Rozhovor rektora pro Festivalové noviny Multikulturního týdne v Pardubicích

21. 5. 2019

Jedním z významných partnerů Multikulturního týdne je i Univerzita Pardubice. Jak je na tom s cizinci? O tom jsme si povídali s jejím rektorem Jiřím Málkem

Kolik zahraničních studentů studuje v současné době na pardubické univerzitě? 

V letním semestru 2019 studuje na Univerzitě Pardubice na 500 zahraničních studentů z 68 zemí. Pětinu ze zahraničních studentů tvoří studenti ze Slovenska, až třetinu z bývalých sovětských republik (početnější z nich jsou země jako Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Kazachstán). Po 3 až 5 procentech máme studenty také např. z Ghany, Tchajwanu, Španělska, Indie, Turecka.

Kolik zahraničních vědeckých pracovníků a vyučujících na univerzitě působí?

Na univerzitě máme v tomto akademickém roce na 90 zahraničních zaměstnanců/cizinců z 28 zemí. Nejpočetněji jsou zastoupeni ti ze Slovenska. Ale máme také akademické nebo vědecké pracovníky z Německa, Ruska, Polska, Francie, Velké Británie, Švédska a dalších evropských zemí. Nechybí ani zástupci z USA, Austrálie a Asie.

Kolik procent studentů a akademických pracovníků tvoří ti zahraniční na Univerzitě Pardubice?

Zahraniční studenti tvoří přibližně 7 % z celkového počtu aktuálních 6 500 studentů studujících v letním semestru. Zahraniční zaměstnanci pak zhruba 4 % z celkového počtu 2 132 zaměstnanců univerzity.

V čem vnímáte nekvětší přínos zahraničních studentů a pracovníků pro Univerzitu Pardubice, ale i pro město?

Prestižní vysokoškolská instituce, kterou Univerzita Pardubice je a hodlá jí zůstat, nemůže existovat bez mezinárodní spolupráce a kontaktů, a to jak ve vzdělávání, tak ve vědě a výzkumu, tedy bez těsné spolupráce a pěstování vztahů se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi a partnery. Ta se uskutečňuje buď v zahraničí, nebo přímo u nás na našich vysokoškolských pracovištích. Zahraniční kolegové jsou velkým přínosem pro zkvalitnění výuky i výzkumu, obohacují studium a život univerzity i našich studentů. Existence opravdu živoucí studentské a vědecké mezinárodní komunity přímo na Univerzitě Pardubice a propojení českých a zahraničních studentů a pracovníků jsou pro život moderní a prestižní univerzity velmi důležité. Je to důležité i pro pěstování a posilování mezilidských vztahů a vzájemného porozumění.

Pro aktivní české studenty a zaměstnance je práce i studium v mezinárodním prostředí velkým přínosem a obohacením, řekl bych též nezbytností. Jsem přesvědčen o tom, že špičková věda se nedá dělat mimo mezinárodní prostor. Jedině mezinárodní srovnání, konkurence i spolupráce vedou k vyšší kvalitě i výkonům.

Jsme aktivní v mezinárodním prostoru oběma směry. Naši studenti vyjíždějí do zahraničí, do Pardubic zase přijíždějí studenti z celého světa, na krátkodobé stáže a studium od několika dní až po jeden či dva semestry. Řada studentů u nás studuje celé studijní programy, tedy několik let. Posíláme doktorandy na vědecké stáže, každý z nich by měl alespoň jeden měsíc strávit v zahraničí. Někteří naši kolegové, studenti či zaměstnanci, mají možnost vycestovat na partnerská pracoviště do zahraničí, ale stejně produktivní dokážou být i mezinárodní týmy tady u nás doma. Umožňujeme pobyty studentů, mladých i zkušených vědeckých pracovníků u nás. Napříč fakultám pořádáme také např. mezinárodní letní školu.

Na všech podobách mezinárodní spolupráce a výměn máme velký zájem a i nadále je budeme podporovat. K tomu nám finančně pomáhá řada nejrůznějších projektů podporujících právě tyto zahraniční mobility.

Vytvořit dvojjazyčné prostředí, zajistit síť služeb a akcí, které život a práci zahraničních studentů a zaměstnanců u nás umožní a zpříjemní je také jednou z našich hlavních rozvojových priorit.

Proto se budeme i nadále starat o to, přivést na univerzitu, a tedy i do Pardubic, co nejvíce talentovaných studentů i renomovaných pedagogů ze zahraničí a naši mezinárodní komunitu rozšiřovat.

Daří se podle Vás zahraniční studenty a akademické pracovníky zapojovat do života univerzity, města, regionu?

Pro zahraniční studenty i zaměstnance máme připraven balíček služeb. Už před příjezdem jsme s nimi v kontaktu a snažíme se jim v rámci našich osobních kapacit pomáhat.

O studenty se hodně stará studentský spolek ESN, který pro ně připravuje nejrůznější seznamovací a volnočasové aktivity na univerzitě, ve městě i okolí a celkově se snaží, aby se u nás cítili zahraniční studenti dobře. Také každá fakulta má svoji studijní referentku, která se zahraničním studentům podle potřeby věnuje, případně také naši referenti v centru mezinárodních mobilit mezinárodního oddělení. Připravují a nabízejí našim cizincům další semináře, setkání, pomoc u lékaře, při vyřizování administrativních formalit na nejrůznějších úřadech a podobně. Zaměstnancům a doktorandům pomáhají a věnují se podle jejich individuální potřeby naši další referenti na mezinárodním oddělení a pak hlavně kolegové na konkrétních odborných pracovištích fakult, katedrách a ústavech, kde naši cizinci pracují.

