Glosář univerzitní terminologie

Čeština Angličtinasort descending
zkratka abbreviation
nepřítomnost absence
neúčast na seminářích absence from seminars
nepřítomnost (neomluvená) absence without leave
APUPA Academic Advisory Centre
akademické shromáždění academic assembly
harmonogram akademického roku academic calendar
akademický obřad academic ceremony
akademická obec academic community
talár academic gown
Akademický senát FEI Academic Senate of FEEI
akademický pracovník academic staff / member of faculty
akademický rok academic year
akademický rok academic year
datum přijatelnosti acceptability date
ubytování accommodation
ubytovací stipendium accommodation allowance
ubytovací kancelář accommodation services
akreditovaný studijní program accredited study programme
potvrdit acknowledge
nabýt acquire
získat acquire
zákon act
Zákon o vysokých školách Act on Universities
projev address
odročení adjournment
Oddělení správy budov a ostrahy Administration and Security
Oddělení správy výpočetní a audiovizuální techniky Administration of Computer and Audiovisual Technology
Oddělení správy VT a software Administration of Computer Technologies and Software
Ředitelství SKM Administration of Halls of Residence and Catering Services
Oddělení správy systémů a sítí Administration of Information Systems and Networks
administrativní bezpečnost administrative security
administrativní pracovníci administrative staff
přijímací řízení admission procedure
přijetí ke studiu admission to study
napomenutí admonition
přijmout rozhodnutí adopt resolution
propagační referent advertising manager
konzultace advice
konzultant advisor
čestné prohlášení affidavit
zmocnitel (plná moc) agent (power of attorney)
dohoda o provedení práce agreement to complete a job
dohoda o pracovní činnosti agreement to perform work
příjemce dotace aid recipient
náhradní alternative
náhradní termín zápisu alternative date of registration
náhradní termín zkoušky alternative examination date
doplňující návrh amendment
oznámení (vyhlášením) announcement
výroční zpráva annual report
odvolání (proti rozhodnutí) appeal
platný (v projektu) applicable
platné právní předpisy applicable legal rules
platná legislativa applicable legislation
žadatel applicant
žádost application
praktické využití application
přihláška ke studiu application for study
příhláška application form
žádost (formulář) application form
podání žádosti application submission
jmenovat appoint
schválení žádosti approval
schvalování zpráv approval of reports
Umělecká rada Arts Board
metody hodnocení assessment methods
referent (dle kontextu) assistant to
studijní referent assistant to the study office
asistentka proděkanů assistant to vice-deans
docent Associate professor (US) / Reader (UK)
nejpozději at the latest
srážky ze mzdy attachments of earnings
účast na výuce attendance
audiovizuální služby audiovisual services
auditor auditor
zpráva auditora auditor's report
moc (úřední) authority
pověření authorization
pověřit authorize
pověřený authorized
udělit (titul) award
zadávání zakázek awarding contracts
obhajoba bakalářské / diplomové práce Bachelor's / Master's thesis defence
bakalář Bachelor's degree
bakalářská práce Bachelor's thesis
rozvaha (obchodní) balance sheet
státní svátek bank holiday
Oddělení základní elektrotechniky Basic Electrical Engineering Unit
tarifní plat basic wage
pedel beadle
nabýt platnosti become effective
nabídka (cenová) bid
dvoustranná smlouva bilateral agreement
závazný binding
správní rada board of directors
dozorčí rada board of supervisors / supervisory board
správní rada board of trustees
studijní obor branch of study
obor studia branch of study
Oddělení mostů Bridge Constructions Unit
správce rozpočtu budget administrator
Oddělení stavebních investic Building Investment Office
kvestor bursar
Sekretariát kvestora Bursar's Office
Obchodní věstník Business Bulletin
obchodní záměr business plan
výzva call for proposals
uchazeč candidate
pokladna cash office
rozhodující hlas casting vote
stravování catering
Centrální adresa (projekt) Central directory
Ústřední sklad Central Material Storage
celouniverzitní útvary central university units
Centrum informačních technologií a služeb Centre for Information Technology and Services
Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT Centre for Materials and Nanotechnologies
Centrum materiálového výzkumu Centre for Materials Science
