Schválení volební komise a harmonogram voleb

Č. j.: KaRek/141/2009 - výňatek -

 

Akademický senát Univerzity Pardubice

 

Z Á P I S

z 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,

konaného dne 26. května 2009

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z celkového počtu 34.

 

Rozšířený program 10. zasedání AS UPa:

1.      Zahájení, jmenování skrutátorů.

2.      Schválení programu zasedání.

3.      Informace o doplňujících volbách do studentské komory AS UPa za Fakultu ekonomicko-správní.

4.      Ustavení komise pro informační systémy.

5.      Změna Statutu Fakulty filozofické.

6.      Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice.

7.      Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora.

8.      Různé.

 

 

6. Ustavení komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice.

Projednání tohoto bodu řídil předseda AS UPa doc. Kampf.

Konstatoval, že jej oslovil náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR prof. Růžička, aby byly zajištěny volby kandidáta na funkci rektora univerzity pro příští volební období a veškeré potřebné doklady s tím spojené předloženy ministerstvu do 31. října 2009.

Z tohoto důvodu je nutno zvolit volební komisi a vyhlásit volby kandidáta na funkci rektora. Navrhl, aby se členy volební komise stali členové předsednictva AS UPa doc. Kampf, PhDr. Charbuský, Mgr. Kubeš, Ing. Staněk a A. Myšková.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice zvolil volební komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora ve složení: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., PhDr. Miloš Charbuský, CSc., Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D., Ing. Václav Staněk, Ph.D. a Adéla Myšková.

Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

 

Následovala krátká přestávka pro jednání volební komise.

 

7. Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora.

Předseda AS UPa doc. Kampf informoval, že volební komise zvolila svého předsedu (doc. Kampfa) a projednala harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora.

Návrhy členů akademické obce a vědecké rady univerzity doporučuje komise podávat předsedovi AS UPa do 7. října 2009 do 12:00 hodin.

Kandidáti na funkci rektora se představí akademické obci a zaměstnancům Univerzity Pardubice na předvolebním shromáždění dne 13. října 2009.

Volba kandidáta na funkci rektora se uskuteční 20. října 2009.

K předloženému návrhu harmonogramu voleb nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo o něm hlasováno.

Usnesení: Akademický senát Univerzity Pardubice bere na vědomí a schvaluje harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora.

Hlasování: 27 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Volební komise zajistí zveřejnění schváleného harmonogramu voleb kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice.

 

Zapsala: H. Řeháková  

 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., v. r.

předseda Akademického senátu UPa