Často kladené dotazy k přijímacímu řízení

Kde najdu informace o přijímacím řízení?

Informace hledejte na univerzitním webu www.upce.cz – sekce Studium - Pro uchazeče o studium nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Kde najdu termíny přijímacích řízení a zkoušek?

Veškeré důležité termíny pro jednotlivé fakulty nalezenete na tomto odkazu.  Pro další informace se podívejte přímo na stránky fakulty, která vás zajímá nebo směřujte svůj dotaz na studijní oddělení konkrétní fakulty.

Kdy budou probíhat na fakultě Dny otevřených dveří?

Dny otevřených dveří se konají zpravidla v lednu a únoru. Na dotazy zájemců o studium jsou připraveny odpovídat referentky studijního oddělení, zároveň bude v posluchárnách probíhat prezentace a informační besedy, případně prohlídky vybraných laboratoří a specializovaných učeben. Přesné termíny najdete na stránkách www.upce.cz – sekce Studium - Pro uchazeče o studium.

Mám zájem o studium konkrétního studijního oboru. Mohu u vás získat seznam fakult, na kterých je tento, příp. podobný obor akreditován?

Studijní programy a obory lze vyhledávat na oficiálním portálu studijní agendy IS STAG nebo v seznamu studijních oborů na tomto webu.

Kde najdu studijní plány (seznam předmětů) pro jednotlivé ročníky studijních oborů?

Studijní plány pro aktuální rok hledejte na oficiálním portálu studijní agendy IS STAG nebo v seznamu studijních oborů na tomto webu.

Mohu si podat přihlášky ke studiu na více oborů?

Ano, můžete. Kolik podáte přihlášek, tolikrát zaplatíte poplatek za registraci přihlášky a tolikrát budete pozván/a k přijímacímu řízení. Výjimkou je Fakulta restaurování, kde lze v rámci jednoho studijního programu podat přihlášku pouze na jeden obor.

Mohu studovat současně více studijních oborů na jedné fakultě?

Ano, můžete. Výjimkou jsou Fakulta restaurování a Fakulta zdravotnických studií, kde lze v rámci jednoho studijního programu studovat pouze jeden obor.

Jsem budoucí absolvent bakalářského studia na jiné vysoké škole, oboru, který je odlišný od oborů akreditovaných na vaší fakultě. Mohu podat přihlášku na navazující magisterské studium k vám?

Navazující studium v oboru odlišném od absolvovaného bakalářského studia, je v zásadě možné. Omezení se týkají navazujících studijních programů na Fakultě zdravotnických studií, kde je nutno vystudovat konkrétní bakalářský studijní program/obor.

Vyplňuji e-přihlášku ke studiu na Univerzitě Pardubice. Je třeba vyplněnou e?přihlášku vytisknout, podepsat a poslat na adresu studijního oddělení fakulty?

E-přihlášku je nutné vytisknout a zaslat na studijní oddělení fakulty v případě, že fakulta požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti (Fakulta chemicko-technologická). Fakulta restaurování požaduje zaslání vytištěné e-přihlášky spolu s ostatními přílohami, které jsou blíže určeny v informacích na stránkách fakulty, přičemž potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožaduje.
Ostatní fakulty nevyžadují zaslání vytištěné e?přihlášky.

Poplatek za e-přihlášku byl uhrazen, avšak zpětnou informaci o jeho přijetí nemám. Proč?

V případě, že poplatek byl správně uhrazen (tzn. odpovídá číslo účtu univerzity, částka poplatku za přijímací řízení, variabilní a specifický symbol) tak převod peněz na účet univerzity a následné spárování platby s podanou e-přihláškou může trvat až 4 dny. Po této době by Vám měl být zaslán informativní e-mail na adresu, která byla uvedena v e-přihlášce.

Bude při přijímací zkoušce přihlíženo k výsledkům maturitní zkoušky, příp. k výsledkům Národní srovnávací zkoušky (Scio – testy)?