Centrum pro transfer technologií Centre for Technology Transfer
potvrzení certificate
osvědčení certificate
kolaudační souhlas certificate of occupancy
potvrdit certify
Předseda AS UPa Chair of the Academic Senate
Předseda správní rady UPa Chair of the Board of Trustees / Directors
Předseda AS fakulty Chair of the Faculty Academic Senate
Předseda VR fakulty Chair of the Faculty Scientific Board
Předseda VR UPa Chair of the Scientific Board
rektor Chancellor
změnové řízení change management
Statut univerzity Pardubice Charter of the University of Pardubice
kontrolovat check
Oddělení chemického inženýrství Chemical Engineering Unit
ediční referent chief editorial officer
občanský civil
Občanský zákoník Civil Code
nárok claim
klasifikace předmětu classification of a course
správce učebny classroom administrator
uklízečka cleaner
Úklid budov Cleaning Services
šatnářka cloakroom attendant
spoluautor co-author
Oddělení nátěrových hmot a organických pigmentů Coatings and Organic Pigments Unit
sborník collection of papers
kombinované studium combined study
zahájení (projektu, pracovního poměru) commencement
obchodní podmínky commercial terms
celní sazebník common customs tariff
Oddělení komunikace a zabezpečení v dopravě Communications and Signaling Unit
obec community
náhrada compensation
doplňující studium complementary study
absolvovat kurz/předmět complete a course
splnění (studijních povinností) completion
ukončení (studia) completion of study
řídit se zákonem č. comply with Act N.
souborná zkouška comprehensive exam
povinný compulsory
povinný přemět compulsory course
povinně volitelný předmět compulsory option
počítačová učebna computer lab
Oddělení správy počítačových učeben Computer Labs Administration
uzavřít smlouvu conclude contract
podmínit condition
podmínka condition
podmíněný conditional
projednat návrh consider a proposal
nadpoloviční většina constituting majority
konzultace consulatation
přímá výuka contact hours
obsah content
sporný contestable
nepřetržitý pracovní poměr continuous employment
ustanovení smlouvy contract provisions
zadavatel contracting entity / contractor
rozporný contradictory
kuchař cook
kopie copy
opis copy
Kopírovací a internetové centrum Copy Centre
uznatelnost nákladů cost applicability
náhrada nákladů cost reimbursement
poradenství counseling
stejnopis counterpart
předmět (studijní) course
semestrální práce course assignment
zápočet course credit
osnova předmětu course curriculum
cíl kurzu course objective
cíle předmětu course objectives
požadavky na ukončení předmětu course requirements
garant předmětu course supervisor
zápočtová práce credit assignment
podmínky zápočtu credit requirements
zápočtový test credit test
zápočtový týden credit week
datum způsobilých výdajů date of cost eligibility
datum vydání date of issue
lhůta (termín dokončení) deadline
Děkan Dean
Děkan DFJP Dean of JPFT
Děkan FF Dean of the Faculty of Arts and Philosophy
Děkan FEI Dean of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics
Děkan FZS Dean of the Faculty of Health Studies
Děkan FR Dean of the Faculty of Restoration
Děkan FES Dean of the FEEI
usnášet se decide by resolution
rozhodnutí decision
prohlášení declaration
odpočty ze mzdy deductions
listina deed
nedostatek (chyba) defect
obhajoba defence
odevzdat (doručit) deliver
prokázat demonstrate
prokázat schopnost demonstrate ability
Katedra analytické chemie Department of Analytical Chemistry
Katedra biologických a biochemických věd Department of Biological and Biochemical Sciences
Katedra klinických oborů Department of Clinical Branches
Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Department of Economy and Management of Chemical and Food Industry
Katedra věd o výchově Department of Education
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky Department of Electrical and Electronic Engineering and Signaling
Katedra elektrotechniky Department of Electrical Engineering
Katedra anglistiky a amerikanistiky Department of English and American Studies
Katedra cizích jazyků Department of Foreign Languages
Katedra obecné a anorganické chemie Department of General and Inorganic Chemistry
Katedra polygrafie a fotofyziky Department of Graphic Arts and Photophysics
Katedra informatiky v dopravě Department of Informatics in Transport
Katedra informačních technologií Department of Information Technology
