Rámcové dohody

Rámcové dohody se zahraničními partnery poskytují všeobecný základ pro spolupráci a konkretizují oblasti spolupráce, kterými může být např. výměna studentů, akademických a administrativních pracovníků, spolupráce na společných projektech, společná publikační činnost apod.

Univerzita má uzavřeno 67 bilaterálních smluv se zahraničními institucemi (kromě bilaterálních dohod programu Erasmus+), na základě nichž se uskutečňuje další spolupráce v oblasti vzdělávání, ale i aktivity podporující spolupráci v oblasti vědeckovýzkumné.