Projekt

Pokročilá analýza ekonomických a sociálních aspektů veřejných politik a jejich dynamiky v kontextu efektivnosti a udržitelnosti

Poskytovatel:Univerzita Pardubice
Program:Studentská grantová soutěž
Trvání:01.01.20 - 31.12.20
Pracoviště: Fakulta ekonomicko-správní
Řešitel:Ing. Viktor Prokop Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Jan Černohorský Ph.D.
doc. Ing. Liběna Černohorská Ph.D.
doc. Ing. Jolana Volejníková Ph.D.
Ing. Michaela Kotková Stříteská Ph.D.
prof. Ing. Jan Stejskal Ph.D.
Ing. Radka Knězáčková Ph.D.
JUDr. Jana Janderová Ph.D.

Ekonomický a sociální vývoj států je v současné době jednoznačně ovlivňován veřejnými politikami, které jsou v rámci těchto systémů aplikovány. Jejich správné a efektivní nastavení přitom ovlivňuje činnost jednotlivých stakeholderů a je proto ve veřejném zájmu realizovat výzkumné aktivity umožňující pochopit, zachytit či analyzovat dynamické změny jednotlivých aspektů těchto politik. Předkládaný projekt navazuje na výsledky projektu SGS_2019_18 a jeho hlavním cílem je přispět k rozšíření stávajícího poznání a to zejména v oblastech veřejné politiky realizované ve vybraných oblastech poskytování veřejných služeb či řízení státu, ale i v oblastech hospodářské a regionální (inovační) politiky. Projekt se bude zabývat například problematikou racionální ignorance voliče a výsledky veřejné volby, fungováním územní samosprávy a úlohou monetární politiky v prostředí vznikajících finančních rizik způsobených nízkými úrokovými sazbami. Jelikož řešitelský tým zahrnuje akademické pracovníky a studenty napříč ústavy fakulty (ÚEV, ÚPEM, ÚSSV), bude možné provedení multifaktorové analýzy dynamických změn v současných inovačních ekosystémech a zároveň budou moci být identifikovány role jednotlivých zainteresovaných (kooperujících) subjektů z veřejného i soukromého sektoru. Podnikům, jakožto významným aktérům ovlivňujícím ekonomický a sociální vývoj, a jejich firemní kultuře bude taktéž věnována pozornost, zejména s ohledem na problematiku společenské odpovědnosti firem (CSR). Za využití standardních vědeckých metod tak bude moci být provedena pokročilá analýza ekonomických a sociálních aspektů veřejných politik a jejich dynamiky v kontextu efektivnosti a udržitelnosti, která povede k rozšíření stávajícího stavu poznání a k navržení praktických řešení, která budou využitelná nejen pro tvůrce veřejných politik, ale i pro zástupce soukromého sektoru.