Katedra anorganické technologie Department of Inorganic Technology
Katedra literární kultury a slavistiky Department of Literary Culture and Slavonic Studies
Katedra matematiky a fyziky Department of Mathematics and Physics
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů Department of Mechanics, Materials and Machine Parts
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce Department of Midwifery and Health and Social Work
Katedra ošetřovatelství Department of Nursing
Katedra filozofie Department of Philosophy
Katedra fyzikální chemie Department of Physical Chemistry
Katedra tělovýchovy a sportu Department of Physical Education and Sports
Katedra řízení procesů Department of Process Control
Katedra religionistiky Department of Religious Studies
Referát pro vědu a tvůrčí činnost Department of Science and Arts
Referát pro vědeckovýzkumnou činnost Department of Science and Research
Katedra sociálních věd Department of Social Sciences
Katedra softwarových technologií Department of Software Technologies
studijní oddělení department of studies
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Department of Transport Management, Marketing and Logistics
Katedra dopravních prostředků a diagnost Department of Transport Means and Diagnostics
Katedra dopravního stavitelství Department of Transport Structures
Katedra technologie a řízení dopravy Department of Transport Technology and Control
tajemník pracoviště Department secretary
místopředseda deputy chair
zástupce vedoucího deputy head
stanovit (určit) determine
rozvoj development
pomocný pracovník menzy dining hall help
menza dining halls
diplom diploma
diplomový projekt diploma project
směrnice directive
ředitel director
Ředitel SKM Director of Halls of Residence and Catering Services
referát služeb hendikepovaným Disability Student Service
disciplinární komise disciplinary committee
disciplinární řízení disciplinary proceedings
Dispečink, sekretariát Dispatching, Secretariat
sporný disputable
distanční studium distance study
Odbor informačních a komunikačních technologií Division of Information and Communication Technology
Odbor informačních a komunikačních technologií Division of Information and Communication Technology
doktorský - PhD. doctoral - Ph.D.
doktorské studium doctoral / PhD study
listina document
spis document
KDPD - Oddělení ekologických aspektů dopravy a diagnostiky Č.T. DoTMaD - Environmental Issues in Transport and Diagnostics Unit in Česká Třebová
KDPD - Oddělení provozu a diagnostiky Česká Třebová DoTMaD - Operations and Diagnostics Unit in Česká Třebová
KDPD - Oddělení jakosti, spolehlivosti a diagnostiky Praha DoTMaD - Quality, Reliability and Diagnostics Unit in Praha
KDPD - Oddělení kolejových vozidel/pracoviště Česká Třebová DoTMaD - Railway Vehicles Unit in Česká Třebová
řidič driver
zanechat studia drop-out
splatnost due date
z důvodu due to
povinnost duty
Oddělení ekologických aspektů dopravy a diagnostiky Ecological Aspects of Transport and Diagnostics Unit
Oddělení ekonomického řízení Economic Management
Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích Economy and Management in Communications Unit
Oddělení ekonomiky a dopravní politiky Economy and Transport Policy Unit
ediční rada editorial board
ediční referent editorial officer
vzdělání education
Vzdělávací a informační pracoviště DFJP Praha Education and Information Centre of JPFT in Praha
Oddělení pro vzdělávání a výzkum Education and Research
Referát pro vzdělávání a záležitosti studentů Education and Study Agenda
vzdělávací educational
studijní volno educational leave
účinnost effectiveness, effect
elektronický podpis electronic signature
náležitosti elements
způsobilé výdaje eligible costs
zaměstnanec employee
pracovní poměr employment
zaměstnání employment
pracovní smlouva employment agreement
výstupní list employment record sheet
uzavřít smlouvu enter into contract
nárok entitlement
přijímací zkoušky entrance exams
Oddělení ochrany životního prostředí Environment Protection Unit
hodnotit evaluate
hodnocení evaluation
hodnotící komise evaluation committee
zkouška examination / exam
zkouškový termín examination date
zkouškové období examination period
výměna exchange
výhradní práva exclusive rights
cvičení (např. v učebnici) exercise
odborník expert / specialist
znalecký posudek expert opinion
odborný posudek expert opinion
odbornost expertise
mimořádný exraordinary
