelského účtu NetID je potřeba provést prvotní inicializaci hesla autorizačním kódem, který student obdržel při zápisu do studia na adrese heslo.upce.cz

Obecná pravidla pro tvorbu hesel:

 • heslo musí být min. 10 znaků dlouhé
 • heslo musí obsahovat: malá, velká písmena, číslici nebo speciální znak
 • heslo nesmí být již dříve použito
 • heslo nesmí obsahova NetId (vaše přihlašovací jméno), Vaše jméno, Vaše příjmení
 • heslo je platné 12 měsíců
 • používejte obecně platné zásady a doporučení pro tvorbu hesel z hlediska bezpečnosti
 • heslo si případně změňte dle potřeby nebo v případě obavy z možného prozrazení
 • heslo nesmí obsahovat diakritiku

V případě, že zapomenete své heslo, bude Vám nastaveno nové inicializační heslo po osobní návštěvě s identifikační kartou na těchto místech:

 • copycentrum
 • knihovna pult 1. patro
 • informační centrum – kartové centrum

Pro podrobnější informace, případně řešení problému se obraťte e-mailem na netid@upce.cz

true
true