Projekt

MObility for Development of UniversitieS (MODUS II)

Poskytovatel:Dům zahraničních služeb
Program:Institucionální projekty mobilit
Trvání:01.08.19 - 30.11.20
Pracoviště: Rektorátní a celouniverzitní útvary
Řešitel:Ing. Libuše Cermanová

Projekt "Mobilita pro rozvoj univerzit (MODUS II)" umožní navázání nových a rozvoj již vytvořených partnerství díky uskutečnění mobilit 27 zaměstnanců (15 osob z UPa do NTNU a 12 z NTNU do UPa). Mobility jsou určeny pro zaměstnance univerzity, kterým je akademický, vědeckovýzkumný anebo administrativní pracovník (dle typu mobility) s komunikativní angličtinou a zájmem aktivně se zapojit do plánovaných aktivit v hostitelské instituci a po svém návratu jednak využít nově nabyté zkušenosti a znalosti ve prospěch své práce pro domovskou univerzitu, ale zejména odhodlaně pokračovat v navázané spolupráci. Činnosti pracovníků na mobilitách jsou plánované tak, aby jednak umožnili profesní rozvoj účastníků mobilit (vzdělávacích akce v hostitelské instituci, stínování na pracovišti, sdílení znalostí a zkušeností), a také poskytly prostor k navázání a k prohloubení již existující spolupráce konkrétních pracovišť UPa a NTNU (diskuze společných témat). Délka mobility bude jeden nebo dva týdny. Dlouhodobý cíl projektu odpovídá prioritám stanoveným v programu a výzvě, rozvoj osobních a odborných dovedností vyslaných pracovníků zvýší konkurenceschopnost jich samotných, ale i Univerzity Pardubice, což umožní zvýšení úrovně lidského kapitálu a znalostní základny v České republice a přispěje ke snížení socioekonomických rozdílů.