Projekt

Kinetické procesy v chalkogenidových objemových vzorcích a tenkých vrstvách - vztah mezi růstem krystalů, viskozitou a samodifúzí

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Juniorské projekty
Trvání:01.01.20 - 31.12.22
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Jaroslav Barták Ph.D.
Interní spoluřešitelé:Ing. Karel Pálka Ph.D.
Ing. Daniela Brandová
Ing. Simona Martinková Ph.D.

Projekt je zaměřen na detailní studium vztahu kinetiky růstu krystalů s hodnotami viskozity a povrchové samodifúze v objemových vzorcích a tenkých vrstvách amorfních chalkogenidových materiálů. Samodifúze a viskozita bude studována pomocí měření "roztékání" mikro/nano-struktur vtlačených do povrchu připravených vzorků. Získaná data budou srovnána s vikozitními daty získanými z termomechanických měření (objemové vzorky) a nanoindentačních měření (tenké vrstvy a objemové vzorky). Dále bude studován růst krystalů pomocí mikroskopických metod v objemu a povrchu objemových vzorků a v tenkých vrstvách. Získaná data rychlostí růstu krystalů, viskozit a difúzních koeficientů budou korelována a využita k popisu a predikci kinetiky krystalizace v amorfních materiálech, jež je důležitá pro jejich přípravu, zpracování a možné využití.