Přehled publikační činnosti

Publikační činnost Univerzity Pardubice zahrnuje výsledky vědecko-výzkumných aktivit akademických pracovníků Univerzity Pardubice, mezi které patří zejména odborné monografie, kapitoly v knize, články v odborných časopisech, články ve sbornících z konferencí „Proceedings Paper“ a další výsledky, jak je uvádí tabulka níže. V tabulce nejsou zahrnuty ostatní výsledky publikační činnosti, jakými jsou například skripta, disertace, články ve sbornících neevidované v databázi JCR společnosti Thomson Reuters a další ostatní výsledky.
Přehled publikační činnosti na UPa dle RIV - rok uplatnění výsledku 2010:
J B C D P F G N R M W Z E O Celkem
DFJP 64 9 6 46 1 5 2 3 136
FES 82 5 8 31 126
FEI 25 30 28 83
FF 58 11 39 10 3 3 1 125
FChT 206 1 8 92 5 1 4 1 318
FR 1 10 4 2 17
FZS 61 2 1 3 67
Rektorát 2 2
Celkem 497 28 72 212 5 1 1 3 28 16 5 4 2 0 874
Přehled publikační činnosti na UPa dle RIV - rok uplatnění výsledku 2009:
J B C D P F G N R A M W E O Celkem
DFJP 78 4 1 113 1 4 3 204
FES 83 10 11 109 1 2 216
FEI 20 48 12 80
FF 52 11 41 38 2 2 2 3 151
FChT 231 2 14 120 4 1 1 6 379
FR 2 4 1 1 13 21
FZS 54 2 8 2 66
Jazyk. cen. 6 6
Rektorát 1 1
Celkem 520 29 67 446 4 1 1 1 14 2 14 10 13 2 1124
Vysvětlivky:
J - Článek v odborném periodiku
B - Odborná monografie
C - Kapitola v odborné knize
D - Článek ve sborníku (publikovaná přednáška – proceeding)
P -  Patent
F -  Výsledek s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
G -Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
N - Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
R - software
A - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
M - Uspořádání (zorganizování) konference
W - Uspořádání (zorganizování) workshopu
E - Uspořádání (zorganizování) výstavy
O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z výše uvedených druhů výsledku
DFJP - Dopravní fakulta Jana Pernera
FEI - Fakulta elektrotechniky a informatiky
FES - Fakulta ekonomicko-správní
FF - Fakulta filozofická
FChT -  Fakulta chemicko-technologická
FR - Fakulta restaurování
FZS - Fakulta zdravotnických studií
RIV - Rejstřík informací o výsledcích
zdroj dat: www.vyzkum.cz - stav databáze ke dni 24. 4. 2012