Scio testy nejsou na Univerzitě Pardubice kritériem pro přijetí.
Obecně si pravidla pro přijetí ke studiu stanovuje každá fakulta samostatně a tato pravidla jsou zakotvena v příslušné směrnici pro přijímací řízení na daný akademický rok. Směrnice k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na webové úřední desce každé fakulty na stránkách www.upce.cz – příslušná fakulta – úřední deska.

Co vše mám mít s sebou na přijímacích zkouškách ke studiu bakalářských oborů?

Platný průkaz totožnosti, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, psací potřeby. Na Fakultě restaurování jsou další pomůcky blíže určeny v informacích na stránkách fakulty. Na Fakultě zdravotnických studií je nutné předložit i pozvánku k přijímacímu řízení.

Jak probíhá výuka kombinované formy studia?

Rozsah požadovaných znalostí je identický s prezenčním studiem. Student studuje samostatně na základě povinné a doporučeně literatury. Přednášky a semináře jsou pořádány zpravidla v následujícím rozsahu:

  • Fakulta zdravotnických studií - vzhledem k rozsahu výuky povinných předmětů probíhá výuka zpravidla každý pátek a sobotu
  • Fakulta ekonomicko-správní - výuka probíhá v pátek a sobotu zpravidla jednou za 3 týdny
  • Dopravní fakulta Jana Pernera

    • výuka probíhá zpravidla jednou za čtrnáct dní, a to hlavně v pátek a v sobotu
    • výuka oborů DMML, MMLS a TŘD probíhá od 2. ročníku bakalářského studia většinou v Praze, ostatní obory po celé studium v Pardubicích

Je možný přestup k vám z jiné vysoké školy?

O přestupu na UPa z jiné vysoké školy v ČR nebo v zahraničí, nebo z jiné fakulty, z jiného studijního programu, studijního oboru, nebo formy studia rozhoduje děkan na základě žádosti studenta. Na žádost studenta a po schválení děkanem fakulty je možné uznat ty absolvované předměty, které odpovídají předmětům podle studijního plánu nového oboru.

Přijímací zkoušky ke studiu oborů vyučovaných v angličtině se skládají v češtině nebo angličtině?

Přijímací zkoušky pro obory vyučované v angličtině je třeba absolvovat v angličtině.

Jsem neúspěšný maturant, mohu se účastnit přijímacího řízení?

O postupu v případě neúspěchu při maturitě budete informování přímo studijním oddělením fakulty, na kterou se hlásíte.

V letošním roce dovrším 26 let věku. Budu platit školné?

Povinnost platit poplatky za studium se nijak nevztahuje k věku studenta. Podrobnosti k poplatkům za studium popisuje příslušná směrnice univerzity, kterou lze dohledat na www.upce.cz – sekce Studium - Pro uchazeče o studium.
Výše poplatků spojených se studiem na UPa pro akademický rok 2017/18 činí:

  • Poplatek za prodlouženou dobu studia (§58 odst. 3 VŠ zákona) za každých dalších započatých šest měsíců studia 15 000,- Kč.

Je zpoplatněn zápis ke studiu.

Ne – zápis ke studiu je bez poplatku.

Kolik budu platit za ubytování na kolejích?

Pro ubytování na kolejích v kampusu univerzity v Polabinách s podepsanou smlouvou na dobu určitou platí ceník, který naleznete na www.upce.cz - Zázemí a služby - Ubytování studentů - Ceník ubytování a dalších služeb.
Cena ubytování v Černé za Bory pro studenty Fakulty zdravotnických studií na Střední zdravotnické škole se pohybuje od 2600 Kč do 3600 Kč za měsíc (dle typu pokojů). Více informací na http://www.szs-pardubice.cz/koleje-szs-158/.

Mohu v rámci studia na UPa studovat i v zahraničí?

Ano, můžete. Můžete využít výměnných programů (Erasmus+, Ceepus) a strávit jeden nebo dva semestry na jedné z partnerských univerzit Univerzity Pardubice. Seznam partnerských univerzit naleznete na partnerské univerzity. O studium a zahraničních stáží se dočtete také na webu kontaktujte Centrum mezinárodních mobilit, kde vám prozradí více o vašich možnostech.

false