Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit univerzity v roce 2011

název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit 
zdroj
finanční podpora pro UPa(v tis. Kč)
MSM0021627501 - výzkumný záměr
Cílená příprava speciálních sloučenin a materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a nadmolekulárních struktur
C
12 917
MSM0021627502 - výzkumný záměr
Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů
C
7 940
MSM0021627505 - výzkumný záměr
Teorie dopravních systémů
C
4 723
LC06035 - centrum základního výzkumu
Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
C
1 688
LC512 - centrum základního výzkumu
Centrum biomolekul a komplexních molekulových systémů
C
370
LC523 - centrum základního výzkumu
Perspektivní anorganické materiály
C
4 035
1M0519 - výzkumné centrum
Výzkumné centrum kolejových vozidel
C
4 143
233649 - 7. rámcový program
SKILLRAIL - Education and Training Actions for high skilled job opportunities in the railway sector
A
 
143
234083 - 7. rámcový program
HERMES - High Efficient and Reliable arrangeMEnts for CroSsmodal Transport
A
150
213651 - 7. rámcový program
Stone Conservation for Refurbishment of Buildings (STONECORE)
A
854
226898 - 7. rámcový program
Roman Cements for Architectural REstoration to new high standards (ROCARE)
A
494
228980 - 7. rámcový program
Integrated Micro-Nano-Opto Fluidic systems for high-content diagnosis and studies of rare cancer cells - CAMINEMS
A
5 364
246513 - 7. rámcový program
Nanosystems for the early DIagnosis of NEurodegenerative Diseases - NADINE
A
3 290
FA8655-10-1-5033  - EOARD
International Seminar - New Trends in Research of Energetic Materials
A
27
W911NF-11-1-0097 – US ARMY
Podpora mezinárodního semináře NTREM 2011
A
172
JLS/2009/ISEC/AG/079 – Prevention and Fight against Crime (Action grants)
Detection and identification of explosive prekursors and explosives
A
95
2CE189P2 – INTERREG III
Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvements actions, Application of coordinated structures (FLAVIA)
A
536
LA09041 - INGO
Národní reprezentant IUPAC 2009 - 2012
C
195
LA 10010 – INGO
Člentství v European Synchrotron Radiation Facillity
C
0
LG11027 – INGO
Česká reprezentace v International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry (ICTAC)
C
56
LH11101 – KONTAKT II
Amorfní chalkogenidy dopované prvky vzácných zemin pro zvýšení učinnosti fotovoltaických článků
C
744
MEB021040 - KONTAKT
Aktivace oxidu uhličitého pomocí center kovů hlavních skupin: Od koordinačních sloučenin ke katalyticky aktivním prekurzorům.
C
55
MEB0810003 - KONTAKT
Identifikace a řízení složitých nelineárních soustav s využitím metod umělé inteligence
C
36
MEB0810060 - KONTAKT
Optimální umisťování obslužných středisek pomocí IP-solverů
C
35
MEB091102 – KONTAKT
Nové termochromní kompozitní systémy pro aplikace na inteligentní etikety a v bezpečnostním tisku
C
80
MEB091139 – KONTAKT
Studium a další vývoj elektrod na bázi antimonu a bismutu pro jejich aplikace v pokročilé elektroanalýze
C
80
58p2 – AKTION
Dvourozměrná vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií pro analýzu fosfolipidů v buněčných membránách
C
28
OE08010 - EUREKA
Síťový graf evropské železniční infrastruktury/ European RailWay Infrastructure Network
C
100
OK 479 - EUPRO
Pokračování Regionálního informačního a kontaktního centra v Pardubicích (RIKoC Pardubice)
C
0
LE11006 – EUPRO II
Regionální informační a kontaktní centrum pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu
C
1 335
GA103/09/1158
Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy
B
727
GA104/09/0529
Nová metallocenová sikativa pro oxidačně zasychající nátěrové hmoty
B
985
GA104/09/0694
Komplexní fotokatalytické procesy - Nanotechnologie pro životní prostředí
B
377
GA104/09/0829
Využití oxidu uhličitého jako C1 syntonu organických sloučenin za katalýzy sloučeninami kovů
B
735
GA203/07/0641
Nové analytické postupy v kombinovaných fázových systémech s vysokou separační kapacitou.
