Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých letech?

Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a svá studia chemie zahájilo prvních 120 studentů.

Uvedením do provozu této nové vysoké školy byl Ministerstvem školství, věd a umění  zmocněn Ing. Jaroslav Hnídek. Dne 28. února 1951 odstoupil a na jeho místo byl jmenován dne 1. března 1951 první děkan VŠCH v Pardubicích. Stal se jím prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc.

Prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc. - 1951 děkan
Prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc. působil externě na pardubické vysoké škole, kam dojížděl z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pobočky v Hradci Králové, kde pracoval jako přednosta Ústavu pro lékařskou fyziku. Svůj děkanský slib skládal do rukou rektora Českého vysokého učení technického v Praze. V čele nově zřízené, tehdy Vysoké školy chemické stál pouhých sedm měsíců od 1. března 1951 do 30. září 1951. Na vlastní žádost byl funkce zproštěn a k 1. říjnu 1951 uvolněn.

Prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc. - 1951 – 1953 děkan, 1953 – 1969 rektor, 1980 – 1988

Profesor Klikorka byl absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vysokoškolský diplom zde získal v roce 1948. Na tehdejší Vysokou školu chemickou přišel z praxe, a to ze Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Rybitví v roce 1951. V témže roce získal titul Dr. (tzv. „malý doktorát“). Docentem byl jmenován taktéž v roce 1951, profesorem v roce 1959. Titul doktora chemických věd získal na Karlově univerzitě v roce 1985.

Od 1. října 1951 zastával funkci děkana Vysoké školy chemické, a to až do roku 1953.

V roce 1953 došlo k významné změně, neboť „Vysoká škola chemická v Pardubicích„ byla Vládním nařízením č. 98 z 27. listopadu 1953 přeměněna na „Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích„ a stala se samostatným vysokoškolským zařízením, známým pod zkratkou VŠCHT. V jejím čele stanul rektor a rada vysoké školy, děkanský úřad (děkanát) se přeměnil na rektorský úřad (rektorát).

Prof. Jiří Klikorka se stal ve svých jednatřiceti letech jejím prvním rektorem. Funkci zastával nepřetržitě šestnáct let od roku 1953 do roku 1969, kdy požádal o uvolnění ze zdravotních důvodů. Do konce kalendářního roku 1969 zastupoval rektora tehdejší prorektor pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu doc. RNDr. Josef Jeník, CSc.

Profesor Klikorka byl opětně jmenován rektorem VŠCHT v Pardubicích v roce 1980. Funkci zastával do roku 1988.

Prof. Klikorka vedl katedru obecné a anorganické chemie od roku 1951 nepřetržitě do roku  1986. Od roku 1980 zastával i funkci vedoucího Společné laboratoře chemie pevných látek VŠCHT a ČSAV. V roce 1990 předal vedení společné laboratoře do rukou doc. Tichého a odešel na vlastní žádost do důchodu.

Prof. Ing. Jaroslav Pantoflíček, CSc. - 1970 – 1973 rektor

Profesor Klikorka byl absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vysokoškolský diplom zde získal v roce 1948. Na tehdejší Vysokou školu chemickou přišel z praxe, a to ze Spolku pro hutní a chemickou výrobu v Rybitví v roce 1951. V témže roce získal titul Dr. (tzv. „malý doktorát“). Docentem byl jmenován taktéž v roce 1951, profesorem v roce 1959. Titul doktora chemických věd získal na Karlově univerzitě v roce 1985.

Od 1. října 1951 zastával funkci děkana Vysoké školy chemické, a to až do roku 1953.

V roce 1953 došlo k významné změně, neboť „Vysoká škola chemická v Pardubicích„ byla Vládním nařízením č. 98 z 27. listopadu 1953 přeměněna na „Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích„ a stala se samostatným vysokoškolským zařízením, známým pod zkratkou VŠCHT. V jejím čele stanul rektor a rada vysoké školy, děkanský úřad (děkanát) se přeměnil na rektorský úřad (rektorát).

Prof. Jiří Klikorka se stal ve svých jednatřiceti letech jejím prvním rektorem. Funkci zastával nepřetržitě šestnáct let od roku 1953 do roku 1969, kdy požádal o uvolnění ze zdravotních důvodů. Do konce kalendářního roku 1969 zastupoval rektora tehdejší prorektor pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu doc. RNDr. Josef Jeník, CSc.