mimořádné stipendium exrtaordinary scholarship
poplatek za překročení délky studia extended study fee
Oddělení pro vnější vztahy a rozvoj External Affairs and Development
Externí člen VR fakulty External member of the Scientific Board
Externí člen VR UPa External member of the Scientific Board
mimořádné zasedání extraordinary meeting
mimořádné studium extraordinary study
vedení fakulty faculty management
FF Faculty of Arts and Philosophy
Fakulta filozofická - externisté Faculty of Arts and Philosophy - External lecturers
Informační a poradenské centrum FF Faculty of Arts and Philosophy - Information and Counseling Centre
Oddělení pro vědu a výzkum FF Faculty of Arts and Philosophy - Research and Development
FCHT Faculty of Chemical Technology
FES Faculty of Economics and Administration
FEI Faculty of Electrical Engineering and Informatics
FEI - externisté Faculty of Electrical Engineering and Informatics - External lecturers
Fakulta zdravotnických studií Faculty of Health Studies
FZS - externisté Faculty of Health Studies - External lecturers
Fakulta restaurování Faculty of Restoration
Děkanát FR Faculty of Restoration - Dean's Office
Katedra chemické technologie FR Faculty of Restoration - Department of Chemical Technology
Katedra cizích jazyků FR Faculty of Restoration - Department of Foreign Languages
Katedra humanitních věd FR Faculty of Restoration - Department of Humanities
Fakulta restaurování - externisté Faculty of Restoration - External lecturers
Proděkan pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost FR Faculty of Restoration - Vice-Dean for Internal Affairs and Education
tajemník fakulty Faculty Secretary
nesplněno fail
nevyhověl (zkouška) fail
neudělat zkoušku fail an exam
nedostavit se fail to appear
nesplnění failure
Děkanát FF FAP - Dean's Office
Sekretariát proděkanů FF FAP - Secreatriat of Vice-Deans
Sekretariát děkana FF FAP - Secretariat
Studijní oddělení a odd. vědecké agendy FF FAP - Study and Research Department
Proděkan pro pedagogickou činnost a studijní agendu FF FAP - Vice-Dean for Education and Study
Proděkan pro vnější vztahy FF FAP - Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vědu a vývoj FF FAP - Vice-Dean for Research
Děkanát FES FEA - Dean's Office
Studijní referát FES FEA - Department of Studies
Oddělení pro vzdělávací činnost FES FEA - Education Agenda Unit
Referát informačního a poradenského centra FE FEA - Information and Councelling Centre
Oddělení pro vědu a a tvůrčí činnost FES FEA - Research and Development
Sekretariát FES FEA - Secretariat
Proděkan pro studium a pedagogickou činnost FEA - Vice-Dean for Education
Proděkan pro vnitřní záležitosti FES FEA - Vice-Dean for Internal Affairs
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost FEA - Vice-Dean for Research
Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FES FEA -Vice-Dean for External Affairs and Development
poplatek fee
Děkanát FEI FEEI - Dean's Office
Studijní oddělení FEI FEEI - Department of Studies
Oddělení pro vědu a výzkum FEI FEEI - Research and Development
Sekretariát FEI FEEI - Secretariat
Proděkan pro vzdělávací čin.FEI FEEI - Vice-Dean for Education
Proděkan pro vnitřní rozvoj FEI FEEI - Vice-Dean for Internal Development
Proděkan pro vědu a výzkum FEI FEEI - Vice-Dean for Research and Development
Děkanát FZS FHS - Dean's Office
Oddělení pro vědu a výzkum FZS FHS - Department of Reserch and Development
Studijní oddělení FZS FHS - Department of Studies
Sekretariát FZS FHS - Secretariat
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky FZS FHS - Vice-Dean for External Relations and Research
Proděkan pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost FZS FHS - Vice-Dean for Internal Affairs
spis file
spisové a kopírovací služby Filing and Copy Services
podatelna filing office
vyplnit fill out
závěrečná zkouška final examination
závěrečná zpráva final report
státní závěrečná zkouška final state examination
Oddělení finanční Finance
Ekonomický odbor Finance and Accounting Centre
Ekonomický referát Finance and Accounting Unit
Oddělení pro ekonomiku a provoz Finance and Operations
finanční podpora financial aid
studentská půjčka financial aid
finanční referent financial assistant
finanční kontrola financial inspection
finanční výkazy financial statement
finanční kontrola financial supervision
zaměřit se na focus on
navazovat follow up
návazný follow up