B
660
GA203/08/0208
Anorganicko-organické hybridní materiály na bázi organofosfonátů kovů
B
288
GA203/09/0139
Komplexní lipidomická charakterizace rostlinných a živočišných tkání
B
455
GA203/09/0143
Kombinované teoretické a experimentální studium interakce molekul se zeolity: adsorpce, separace a uchovávání plynů
B
602
GA203/09/0148
Moderní metody detekce a stanovení mikrobiálních toxinů
B
242
GA203/09/0827
Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin - materiály pro aktivní aplikace v blízké a střední IČ oblasti
B
227
GA203/09/0857
Využití nových analytických postupů k identifikaci a charakterizaci proteinů spjatých s virulencí a patogenitou bakteriálních kmenů
B
591
GA402/09/0219
Usability of software tools for support of decision-making during solving spatially oriented problems
B
576
GA402/09/1866
Modelování, simulace a řízení pojistných rizik
B
389
GAP104/10/1021
Cementové kompozity v režimu extrémních teplot
B
 504
GAP106/10/0196
Advanced nanostructured vanadium-based catalysts for oxidative dehydrogenations
B
750
GAP106/10/0283
Ternární fosfátová skla dotovaná oxidy přechodných kovů pro optoelektronické aplikace
B
920
GAP106/10/0443
Organokovové chalkogenidy 14. a 15. skupiny jako nanodimenzionální a MOCVD materiály
B
810
GAP106/10/0924
The electron deficient transition metal complexes containing bifunctional beta-diketiminate and cyclopentadienyl ligands - design of new catalysts.
B
440
GAP207/10/0130
N,C,N chelatované chalkogenidy těžších prvků14 and 15 skupiny
B
507
GAP207/10/0215
Structure, Properties and the Use of Organometallic C,N- and Y,C,Y-chelated and Related Metal Complexes.
B
960
GAP401/10/0311
Rozvoj religionistiky ve střední a východní Evropě ve 20. století
B
244
GAP407/10/0796
Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí
B
558
GAP502/10/0217
Vývoj lékové rezistence u helmintů - možné mechanismy a obrana
B
319
GD203/08/H032
Speciální katalytické a separační procesy
B
750
GP102/09/P253
Elektromagnetická kompatibilita trakčních pohonů se synchronními motory s permanentními magnety vůči napájecí síti a možnosti jejího zlepšení
B
208
GP203/09/P100
Vanadocenové a molybdenocenové komplexy substituované na cyklopentadienylových kruzích
B
625
GP203/09/P199
Vývoj elektromigračních metod a jejich využití ve vícerozměrných analytických separačních metodách
B
220
GP203/09/P249
Nové stacionární fáze pro separaci lipidů
B
263
GP205/09/P120
Využití geoinformačních technologií pro detekci míst ve městě s vysokou rizikovostí pro tělesně postižené
B
170
GP408/09/P429
Sochařství počátku 17. století na Moravě
B
263
GPP207/10/P092
Activation of Small Molecules and Unsaturaturated Systems by Tin Compounds
B
504
GPP403/10/P334
Využití GRID technologie pro modelování a optimalizaci procesů ve veřejné správě
B
176
GPP404/10/P033
Etnické pozadí společenských procesů souvisejících s vládou prvního indigenního prezidenta Bolívie Evo Moralese
B
233
P106/10/P035
Relaxační procesy v nekrystalických materiálech
B
263
P106/11/0058
Deriváty fosgenu pro nanotechnologie
B
1 521
P106/11/0506
Pulzní laserová depozice amorfních tenkých vrstev
B
1 535
P106/11/0773
Analysis of the structure/activity relationship of acid-base heterogeneous catalysts in esterification and transesterification reactions
B
1 420
P106/11/1152
Reversible crystallization and structural relaxation in amorphous materials used for phase change recording
B
2 508
P204/11/0832
Tvorba optických prvků založená na mikro- a nanostrukturování chalkogenidových vrstev
B
1 988
P206/11/0022
Lipidomic profiling of patients with cardiovascular diseases
B
1 167
P207/11/0705
Arenové komplexy železa modikované karborany
B
790
P208/11/P276
Methodology of Cu-zeolitic systems preparation - the study of copper ions distribution using indirect experimental techniques and probe molecules
B
575
P403/11/P375
Systémová dynamika jako analytický nástroj pro hodnocení rozvoje obce
B
218
P404/11/0127
Mass higher education in institutional settings: ethnography of university departments
B
869
P404/11/P234
From Algeria to the Future: Transnational Perspective on Kabyle Immigration to the Czech Republic
B
369
P409/11/0525
Sochařské křížové cesty a kalvárie v raně novověkých Českých zemí. Typologie, ikonografie, interpretace.
B
326
P410/11/0487
Století těla. Dějiny těla v "dlouhém" 19. století.
B
712
P410/11/P107
Identita Irokézů v procesu revitalizace a globalizace
B
265
P410/11/P218
Každodennost manželství v "dlouhém" 19. století. Výzkum katolických normativních a institucionálních pramenů.
B
275
TA01010160
Nízkoviskózní anorganická pojiva a jejich aplikace
B
1 150
TA01010183
Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů
B
390
TA01010212
Generátor velkého impulzního výkonu
B
500
TA01010244
Modifikované materiály pro léčbu chronických akutních ran a prevenci chirurgických infekcí ve zdravotnictví
B
298
TA01010606
Intermediáty pro neionogenní RTG kontrastní látky - aplikace principů "Green Chemistry" (RTG KL)
B
515
TA01020730
Separace uhlovodíků z vod a sledování jejich kvality
B
1 500
TA01030083
Automatické směřování dopravních toků nejekonomičtější cestou
B
400
TA01030391
Výzkum jízdních vlastností a řízení pohonů trakčních kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly.