Profesor Klikorka byl opětně jmenován rektorem VŠCHT v Pardubicích v roce 1980. Funkci zastával do roku 1988.

Prof. Klikorka vedl katedru obecné a anorganické chemie od roku 1951 nepřetržitě do roku  1986. Od roku 1980 zastával i funkci vedoucího Společné laboratoře chemie pevných látek VŠCHT a ČSAV. V roce 1990 předal vedení společné laboratoře do rukou doc. Tichého a odešel na vlastní žádost do důchodu.

Prof. Ing. František Lébr, CSc. - 1973 – 1980 rektor

Profesor Lébr absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu strojního inženýrství, kde získal v roce 1953 vysokoškolský diplom. Po krátkodobém působení v praxi ve strojírenství přešel na Vysokou školu chemicko-technologickou do Pardubic. Své pedagogické počátky absolvoval na katedře fyziky. V roce 1957 se stal členem tehdy významné pracovní skupiny katedry zvláštních výrob (dnešní KTTV). Zde v roce 1965 získal i titul kandidáta technických věd ve specializaci fyzika výbuchu a vnitřní balistika. Docentem v oboru teorie chemické techniky byl jmenován v roce 1970. V témže oboru získal i titul vysokoškolského profesora, a to v roce 1974.

Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické byl jmenován v roce 1973. Ve funkci setrval do roku 1980.

Ještě dva roky po ukončení svého rektorského úřadu vedl katedru papíru a celulózy.

Doc. Ing. Ivan Machač, CSc. - 1988 – 1990 rektor

Profesor Machač je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1961. Od tohoto roku pracuje nepřetržitě na katedře chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické, která dříve byla katedou procesů a zařízení chemické technologie. Titulu kandidáta technických věd dosáhl v oboru teorie chemické techniky v roce 1969. Docentem v témže oboru se habilitoval v roce 1977, titul vysokoškolského profesora pak získal v roce 1990.

Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích byl jmenován v roce 1988. Funkci vykonával do roku 1990.

Doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. - 1990 – 1991 rektor

Docent Panchartek byl jedním z prvních absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Diplom inženýra chemie získal v roce 1954. Poté pracoval 10 let ve Výzkumném ústavu organických syntéz v Pardubicích - Rybitví. V roce 1963 dosáhl titulu kandidáta chemických věd. V roce 1964 přešel na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde jako pedagog působil na katedře organické chemie. V oboru organická chemie se v roce 1973 habilitoval.

Rektorem Vysoké školy chemicko-technologické byl jmenován v prvním roce po svržení totalitního režimu v naší zemi, tedy v roce 1990, na základě demokratických voleb, jichž se účastnili zaměstnanci i studenti tehdejší VŠCHT. Ve funkci působil do roku 1991.

Poté pracoval ve funkci prorektora pro pedagogické záležitosti, a to do roku 1992, kdy odešel do důchodu. Jeho pedagogických schopností a výborných znalostí anglické chemické terminologie využil Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice, kde působil v letech 1994 - 1996.

Prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. 1991 – 1994 rektor, 1994 – 1997

Profesor Kudláček byl rovněž jedním z prvních absolventů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích. Svůj vysokoškolský diplom získal v roce 1954 ve specializaci chemická technologie textilu a vláken. V tomto oboru byl uznávaným odborníkem a věnoval se mu po veškeré své působení na vysoké škole. V něm dosáhl i titulu kandidáta technických věd v roce 1965. V dalším zvyšování vysokoškolské kvalifikace mu bylo totalitním systémem po určitou dobu bráněno. Habilitoval se později až v roce 1990 opět v oboru chemická technologie textilu a vláken. O rok později, t.j. v roce 1991 získal titul vysokoškolského profesora.

Prof. Kudláček byl prvním rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, který byl podle vysokoškolského zákona č. 172/90 zvolen Akademickým senátem VŠCHT v Pardubicích. Stalo se tak v roce 1991. Úspěšně dokončil tříleté volební období a po opětovné kandidatuře v roce 1994 byl zvolen znovu pro další období. Pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích to bylo období velmi významné, neboť v roce 1994 se z  Vysoké školy chemicko-technologické stala „Univerzita Pardubice„ se třemi fakultami a prof. Kudláček stanul v jejím čele jako její první rektor.