navazující studium follow up study
forma zkoušky form of examination
náležitosti formalities
Referát ekonomicko-správní FR FR - Administration and Finance
Studijní oddělení FR FR - Department of Studies
Sekretariát FR FR - Secretariat
Proděkan pro zahraniční styky a vědecko-výzkumnou činnost.FR FR - Vice-Dean for Foreign Affairs and Research
prezenční studium full-time study
rektorát general administration building
Oddělení geotechniky Geotechnics Unit
známka grade
klasifikační stupnice grading scheme
promoce graduation ceremony
udělit grant
grantová rada grant council
řešitel projektu grantee
strážný guard
vnitřní směrnice/postup guidance
habilitace Habilitation
habilitační řízení habilitation procedure
koleje Halls of Residence
Správa kolejí a menzy Halls of Residence and Catering Service
Finanční oddělení SKM Halls of Residence and Catering Services-Finance and Accounts
Údržba SKM Halls of Residence and Catering Services-Maintentance Unit
Sklad SKM Halls of Residence and Catering Services-Storage Room
vedoucí head
kancléř Head of Rector's Office
přednosta kliniky Head of the Clinic
Oddělení zdravotně sociální práce Health and Social Work Unit
prázdniny holiday
Oddělení lidských zdrojů Human Resources
Oddělení hydromechaniky a termodynamiky Hydromechanics and Thermodynamics Unit
neodkladný immediate
IF impact factor
nepodjatost impartiality
nepropustné chyby impermissible errors
písemně in writing
nepřijatelný inadmissible
nezbytný indispensable
samostatná práce individual work
neúčinný ineffective
nezpůsobilý (bez nároku) ineligible
Oddělení informatiky a managementu Informatics and Management Unit
Informační centrum-ředitelství Information Centre - Administration
úvodní initial
vstupní/výstupní lélařská prohlídka initial/final medical assessment
podnět initiative
ústav institute
Ústav správních a sociálních věd                              Institute of Administrative and Social Sciences
Ústav aplikované fyziky a matematiky Institute of Applied Physics and Mathematics
Ústav podnikové ekonomiky a managementu  Institute of Business Economics and Management
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials
Ústav ekonomických věd Institute of Economic Sciences
Ústav ekonomie Institute of Economics
Ústav ekonomiky a managementu Institute of Economy and Management
Ústav energetických materiálů Institute of Energetic Materials
Ústav environmentálního a chemického inženýrství Institute of Environmental and Chemical Engineering
Ústav matematiky Institute of Mathematics
Ústav matematiky a kvantitativních metod        Institute of Mathematics and Quantitative Methods
Ústav organické chemie a technologie Institute of Organic Chemistry and Technology
Ústav veřejné správy a práva Institute of Public Administration and Law
Ústav regionálních a bezpečnostních věd Institute of Regional and Security Sciences
Ústav systémového inženýrství a informatiky Institute of System Engineering and Informatics
Ústav pro analýzu dopravních nehod Institute of Transport Accident Analysis
Ústav historických věd Institute of History
výuka instruction
listina instrument
nedostačnost insufficiency
meziuniverzitní inter-university
meziuniverzitní smlouva inter-university agreement
Oddělení vnitřních záležitostí Internal Affairs
Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj Internal Affairs and Development
Referát interního auditu. Internal Audit
Oddělení vnitřní ekonomiky Internal Economy
Klinika interní Internal Medicine Clinic
interní člen VR fakulty internal member of the Faculty Scientific Board
interní člen VR UPa internal member of the Scientific Board
vnitřní předpis internal regulation
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy International Affairs and Development
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre
odborná praxe internship
profesní praxe internship
přerušení studia interruption of study
úvod do introduction to
neplatný invalid
vydat issue
vydání issue
Oddělení podpory informačních systémů IT Support
informatik IT technician
DFJP Jan Perner Faculty of Transport
DFJP - externisté Jan Perner Faculty of Transport - External lecturers
Dislokované pracoviště DFJP v České Třebové Jan Perner Faculty of Transport - Subsidiary Česká Třebová
pracovní zařazení job title
Děkanát DFJP JPFT - Dean's Office
Studijní oddělení DFJP JPFT - Department of Studies