B
2 195
TA01030425
Vytvoření prostředí pro provoz progresivních horizontálních technologií překládky mezi silniční a železniční dopravou
B
1 000
TA01030968
Univerzální digitální model pozemních komunikací
B
440
TA01031267
Hlukové emise a vibrace v systému železnice
B
2 900
KAN200100801
Bioaktivní biokompatibilní povrchy a nové nanostrukturované kompozity pro aplikace v medicíně a farmacii
C
205
360KJB808160903
Zápisky Tobiáše Antonína Seemana, hofmistra hraběte Šporka, z let 1730 až 1747 - komentář vědecké edice
C
267
DF11P01OVV027
Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky
C
1 802
DF11P01OVV028
Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů
C
1 701
2A-1TP1/073
Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů
C
150
2A-1TP1/130
Chemické modifikace huminových kyselin a jejich využití
C
150
FR-TI1/084
Zkvalitnění a zvýšení spolehlivosti dopravní infrastruktury využitím mikrovlnných technologií
C
1 545
FR-TI1/125
Aplikace bezpečnostního výzkumu v oblasti výbušin
C
300
FR-TI1/127
Příprava a použití nových látek do propelentů
C
350
FR-TI1/131
Vývoj metod pro identifikaci a stanovení energetických látek a jejich prekursorů
C
200
FR-TI1/134
Měřící pracoviště pro pyroplastické jevy
C
250
FR-TI1/142
Nové hnací náplně pro speciální laborace
C
560
FR-TI1/144
Multikomponentní elektronické systémy na bázi organických sloučenin
C
500
FR-TI1/151
Nové kryty ran na bázi nano- a mikro- nosičů
C
524
FR-TI1/267
Příprava HP pigmentů v mikrovlnném reaktoru
C
600
FR-TI1/436
Využití nanovlákenných membrán pro řízené uvolňování aktivních látek.
C
434
FR-TI2/338
Stabilizátory chemicky vázané na polymery
C
1 000
FR-TI2/424
Modulové hnací náplně II
C
500
FR-TI2/480
Integrovaná řadová anténa primárního a sekundárního přehledového radaru IAPASR
C
1 120
FR-TI2/562
Výzkum a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy
C
2 110
FR-TI2/639
Využití vysokoenergetických výbušnin odpadávajících při ekologické likvidaci střeliva pro další průmyslové zpracování
C
2 300
FR-TI3/169
Ekologické systémy na bázi termoplastických polymerů určené pro speciální adhezní aplikace
C
500
FR-TI3/175
Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektující legislativu EU
C
380
FR-TI3/176
Nátěrové hmoty s dlouhodobým antimikrobiálním účinkem pro vnitřní i venkovní aplikace na bázi nanomateriálů a dalších nových aditiv
C
342
FR-TI3/288
Výzkum metod zjišťování účinků nanomateriálů na reprodukci vodních organismů
C
460
FR-TI3/297
Vysokofrekvenční opakovač s číslicovým zpracování signálu
C
1 000
FR-TI3/455
Moderní pigmentové mikrodisperze pro ekologické programy barvení
C
750
FR-TI3/681
Výzkum a vývoj nadřazeného řízení lokomotiv
C
2 932
VF20112015018
Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR
C
400
VG20102014032
Výzkum detekce improvizovaných výbušnin psy
C
9 252
NS10324
Vývoj standardu diagnostiky profesionálního poškození ulnárního nervu v lokti
C
75
NS9831
Zefektivnění laboratorních vyšetření v endokrinologii metodami vícerozměrné analýzy dat
C
135
QI111A166
Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
C
61
SP/4i2/60/07
Indikátory pro hodnocení a modelování interakcí mezi životním prostředím, ekonomikou a sociálními souvislostmi
C
2 167
Pozn. 1: Ve sloupci „zdroj” u grantů uvedeny: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GA ČR, TA ČR
C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ).
Pozn. 2: Tabulka obsahuje projekty, u kterých figuruje Univerzita Pardubice jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel projektu. Částky, uvedené v tabulce, jsou přidělené  finanční prostředky. Uváděné částky neobsahují finanční prostředky postoupené spoluřešitelům z jiných institucí.
Pozn. 3: U projektů  7. RP jsou uváděny finanční prostředky přidělené v daném kalendářním roce včetně poskytnutého spolufinancování od MŠMT. Spolufinancování z vlastních zdrojů UPa není zahrnuto.
Pozn. 4.: Přehled projektů řešených v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu můžete najít na webových stránkách Univerzity Pardubice: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/veda/sgs.html