Program studijně-osobní asistence pro zdravotně postižené studenty

Chcete pomoci svým kolegům?
Staňte se asistentem.

 

Co je studijně-osobní asistence?

Osobní asistence je souhrn úkonů a služeb poskytovaných studentům s postižením při jejich studijních, příp. dalších aktivitách souvisejících s pobytem na vysoké škole.

Kdo je studijně-osobní asistent a co dělá?

Student (dobrovolník), který je ochoten pomoci studentovi s postižením při některých činnostech jako je pohyb a orientace v univerzitním kampusu, obstarávání běžných záležitostí spojených se studiem apod.
Konkrétní náplň  asistence se odvíjí od dohody studenta s jeho  asistentem.
Asistenční službu na Univerzitě Pardubice organizačně zastřešuje Referát služeb handicapovaným, kde také může student s postižením o přiřazení osobního asistenta požádat.

Jaké jsou požadavky na studijně-osobního asistenta?

Každý, kdo uvažuje o službě osobní asistence studentovi s postižením, by měl být:

 • ochotný pomáhat,
 • zodpovědný – je třeba dodržovat smluvené termíny, postupy, služby, aktivity apod.,
 • ochotný učit se novým poznatkům – zejména v rámci přípravy na osobní asistenci,
 • fyzicky zdatný – zvláště některé úkony při osobní asistenci u osob s těžkým pohybovým postižením vyžadují dobrou fyzickou kondici.

Jak se můžete zapojit?

Pokud uvažujete o zapojení do studijně-osobní asistence, na základě dohody se studentem, který osobní asistenci potřebuje, můžete se
zapojit některými z následujících způsobů a forem:

 • doprovod při příchodu na univerzitu a při pohybu po ní (od zastávky MHD, z kolejí do školy a zpět, po areálu univerzity, do města apod.),
 • asistence při výuce a aktivitách souvisejících s výukou (pomoc při přednáškách a cvičeních, zajištění přepisu, nahrávky, kopírování přednášek, pomoc s vyřizováním záležitostí na studijním oddělení apod.),
 • asistence při dalších aktivitách (sport, exkurze, návštěva knihovny aj.)

Studijně-osobní asistenci můžete vykonávat:

 • dlouhodobě (např. na semestr, akademický rok),
 • krátkodobě (několik týdnů),
 • příp. jednorázově (v určité dny, na vybrané přednášky, akce).

Jaká je odměna za služby studijně-osobní asistence?

Poskytování asistence studentovi s postižením je činností dobrovolnou a nelze ji považovat za zdroj příjmů. Přináší pocit prospěšnosti a vědomí smysluplně stráveného času, rozvíjí etické a morální chování a hodnoty jednotlivců.
Univerzita Pardubice připravila pro osobní asistenty, jako formu podpory a ocenění jejich práce, stipendium udělované podle Stipendijního řádu Univerzity Pardubice.

Příprava studijně-osobního asistenta

Potřeby jednotlivých studentů s postižením a tedy i nároky na asistenta závisí na zdravotním stavu a kondici studenta s postižením i dalších podmínkách – např. rozvrhu výuky, ubytování na kolejích, způsobu dojíždění aj.
Jiné požadavky a potřeby má student s postižením zraku, jiné student tělesně postižený, pohybující se např. na vozíku, a jiné student nedoslýchavý, neslyšící nebo ohluchlý.

Na poskytování kvalitní asistenční služby je třeba budoucí osobní asistenty připravit, a to zejména s ohledem na druh a stupeň postižení studenta, u něhož bude studijně-osobní asistenci vykonávat. Příprava studentů pro asistenční službu zahrnuje základní seznámení s problematikou pohybově, zrakově nebo sluchově postižených.

false

Uvažujete o studiu na fakultách univerzity a potřebujete studijně-osobního asistenta?

Podmínky pro studium a pobyt na vybraných studijních oborech a fakultách –  se postupně zlepšují, nicméně doporučujeme vhodnost oboru, náplň a obsah studia i možné uplatnění absolventa předem konzultovat na příslušné fakultě (např. s proděkanem pro studijní záležitosti), a to ještě před podáním přihlášky ke studiu.

Pro ubytování jsou k dispozici bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením na pavilonu C vysokoškolských kolejí v Pardubicích – Polabinách. Doporučujeme si je prohlédnout a zjistit konkrétní vybavení a podmínky. Bezbariérovost univerzitního kampusu včetně kolejí si můžete prohlédnout z domu prostřednictvím virtuální prohlídky.

Přítomnost osobního asistenta při studiu není podmínkou, můžete studovat i bez něj. Pokud již svého osobního asistenta máte, je samozřejmé, že Vám může být k dispozici on.

Vhodného studijně-osobního asistenta Vám můžeme pomoci najít a zajistit.
Záleží na vašem rozhodnutí.

Kde se dozvíte více informací o studijně-osobní asistenci?

Chcete se jako student zapojit do osobní asistence nebo budete osobního asistenta potřebovat?
Kontaktujte Referát služeb hendikepovaným nebo Informační a poradenské centrum Fakulty ekonomicko-správní,
které:

 • shromažďují nabídky služby osobní asistence,
 • shromažďují požadavky studentů s postižením,
 • vedou evidenci těchto služeb
 • a jsou k dispozici jak osobním asistentům,

tak studentům, kteří osobní asistenci potřebují.

Kontakty:

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 PARDUBICE 2
telefon přes ústřednu 466 036 111

Referát služeb hendikepovaným (RSH)
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
telefon 466 036 623, 6481, 466 036 481
e-mail rsh@upce.cz

Informační a poradenské centrum

Fakulta ekonomicko-správní
Ivana Veselá (vedoucí)
telefon 466 036 454
e-mail ipc.fes@upce.cz

Informační a poradenské centrum
Fakulta filozofická
Martina Kleinová
telefon 466 036 224
e-mail ipc.ff@upce.cz

Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů
Mgr. Ivana Švecová (vedoucí)
telefon 466 036 649
e-mail ivana.svecova@upce.cz

Správa kolejí a menzy
Mgr. Eva Macháně (vedoucí kolejí)
telefon 466 036 253
e-mail eva.machane@upce.cz

Univerzita Pardubice…
přátelská ke všem studentům

false