UPCE

Čestné doktoráty

Mimořádný podíl na rozvoji vzdělanosti, vědy a vědeckého poznání oceňuje Univerzita Pardubice udělením titulu „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice.

Doposud bylo takto oceněno dílo a vědecký přínos 23 osobností:

- 2020 - profesoru Kazuhito Hashimoto, z Národního institutu materiálových věd Tsukuba (Japonsko), za přínos v rozvoji materiálových věd v oblasti chemie a za dlouhodobou spolupráci s Univerzitou Pardubice

- 2019 - profesoru Ing. Petru Moosovi, CSc., z Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní Českého vysokého učení v Praze, za dlouhodobý přínos v oblasti dopravy a za zásluhy při vzniku a rozvoji Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

- 2019 – profesoru Dr. Ing. Güntru Löfflerovi, z Fakulty dopravních věd Friedricha Lista Technické univerzity v Drážďanech, za dlouhodobou spolupráci s DFJP ve výzkumu dynamické pevnosti a životnosti  konstrukcí drážních vozidel

- 2019 - profesoru Ing. Marku Liškovi, DrSc., z Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně a Centra kompetence skla Vitrum Laugaricio, společného pracoviště Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti struktury a vlastností skel

- 2016 - profesoru PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. - z Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Liberci za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru dějin 19. a 20. století, za rozvoj regionálních studií a za výraznou kultivaci historického vědomí popularizací výsledků vědy a výzkumu 

- 2016 - profesoru Ing. Jiřímu Hanikovi, DrSc. - z Ústavu chemických procesů AV ČR za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemické technologie a reaktorového inženýrství

- 2016 - profesoru Ing. Milanu Bučekovi, DrSc. - z Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě za mimořádné zásluhy o rozvoj regionálních věd a za významný přínos k propojování výzkumných pracovišť v oblasti regionalistiky

- 2013 - chemikovi Dr. Jean-Luc Adamovi, z Institutu chemických věd Centra národního vědeckého výzkumu Univerzity v Rennes 1 (Francie) za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemie pevných látek a za rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce mezi Francií a Českou Republikou

- 2013 - historikovi Prof. Dr. S. N. Bálagangádhara Ráo, z Výzkumného centra pro komparativní studia kultur Univerzity v Gentu (Belgie) za mimořádné zásluhy o rozvoj komparatistiky kultur a náboženství za rozvoj spolupráce mezi evropskými a indickými univerzitami a za přínos pro rozvoj oboru religionistika na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice

- 2010 - profesoru Jaroslavu Šestákovi, z Fyzikálního ústavu AV ČR za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek

- 2010 - profesoru Jaroslavu Pánkovi, z Historického ústavu AV ČR, místopředsedovi AV ČR za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oboru raně novověkých dějin, za rozvoj slavistických studií a za výrazný podíl na prosazování váhy humanitních věd v systému vědních oborů

- 2008 - inženýrce Blance Wichterlové, doktorce chemických věd z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR za mimořádný přínos v rozvoji oboru fyzikální chemie se zaměřením na heterogenní katalýzu

- 2008 - profesoru Radimu Paloušovi, přednímu českému filosofovi a emeritnímu rektorovi Univerzity Karlovy za mimořádný přínos v rozvoji oboru filosofie a filosofie výchovy

- 2007 - profesoru Františku Šmahelovi, zakladateli a řediteli Centra medievistických studií, společného pracoviště Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy v Praze, představiteli české, evropské a světové historiografie za mimořádný přínos k rozvoji českého a evropského bádání o dějinách středověku

- 2004 - profesoru Ladislavu Frýbovi z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky za mimořádný přínos v oboru dynamiky železničních dopravních staveb a jejich životnosti

- 2002 - profesoru Ctiradu Uhrovi z University of Michigan, U.S.A. za mimořádný přínos v materiálovém výzkumu v oblasti fyziky a chemie pevných látek

- 2000 - profesoru Pavlu Kratochvílovi z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR za zásadní přínos v rozvoji oboru makromolekulární chemie, zvláště v oblasti fyzikální chemie polymerů

- 2000 - profesoru Jacquesu Lucasovi z University of Rennes, Francie za zásadní přínos v rozvoji oboru makromolekulární chemie, zvláště v oblasti fyzikální chemie polymerů

- 2000 - profesoru Otto Exnerovi z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR za zásadní přínos v rozvoji organické chemie, zvláště oboru korelační analýzy

- 1999 - profesoru Jaroslavu Němcovi, vynikajícímu odborníku v oblasti dopravy a strojírenství za mimořádné zásluhy o rozvoj dopravy, strojírenství a vysokého školství v ČR

- 1998 - profesoru Georgesi A. Guiochonovi z University of Tennessee, U.S.A. za přínos v analytické chemii a mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vědeckého poznání; přednímu světovému odborníku v oblasti chemie a chromatografie

- 1996 - profesoru Josefu Michlovi z University of Colorado, U.S.A. za mimořádný přínos o rozvoj teoretické organické chemie a trvalý zájem a nezištnou a obětavou pomoc české chemii

- 1994 - profesoru Rudolfu Zahradníkovi, průkopníku české kvantové chemie za mimořádný přínos pro rozvoj oborů chemie, vědy a vědeckého poznání a významný podíl na rozvoji vědecké spolupráce s pracovišti Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

false