Bohužel pořád ještě platí, že na univerzitě i ve městě narážejí cizinci na určitou jazykovou bariéru. Dvojjazyčné prostředí není všude samozřejmostí a čeština je obtížný jazyk. Našim cizincům nabízíme výuku základů češtiny a každý rok naše služby poskytované v angličtině rozšiřujeme. Časem se chceme dobrat k opravdu dvojjazyčnému prostředí alespoň v kombinaci čeština - angličtina.

Pokud mají studenti či zaměstnanci zájem se více zapojit do života, jsme samozřejmě rádi. Některé skupiny studentů jsou hodně spolu, někteří jsou sami aktivní v prostředí, ve kterém žijí.

Čeští a zahraničí studenti se potkávají nejen při výuce a na katedrách a ústavech, kde pracují, ale také při pravidelně organizovaných univerzitních akcích jako je například Erasmus Day – veletrh mezinárodních mobilit nebo na začátku semestru při orientačním týdnu či při jednodenní akci-happeningu v úvodu akademického roku s názvem Příliv, při takových speciálních akcích jako jsou třeba degustace národních kuchyní a podobně. Nedávno se například jeden student ze Španělska zapojil do činnosti pardubické flamencové taneční skupiny jako kytarista a objevili jsme jeho hudební nadání a aktivity až při veřejném koncertování…

Narážíte na nějaké problémy či překážky související se zahraničními studenty a pracovníky? Pokud ano, tak jak se Vám je daří řešit?

Jazyková bariéra a čeština coby obtížný a unikátní jazyk může být kritériem pro rozhodování o studiu a působení na Univerzitě Pardubice a v České republice vůbec.

Ve městě například chybí dvojjazyčný navigační systém, některé úřady neumějí vyřídit s cizincem záležitost jinak než v češtině, špatně se cizincům shání lékařské ošetření a péče, kde by komunikovali alespoň v angličtině.

I některé kulturní odlišnosti a zvyklosti mohou být z naší strany pro zajištění služeb složitější, případně se někdy i složitě řeší. Pokud nějaké problémy nastanou, přistupujeme k nim velice individuálně a snažíme se pomoci a komunikací trefit do zvyklostí dané země, abychom se navzájem dobře pochopili.

V našich službách zahraničním studentům a zaměstnancům máme stále co zlepšovat, jak jsem již naznačil, ale přesto od nich máme hodně pozitivních komentářů, že jsou Pardubice vlídné město k životu i ke studiu, že univerzita působí domácím prostředím a lidé mají k sobě blíže než ve velkých městech a na velkých univerzitách.

Co říkáte na myšlenku Multikulturního týdne, jehož cílem je zajímavým způsobem představit život cizinců žijících v regionu?

Jakékoliv setkávání se s lidmi obecně, natož z jiného kulturního a společenského prostředí, považuji pro zúčastněné za velmi obohacující.

Ze své vlastní zkušenosti s životem v zahraničí vím, že pro obě strany vyžaduje takové soužití a vztah velký vzájemný respekt a velkou snahu o pochopení odlišností, které samozřejmě nastávají vždy, když se potkají dva lidé, dvě osobnosti, natož jiné národnosti. Život v cizí zemi znamená také se snažit poměrně rychle pochopit pravidla chování a fungování nového prostředí, což je samozřejmě hodně náročné.

Proto jakékoliv aktivity a pomoc sblížit skupiny těch domácích a zahraničních považuji za správné a vítané. Osobní zkušenost, osobní setkání opravdu dokáže bořit bariéry, způsobené nepoznaným a obavou z neznámého. Domnívám se, že právě osobní setkání, osobní zkušenost nejlépe umožní lidem vytvořit si vlastní názor, ujasnit si vlastní postoj, vytvořit si vztah založený na pochopení. K tomu jistě přispívá i tradice Multikulturního týdne v Pardubicích. Jsem rád, že takový program v Pardubicích máme, má tradici a získává si čím dál větší podporu i oblibu. A také, že se na něm univerzita a řada jejích pracovišť, pedagogů a studentů aktivně podílejí.

Proč takové aktivity univerzita podporuje?

Univerzita je nejen primárně vzdělávací a vědeckou institucí, pro niž je důležitá mezinárodní spolupráce a společenství. Sehrává také důležitou úlohu ve společnosti - právě svým intelektuálním přesahem. Svými hlavními i dalšími aktivitami dále rozvíjí nejen znalostní, ale i morální kvality lidí. Je místem otevřeným pro společenský a multikulturní dialog. Má přinést mladým lidem novou zkušenost, rozšířit jejich obzory za rozsah studia, rozvíjet schopnost diskutovat a kriticky myslet, posílit jejich občanské postoje, pomoci kultivovat vztahy, respektovat etické standardy, nastolit vstřícnost a porozumění, kolegialitu, loajalitu, pozitivní chování, a to v mezinárodně platné rovině. To vše uskutečňuje a podporuje univerzita jak přímou výukou, tak řadou dalších aktivit, mezi něž patří například i zapojení do Multikulturního týdne.

Festivalové noviny
Multikulturní týden