Vědecké projekty

Vedle vzdělávání je pro univerzitu charakteristická bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si univerzita a její fakulty získaly respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.

Je uskutečňována v rozsahu od činností badatelských v základním výzkumu až po aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe. V oblastech základní dlouhodobé orientace se jedná zejména o řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, národních a mezinárodních.

Partnery při řešení projektů jsou podniky a společnosti zabývající se aplikací dosažených poznatků v praxi a vědeckovýzkumná pracoviště jiných institucí, případně společně vytvořená pracoviště ve spolupráci s dalšími subjekty.

Do vědecké práce jsou tradičně zapojováni studenti doktorských programů.

Univerzita členem elitní skupiny řešitelů projektů ERC CZ.