Oddělení pro vnější vztahy DFJP JPFT - External Relations
Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost DF JPFT - Research and Development
Sekretariát děkana DFJP JPFT - Secretariat
Sekretariát tajemníka DFJP JPFT - Secretariat
Proděkan pro vnější vztahy DFJP JPFT - Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnitřní záležitosti DFJP JPFT - Vice-Dean for Internal Affairs and Development
odůvodnění justification
odůvodnit justify
vědomosti knowledge
znalost knowledge
laborant laboratory assistant
Technické středisko laboratoří Laboratory Technical Centre
samostatný instruktor (laboratoř) laboratory technician
nedostatek (v počtu) lack
Jazykové centrum Language Centre
Referát právní a organizační Law Office
právník lawyer
formální úprava (závěrečná práce) layout
smlouva / dohoda o studiu learning agreement
učební výstupy a kompetence learning outcomes and competences
výstupy a kompetence learning outcomes and competences
nájem lease
smlouva o nájmu lease contract / contract of lease
nájem nebytových prostor lease of non-residential premises
nepřítomnost (zdůvodněná) leave of absence
nepřítomnost (zdůvodněná) leave of absence
přednáška lecture
přednáškové období lecture period
vyučující lecturer
asistent lecturer (GB) / teaching fellow (US)
výukové období lecturing period
právní nárok na dotaci legal title to a subsidy
legislativa legislation
legislativní legislative
výuka lessons
předběžná smlouva letter of intent
vytýkací dopis letter of warning
knihovník Librarian
Knihovní řád Library Rules
Referát celoživotního a distančního vzdělávání Lifelong Education and Part-time Studies
navazovat link
Oddělení logistických systémů Logistic Systems Unit
Oddělení logistiky a zasilatelství Logistics and Forwarding Unit
dlouhodobý hmotný majetek long term tangible assets
dlouhodobý long-term
dlouhodobé ubytování long-term accommodation
dlouhodobý nehmotný majetek long-term intangible assets
pedel mace bearer
Oddělení části strojů Machine Parts Unit
zachovat mlčenlivost maintain confidentiality
Oddělení údržby budov Maintenance
servisní technik maintenance engineer
revizní technik maintenance engineer
specializace (studia) major
hlavní studijní obor major
většina majority
většina hlasů majority of votes
uzavřít smlouvu make contract
mandát mandate
zákonný mandatory
Oddělení marketingu a managementu v dopravě Marketing and Management in Transport Unit
osvojit si master
magistr Master
magistr Master's degree
diplomová práce Master's thesis
materiál material
věcná kontrola material inspection
Oddělení materiálů Materials Unit
stravenka meal voucher
opatření measure
Oddělení mechaniky Mechanics Unit
střední podnik medium-size enterprise
člen AS UPa member of the Academic Senate
člen předsednictva AS UPa member of the Academic Senate Board
člen předsednictva AS fakulty member of the Board of the Faculty Academic Senate
člen správní rady UPa member of the Board of Trustees / Directors
člen kolegia děkana member of the Dean's Advisory Board
člen rozšířeného vedení UPa member of the Extended University Executive Board
člen AS fakulty member of the Faculty Academic Senate
člen kolegia rektora UPa member of the Rector's Advisory Board
člen vedení UPa member of the university executive board
Prohlášení o spolupráci Memorandum of Understanding
Oddělení porodní asistence Midwifery Unit
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports
mobilita mobility
Oddělení modelování a simulace Modelling and Simulation Unit
Výzkumné centrum moderních komunikačních technologií Modern Communication Technology Research Centre
monitorovací zpráva monitoring report
movitý movable
multimediální učebna multimedia classroom
několikanásobný multiple
správce sítě network administrator
Klinika neurologická Neurology Clinic
nejpozději no later than
nejpozději do 7 dnů no later than within 7 days
návrh na jmenování nomination
mlčenlivost non-disclosure
dohoda o mlčenlivosti non-disclosure agreement
nezpůsobilé výdaje non-eligible costs
oznámení (písemné) notice
oznámení (upozornění) notification
mezinárodní mobilita nternational mobility
Oddělení ošetřovatelství Nursing Unit
povinnost (smluvní) obligation
Klinika porodnicko-gynekologická Obstetrics and Gynecology Clinic
nabýt (získat) obtain
bezpečnostní ředitel occupational health and safety manager
BOZP a PO Occupational Health and Safety, Fire Safety
nabídka offer
sekretářka office manager
