Projekt

Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP

Poskytovatel:Dům zahraničních služeb
Program:Institucionální projekty spolupráce
Trvání:01.08.19 - 31.10.20
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:Ing. Jan Vávra Ph.D.
Interní spoluřešitelé:doc. Ing. Liběna Tetřevová Ph.D.
Ing. Simona Munzarová Ph.D.
Ing. Marie Bednaříková CSc.
Ing. Jana Košťálová Ph.D.
Ing. Martina Jelínková Ph.D.

Podstatou projektu je realizace institucionální spolupráce mezi partnery projektu na Univerzitě Pardubice, Fakultou chemické technologie (žadatel) a BI Norwegian Business University and University of Iceland (donors). Přednášející lektoři a garanti kurzů instituce žadatele (UPa) plánují seznámit se s procesem a metodami výuky v partnerských institucích prostřednictvím vzájemně se rozvíjejících činností a sdílet znalosti a osvědčené postupy v oblasti environmentální a sociální odpovědnosti, řízení inovací a udržitelnosti na nejvyšší úrovni na světě. Projekt má vytvořeny vlastní webové stránky na adrese: https://fcht.upce.cz/fcht/inemsup Očekávané cíle projektu jsou: - vyšší pedagogické dovednosti lektorů, - inovované kurzy týkající se společenské odpovědnosti, udržitelnosti, inovací, sociální a environmentální odpovědnosti, - podporovat vzdělávání studentů v otázkách občanství, životního prostředí a sociální odpovědnosti, - podporovat spolupráci a sdílení pedagogické metodiky, znalostí a dovedností mezi partnerskými institucemi. Dosažení cílů projektu vychází z jednoduchého schématu navazujících činností: 1) Vytváření a přenos intelektuálních výstupů - realizováno partnery (dárci (se žadatelem v roli konzultantů)) 2) Inovace materiálů, učebních osnov, aktualizace obsahu předmětů realizované žadateli (s partnery v roli konzultantů) 3) Diseminační a hodnotící aktivity Na základě provedených peer learning kurzů a následujících aktivit budou lektoři přizpůsobovat učební osnovy předmětů vyučovaných na Univerzitě Pardubice, doplňovat je výukovými materiály, případovými studiemi a aplikovat nové výukové metody. K podpoře vzdělávání studentů v otázkách občanské, environmentální a sociální zodpovědnosti a k zajištění širší podpory znalostí projektů bude realizována diseminační činnost projektu formou kulatých stolů a semináře. Výstupy projektu jsou především: ? osnovy inovovaných předmětů: Sociální odpovědnost podniků, Udržitelná výroba a spotřeba v chemickém průmyslu, Management inovací a investic pro udržitelný rozvoj, New Trends in Business and Management, Sociální komunikace, Environmentální ekonomika, ? nově vytvořené studijní materiály a případové studie, ? organizovaný workshop k diseminaci získaných pedagogických znalostí, dovedností a přínosů. Klíčovým přínosem je přenos znalostí mezi partnerskými zeměmi o globálně relevantní téma environmentální odpovědnosti a společnosti, která přispěje k univerzálnějšímu vzdělání absolventů. Studenti získají nejen ekonomické a manažerské vzdělání, ale bude i významně podpořeno jejich vzdělávání v environmentálních a sociálních otázkách, které by měly podporovat jejich smysl pro občanství a odpovědnost při realizaci chemických výrob a zodpovědnosti vůči podnikovým stakeholderům a zejména společnosti. Projekt přímo plní cíle programu pro zlepšení znalostní základny v České republice tím, že rozšiřuje pedagogické znalosti lektorů a bude podporovat další spolupráci mezi partnerskými institucemi. Přímou cílovou skupinu tvoří 6 lektorů Univerzity Pardubice - garantů kurzu na Katedře ekonomiky a řízení chemického a potravinářského průmyslu, kteří se účastní peer learning kurzů. Dalšími příjemci projektu jsou ostatní lektoři, kteří se podílejí na výuce studentů na Katedře ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu a studentů Fakulty chemické technologie. Je v celospolečenském zájmu poskytnout studentům odpovídající znalosti a využít moderních forem vzdělávání. Potřeba multidisciplinárního vzdělávání studenta s překryvem do témat sociální odpovědnosti podniků je v souladu s globálními společenskými cíli udržitelnosti na Zemi, kvalitou života v evropských zemích a zodpovědným občanstvím.