2007

REKTOR UNIVERZITY PARDUBICE VYHLAŠUJE
 
PROGRAM ROZVOJOVÝCH AKTIVIT
PRIORITY
NA ROK 2007
 
 
SAMOSTATNÉ PROJEKTY FAKULT
 1. Podpora vědecké a umělecké činnosti v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech
 2. Stipendia na podporu studia v zahraničí
 3. Podpora mezinárodní spolupráce na základě rámcových dohod o spolupráci uzavřených univerzitou s jinými vysokými školami a výzkumnými institucemi
 4. Příprava a realizace předmětů nebo modulů v anglickém jazyce
 5. Přednáškové pobyty zahraničních pracovníků na Univerzitě Pardubice
 
POST-DOKTORSKÝ POBYT
 1. Soutěž na obsazení jednoho místa vědeckého pracovníka (post-doktorský pobyt) pro absolventa PhD.
 
PROJEKTY MEZIFAKULTNÍ SPOLUPRÁCE
 1. Podpora spolupráce mezi součástmi Univerzity Pardubice
 
PROJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 1. Podpora vytváření nových mezinárodních kontaktů a uzavírání nových rámcových dohod o spolupráci Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi
  
 

SAMOSTATNÉ PROJEKTY FAKULT
 
 1. Podpora vědecké a umělecké činnosti v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech
Předkladatelé projektu:         
akademičtí pracovníci fakulty nebo vysokoškolského ústavu (dále jen „akademičtí pracovníci“) s minimálním pracovním úvazkem 0,5
Cíl:     
podpora zapojení studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů do vědecké a umělecké činnosti
Zapojené osoby:
studenti fakulty nebo vysokoškolského ústavu (dále jen „studenti“) zapsaní v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných fakultami nebo univerzitou a akademičtí pracovníci, kteří zajišťují odborný dohled, konzultace apod.
Uznatelné náklady:
náklady, které jsou nutné k zajištění plnění cílů projektu
Výstupy:
odborná studie/publikace/článek, přednáška, vědecká studentská konference pořádaná studenty univerzity a další způsoby zapojení studentů.
 
 1. Stipendia na podporu studia v zahraničí
Předkladatelé projektu:         
studenti zapsaní ve studijních programech uskutečňovaných fakultami nebo univerzitou,kteří jsou občany ČR
Podmínky:
- studium v zahraničí musí být fakultou či vysokoškolským ústavem uznáno jako integrální součást studijního plánu studenta
- v rámci této priority nebude podporováno studium v zahraničí uskutečněné v rámci programu Lifelong Learning Programme 2007-2013 (dříve Socrates), podprogramu Erasmus (dále jen „LLP/Erasmus“)
Cíl:
podpora studentů při studijních pobytech na zahraničních univerzitách a vysokých školách, které umožní rozvoj studenta po stránce kvalifikační (odborné znalosti, zkušenosti, praktické dovednosti, jazykové dovednosti atd.) a osobnostní
Uznatelné náklady:
stipendia pro studenty (výše uděleného stipendia se odvíjí od odhadu nákladů za cestovné, víza, ubytování, stravné, studijní pomůcky a další nutné náklady spojené se studiem v zahraničí)
Výše poskytnuté podpory z Programu rozvojových aktivit (dále jen „PRA“): maximálně do výše 50 % celkových nákladů; náklady financované z jiných zdrojů musí být specifikovány a zdůvodněny (o jaký zdroj se jedná, předpokládaná/skutečná výše nákladů, odůvodnění), dofinancování z LLP/Erasmus není možné.
 
 1. Podpora mezinárodní spolupráce na základě rámcových dohod o spolupráci uzavřených univerzitou s jinými vysokými školami a výzkumnými institucemi
Předkladatelé projektu:
akademičtí pracovníci s minimálním pracovním úvazkem 0,5
Cíl:
prohloubení stávající mezinárodní spolupráce
Podporované aktivity:
- vzájemná setkání akademických pracovníků se zahraničními partnery s cílem prohloubení stávající spolupráce aj.
- nebude podporována spolupráce, kterou lze uskutečnit v rámci programu LLP/Erasmus
Uznatelné náklady:
- finanční prostředky mohou být použity především na úhradu cestovních náhrad akademických pracovníků, stipendií zahraničním studentům a nákladů spojených s pořádáním konferencí, seminářů a přednášek
- finanční prostředky není možné čerpat na úhradu mzdových nákladů
Výše poskytnuté podpory z PRA:
maximálně do výše 50 % celkových nákladů; náklady financované z jiných zdrojů musí být specifikovány a zdůvodněny (o jaký zdroj se jedná, předpokládaná/skutečná výše nákladů, odůvodnění), dofinancování z LLP/Erasmus není možné
Výstupy:
uzavření nové dohody o spolupráci, příprava společného mezinárodního projektu,  příprava a organizace konference/seminářů/přednášek vedených plně v anglickém jazyce, aktivní zapojení do zahraničního vědeckého týmu, vytvoření nových nebo kvalitnějších podmínek pro mobilitu studentů a akademických pracovníků.
 