V roce 1998 odešel z Univerzity Pardubice do důchodu.

Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. - 1997 – 2000 rektor

Profesor Pytela je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v oboru organické chemie. Absolvoval v roce 1974. Vědeckou aspiranturu na škole ukončil v roce 1979. V následujících letech působil nejdříve jako pracovník vědy a výzkumu a později jako odborný asistent na katedře organické chemie. V roce 1990 se habilitoval v oboru organická chemie a o dva roky později obhájil v témže oboru titul doktora chemických věd. V roce 1996 byl pro obor organická chemie jmenován profesorem. V letech 1995 - 1997 zastával funkci proděkana Fakulty chemicko-technologické.

Rektorem Univerzity Pardubice byl zvolen akademickým senátem 7. 11. 1996 a v lednu 1997 byl jmenován prezidentem republiky do funkce na období od 1. února 1997 do 31. ledna 2000.

 

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. - 2000 – 2003 rektor, 2003 – 2006, 2010 – 2014, 2014 – 2018

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. se narodil v roce 1956, je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1980. O pět let později obhájil disertační práci. V letech 1984-87 působil jako vědecký pracovník ve Společné laboratoři chemie pevných látek VŠCHT Pardubice a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. V roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor organická chemie.

Prof. Ludwig je autorem padesáti šesti vědeckých publikací a autorem a spoluautorem více než sta vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. V současné době se ve své vědecké práci soustřeďuje na enantioselektivní syntézu. Byl a je členem mnoha vědeckých rad českých univerzit.

V roce 1995 vykonával funkci předsedy akademického senátu univerzity. Od roku 1997 do roku 2000 pracoval ve funkci prorektora pro vnitřní záležitosti univerzity. V říjnu 1999 byl Akademickým senátem Univerzity Pardubice zvolen kandidátem na funkci rektora univerzity na období let 2000 - 2003. V listopadu 2002 byl znovuzvolen pro další tříleté funkční období s účinností od 1. února 2003 do ledna 2006. Mezi lety 2006 – 2010 zastával funkci prorektora pro vnitřní záležitosti univerzity. Od února 2010 do ledna 2018 zastával funkci rektora ve dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích. Od února 2018 pokračuje ve vedení univerzity jako prorektor pro vnitřní záležitosti Univerzity Pardubice.

 

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - 2006 – 2010, 2018 – 2022 rektor

Narozen v roce 1959. Po absolvování studia na původní Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích působil dlouhou dobu jako pracovník vědy a výzkumu na Katedře anorganické chemie VŠCHT a ve Společné laboratoři chemie pevných látek původní VŠCHT Pardubice a ČSAV - nyní Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky.

V roce 1997 byl jmenován docentem, v roce 2000 získal vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd) a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie. Pobýval dlouhodobě v zahraničí, kde přednášel a vědecky pracoval na Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně a National Institute for Material Science v japonské Cukubě.

V současnosti vědecky a pedagogicky působí na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické, kterou několik posledních let vedl. Podílí na výuce ve specializaci a vedení diplomových a disertačních prací. Věnuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů.

Prof. Málek je autorem řady publikací v impaktovaných mezinárodních odborných časopisech, spoluautorem na čtyřech odborných knihách (Springer), garantem spolupráce s National Institute Materials Science (Tsukuba, Japonsko) a často vystupuje na konferencích. Je členem několika zahraničních vědeckých rad a odborných společností, několika vědeckých rad fakult univerzity i jiných vysokých škol.

V letech 2000 – 2006 zastával na Univerzitě Pardubice funkci prorektora, nejprve pro vnější vztahy a rozvoj Univerzity Pardubice, poté prorektora pro výzkum a vnější vztahy, resp. prorektora pro vědu a zahraniční vztahy. V letech 2006 – 2010 stál v čele Univerzity Pardubice coby její rektor.

V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Dne 17. října 2017 jej zvolil Akademický senát UPa a prezident republiky jej následně jmenoval do funkce rektora Univerzity Pardubice s účinností od 1. února 2018 na čtyřleté funkční období do roku 2022.

false