Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt upce

Kde najdu informace o přijímacím řízení?

Informace hledejte na univerzitním webu www.upce.cz – sekce Studium - Pro uchazeče o studium nebo na stránkách jednotlivých fakult.

Kde najdu termíny přijímacích řízení a zkoušek?

Veškeré důležité termíny pro jednotlivé fakulty nalezenete na stránkách fakult do složky Studium - Přijímací řízení.  

Kdy budou probíhat na fakultě Dny otevřených dveří?

Dny otevřených dveří se konají zpravidla v lednu a únoru. Na dotazy zájemců o studium jsou připraveny odpovídat referentky studijního oddělení, zároveň bude v posluchárnách probíhat prezentace a informační besedy, případně prohlídky vybraných laboratoří a specializovaných učeben. Přesné termíny najdete na stránkách www.upce.cz – sekce Studium - Pro uchazeče o studium.

Mám zájem o studium konkrétního studijního programu. Mohu u vás získat seznam fakult, na kterých je tento, příp. podobný program akreditován?

Studijní programy a jejich specializace lze vyhledávat na oficiálním portálu studijní agendy IS STAG nebo v seznamu studijních oborů na tomto webu.

Kde najdu studijní plány (seznam předmětů) pro jednotlivé ročníky studijních plánů?

Studijní plány pro aktuální rok hledejte na oficiálním portálu studijní agendy IS STAG nebo v seznamu studijních oborů na tomto webu.

Mohu si podat přihlášky ke studiu na více programů/specializací?

Ano, můžete. Kolik podáte přihlášek, tolikrát zaplatíte poplatek za registraci přihlášky a tolikrát budete pozván/a k přijímacímu řízení. Výjimkou je Fakulta restaurování, kde lze v rámci jednoho studijního programu podat přihlášku pouze na jednu specializaci.

Mohu studovat současně více studijních programů/specializací na jedné fakultě?

Ano, můžete. Výjimkou je Fakulta restaurování, kde lze v rámci jednoho studijního programu studovat pouze jednu specializaci.

Jsem budoucí absolvent bakalářského studia na jiné vysoké škole, programu, který je odlišný od programů akreditovaných na vaší fakultě. Mohu podat přihlášku na navazující magisterské studium k vám?

Navazující studium v programu odlišném od absolvovaného bakalářského studia, je v zásadě možné. Omezení se týkají navazujících studijních programů na Fakultě zdravotnických studií, kde je nutno vystudovat konkrétní bakalářský studijní program.

Vyplňuji e-přihlášku ke studiu na Univerzitě Pardubice. Je třeba vyplněnou e-přihlášku vytisknout, podepsat a poslat na adresu studijního oddělení fakulty?

Fakulta restaurování požaduje zaslání vytištěné e-přihlášky spolu s ostatními přílohami, které jsou blíže určeny v informacích na stránkách fakulty, přičemž potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožaduje.
Ostatní fakulty nevyžadují zaslání vytištěné e-přihlášky.

Poplatek za e-přihlášku byl uhrazen, avšak zpětnou informaci o jeho přijetí nemám. Proč?

V případě, že poplatek byl správně uhrazen (tzn. odpovídá číslo účtu univerzity, částka poplatku za přijímací řízení, variabilní a specifický symbol) tak převod peněz na účet univerzity a následné spárování platby s podanou e-přihláškou může trvat až 4 dny. Po této době by Vám měl být zaslán informativní e-mail na adresu, která byla uvedena v e-přihlášce.

Bude při přijímací zkoušce přihlíženo k výsledkům maturitní zkoušky, příp. k výsledkům Národní srovnávací zkoušky (Scio – testy)?

Scio testy nejsou na Univerzitě Pardubice kritériem pro přijetí.
Obecně si pravidla pro přijetí ke studiu stanovuje každá fakulta samostatně a tato pravidla jsou zakotvena v příslušné směrnici pro přijímací řízení na daný akademický rok. Směrnice k přijímacímu řízení jsou zveřejněny na webové úřední desce každé fakulty na stránkách www.upce.cz – příslušná fakulta – úřední deska.

Co vše mám mít s sebou na přijímacích zkouškách ke studiu bakalářských programů?

Platný průkaz totožnosti, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, psací potřeby. Na Fakultě restaurování jsou další pomůcky blíže určeny v informacích na stránkách fakulty. Na Fakultě zdravotnických studií je nutné předložit i pozvánku k přijímacímu řízení.

Jak probíhá výuka kombinované formy studia?

Rozsah požadovaných znalostí je identický s prezenčním studiem. Student studuje samostatně na základě povinné a doporučeně literatury. Přednášky a semináře jsou pořádány zpravidla v následujícím rozsahu:

  • Fakulta zdravotnických studií - vzhledem k rozsahu výuky povinných předmětů probíhá výuka zpravidla každý pátek a sobotu
  • Fakulta ekonomicko-správní - výuka probíhá v pátek a sobotu zpravidla jednou za 3 týdny
  • Dopravní fakulta Jana Pernera
    • výuka probíhá zpravidla jednou za čtrnáct dní, a to hlavně v pátek a v sobotu

Je možný přestup k vám z jiné vysoké školy?

O přestupu na UPce z jiné vysoké školy v ČR nebo v zahraničí, nebo z jiné fakulty, z jiného studijního programu nebo formy studia rozhoduje děkan na základě žádosti studenta. Na žádost studenta a po schválení děkanem fakulty je možné uznat ty absolvované předměty, které odpovídají předmětům podle studijního plánu nového programu.

Přijímací zkoušky ke studiu programů vyučovaných v angličtině se skládají v češtině nebo angličtině?

Přijímací zkoušky pro programy vyučované v angličtině je třeba absolvovat v angličtině.

Jsem neúspěšný maturant, mohu se účastnit přijímacího řízení?

O postupu v případě neúspěchu při maturitě budete informování přímo studijním oddělením fakulty, na kterou se hlásíte.

V letošním roce dovrším 26 let věku. Budu platit školné?

Povinnost platit poplatky za studium se nijak nevztahuje k věku studenta. Podrobnosti k poplatkům za studium popisuje příslušná směrnice univerzity, kterou lze dohledat na www.upce.cz – sekce Studium - Pro uchazeče o studium.

Výše poplatku za prodlouženou dobu studia stanoveného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

  • o méně než 6 měsíců, činí 15 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  • o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců, činí 20 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  • o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců, činí 25 000,- Kč za započatých šest měsíců studia,
  • o 18 měsíců a více, činí 30 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia.

Je zpoplatněn zápis ke studiu.

Ne – zápis ke studiu je bez poplatku.

Kolik budu platit za ubytování na kolejích?

Pro ubytování na kolejích v kampusu univerzity v Polabinách s podepsanou smlouvou na dobu určitou platí ceník, který naleznete na www.upce.cz - Zázemí a služby - Ubytování studentů - Ceník ubytování a dalších služeb.
Cena ubytování v Černé za Bory pro studenty Fakulty zdravotnických studií na Střední zdravotnické škole se pohybuje od 2600 Kč do 3600 Kč za měsíc (dle typu pokojů). Více informací na http://www.szs-pardubice.cz/koleje-szs-158/.

Mohu v rámci studia na UPce studovat i v zahraničí?

Ano, můžete. Můžete využít výměnných programů (Erasmus+, Ceepus) a strávit jeden nebo dva semestry na jedné z partnerských univerzit Univerzity Pardubice. Seznam partnerských univerzit naleznete na partnerské univerzity. O studium a zahraničních stáží se dočtete také na webu kontaktujte Oddělení pro mezinárodní vztahy, kde vám prozradí více o vašich možnostech.