Projekt

Molekulární materiály pro překonání Shockleyova-Queisserova limitu

Poskytovatel:Grantová agentura ČR
Program:Standardní projekty
Trvání:01.03.19 - 31.12.21
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická
Řešitel:doc. Ing. Aleš Imramovský Ph.D.

Cílem projektu je významně rozšířit portfolio materiálů, které vykazují singlet fission a tedy jsou vhodné pro solární články, které svojí účinností překračují teoretický Shockleyův-Queissierův limit. Projekt je zaměřen na vývoj nových chromoforů, které jsou stabilní a mají vysoké absorpční průřezy. Takovéto materiály pak mohou vést k využití více energetických fotonů pro solární články překračující limit pro jeden p-n přechod díky multiplikaci elektronů z vysoce energetických fotonů. Projekt se zaměří na přípravu nových látek vhodnou modifikací stabilních chromoforů pomocí precizní změny energií molekulárních orbitalů a mezimolekulárních interakcí. Na základě výsledků zjištěných pomocí těchto materiálů bude možné formulovat pravidla pro návrh optimalizovaných látek.