Interinstitucionální smlouvy ve vzdělávání - ERASMUS+

Univerzita Pardubice spolupracuje v oblasti vzdělávací se zahraničními institucemi v rámci různých mezinárodních programů, zejména Evropské unie.

Již více než deset let je aktivně zapojena do programu Erasmus, v novém programovacím období označeném jako ERASMUS+, který je zaměřen na mobility - výměnné pobyty akademických pracovníků a studentů v rámci evropského vysokoškolského vzdělávacího prostoru (EHEA).

V rámci ERASMUS+ je k 15. dubnu 2016 uzavřeno 320 bilaterálních smluv s 212 univerzitami ve 29 evropských zemích.

Kromě aktivního zapojování do EHEA univerzita podporuje spolupráci v oblasti vzdělávání i s ostatními zeměmi světa, zejména Severní i Jižní Amerikou, Indií,  jihovýchodní Asií. V tomto směru jsou vedena bilaterální jednání jak na univerzitní, tak na fakultní úrovni.