 1. Příprava a realizace předmětů nebo modulů v anglickém jazyce
Předkladatelé projektu:
akademičtí pracovníci s minimálním pracovním úvazkem 0,5 a studenti zapsaní v doktorských studijních programech uskutečňovaných fakultami nebo univerzitou
Cíl:
zvýšit počet a kvalitu nabízených předmětů/modulů v anglickém jazyce
Uznatelné náklady:
- nákup odborné literatury obecně uznávané při výuce obdobných předmětů na renomovaných zahraničních univerzitách (max. do výše 50 % celkových nákladů)
- odměny za přípravu výukových materiálů
- odměny pro učitele, kteří zajišťují výuku pro zahraniční studenty v rámci programu LLP 2007 – 2013 (dříve Socrates), podprogramu Erasmus
- překlady výukových materiálů apod.
Výstupy:
- nové předměty nebo moduly vyučované v anglickém jazyce
- nové výukové materiály
- počet studentů absolvujících předmět (ve zkušební fázi)
 
 1. Přednáškové pobyty zahraničních zaměstnanců na Univerzitě Pardubice
Předkladatelé projektu:
zaměstnanci s minimálním pracovním úvazkem 0,5
Cíl:
zkvalitnění výuky studentů a vědeckovýzkumné práce akademických pracovníků, získávání nových zkušeností, znalostí a pohledů na určitou oblast prostřednictvím přednášek zahraničních odborníků
Uznatelné náklady:
náklady bezprostředně související s pobytem zahraničního zaměstnance, který přednášel či vedl semináře (v anglickém jazyce), např. cestovní náhrady (jízdní výdaje, ubytování a stravování po dobu pobytu, další nutné výdaje), odměna za přednášku  apod.
Výše poskytnuté podpory z PRA:
maximálně do výše 50 % celkových nákladů; náklady financované z jiných zdrojů musí být specifikovány a zdůvodněny (o jaký zdroj se jedná, předpokládaná/skutečná výše nákladů)
Přílohy závěrečné zprávy:
prezenční listina s podpisy zúčastněných osob
 
 
POST-DOKTORSKÝ POBYT
 
6.  Soutěž na obsazení jednoho místa vědeckého pracovníka (post-doktorský pobyt) pro absolventa PhD.
Předkladatelé projektu:
uchazečem může být absolvent doktorského studijního programu zahraniční univerzity, který je ke dni 30. dubna 2007, kdy podává žádost, mladší než 32 let.
Bližší podrobnosti o vyhlášené soutěži:
Uznatelné náklady:
plat nového vědeckého pracovníka, organizační náklady pracoviště, na kterém bude zařazen, spojené se zřízením místa
Výše poskytnuté podpory z PRA:
měsíční plat nového vědeckého pracovníka v Kč ekvivalentní hodnotě
1.000,-- – 1.200,-- EUR, organizační náklady max. do výše 30.000,-- Kč
 
 
PROJEKTY MEZIFAKULTNÍ SPOLUPRÁCE
 
 1. Podpora spolupráce mezi součástmi Univerzity Pardubice
Předkladatelé projektu:
zaměstnanci s minimálním pracovním úvazkem 0,5 alespoň ze dvou fakult  nebo vysokoškolských ústavů (společný projekt fakult/ústavů)
Cíl:
rozvoj spolupráce mezi součástmi univerzity v rámci priorit 1., 3., 4. a 5.
Podmínky:
specifikace podmínek viz. podmínky dané priority
 
 
PROJEKTY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 
 1. Podpora vytváření nových mezinárodních kontaktů a uzavírání nových rámcových dohod o spolupráci Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi
Předkladatelé projektu:
zaměstnanci s minimálním pracovním úvazkem 0,5
Cíl:
vytváření nových mezinárodních kontaktů, uzavírání nových rámcových dohod o spolupráci, výměna zkušeností
Podporované aktivity:
- vzájemná setkání zaměstnanců se zahraničními partnery s cílem navázání nové spolupráce a vzájemné výměny zkušeností aj.
- nnebude podporována spolupráce, kterou lze uskutečnit v rámci programu LLP/Erasmus
Uznatelné náklady:
- finanční prostředky mají být použity především na úhradu cestovních náhrad zaměstnanců
- finanční prostředky není možné čerpat na úhradu mzdových nákladů
Finanční podpora poskytnutá z PRA:
o její výši rozhoduje prorektor pro vědu a tvůrčí činnost na základě doporučení předsedy Rady Programu rozvojových aktivit
Výstupy:
navázání nové aktivní a životaschopné spolupráce, uzavření nové dohody, příprava společného mezinárodního projektu, získání nových zkušeností a dovedností
 
 
Návrhy projektů do priorit 1-5, 7, 8 musí být předkládány na předepsaných tiskopisech na Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy. Návrh projektu do priority 6 podává uchazeč na předepsaném formuláři pro post-doktorský pobyt, prorektorovi pro vědu a tvůrčí činnost.
 
Návrhy projektů v rámci priorit 1 – 5, 7 budou předkládány do tzv. jednorázové výzvy, tj. musí být podány nejpozdějido 15. 2. 2007.
 
Návrh projektu v rámci priority 6 budou předkládány taktéž do tzv. jednorázové výzvy, musí být podány nejpozději do 30. 4. 2007
 
Návrhy projektů v rámci priority 8 mohou být předkládány průběžně (tzv. průběžná výzva), v termínech do 31. 3. 2007, 30. 6. 2007 a30. 9. 2007.
 
Rozhodnutí o udělení projektu a náležitostí s tím souvisejících se řídí Směrnicí č. 1/2007 „Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice“.