úřední official
Úřední věstník Official Journal
zahájení opening speech
úvodní slovo opening speech
provozní předpisy operating guidelines
Provozní řád menzy Operating Rules of the Dining Halls
Oddělení pro operační programy a rozvoj Operational Programmes and Development Office
Oddělení provozu a diagnostiky Operations and Diagnostics Unit
Provozní referát Operations Office
dělník Operative
stanovisko opinion
možnost (příležitost) opportunity
možnost (výběr) option
nepovinný optional
volitelný předmět optional course
volitelné předměty optional subjects
ústní oral
Oddělení organických materiálů Organic Materials Unit
Oddělení mechanismů organických reakcí Organic Reactions Mechanisms Unit
Oddělení organické technologie Organic Technology Unit
organizační řád organisational guidelines
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku ORL, Head and Neck Surgery Clinic
práce přesčas overtime work
vlastnictví ownership
zdravotnický záchranář paramedic
distanční studium part-time study
kombinované studium part-time study
účastník participant
prospěl pass
udělat zkoušku pass an exam
prospěl s vyznamenáním pass with distinction
prospěl s vyznamenáním pass with honours
prospěl velmi dobře pass with merit
platový výměr pay statement
žádost o platbu payment application
období period
lhůta period
hodnocené období period under evaluation / evaluated period
propustné chyby permissible errors
pravidla etapizace phase-planning regulations
student PhD programu PhD candidate
státní doktorská zkouška (PhD) PhD oral examination
doklad o studiu PhD oral examination
dizertace (PhD) PhD thesis / dissertation
pracoviště place of work
záměr plan
volební místnost polling room
Oddělení polymerní a textilní chemie Polymer and Textile Chemistry Unit
možnost possibility
student Mgr. Programu postgraduate student
magisterské studium postgraduate study
odklad postponement
energetik Power Engineering Office
plná moc power of attorney
plná moc power of attorney
plná moc power of attorney
Sklad drahých kovů Precious Metals Storage
teze práce precis
předem stanovená kritéria predefined criteria
objekt (budova, pozemky) premises
předpoklady prerequisites
předchozí previous
zmocněnec (plná moc) principal (power of attorney)
soukromá univerzita private university
postup procedure
habilitační řízení procedure to qualify for associate professorship
postupovat proceed
zpracovat process
odborná veřejnost professional public
profesor professor
zkouška odborné způsobilosti proficiency exam
výkaz zisku a ztrát profit and loss statement
projektová nástěnka project bulletin board
zahájení projektu project commencement
dokončení projektu project completion
Oddělení projektů Project Office
garant projektu project supervisor
pracovník projektu project team member
Oddělení propagace a vnějších vztahů Promotion and External Affairs
návrh proposal / motion / draft
budoucí studenti prospective students
prokázat prove
poskytovatel provider
veřejná správa public administration
veřejný zadavatel public contracting authority
veřejná obhajoba public defence
veřejná zakázka public tender
veřejná soutěž public tender
zadavatel veřejné soutěže public tender contractor
Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek Public Tenders Administration
veřejná univerzita public university
vydat (publikovat) publish
zveřejnit publish
Tiskařské středisko Publishing and Printing Centre
Vydavatelství s prodejnou skript Publishing House, Bookshop
pravidla publicity publishing rules
Sekretariát a referát nákupu Purchasing Office
kvalifikace qualification, competence
kvalifikovaný certifikát qualified certificate
usnášeníschopný počet quorum
Oddělení radiologie Radiology Unit
Výzkumné centrum kolejových vozidel Rail Vehicles Research Centre
Oddělení kolejových vozidel Railway Vehicles Unit
recepce reception desk
recepční receptionist
Rektor Rector
Kancelář rektora Rector's Office
kolegium rektora Rector´s Advisory Board
jednací číslo ref. No.
menza refectory
použitá literatura reference literature
odmítnutí refusal
odmítnout návrh refuse a proposal
regionální mapa podpory regional map of state aid
matrika studentů register of students
zapsaný student registered student
zápis do studia registration for study
řádné ukončení regular completion
průběžná etapová zpráva regular phase report
průběžná čtvrtletní zpráva regular quarterly report
náhrada reimbursement
zamítnout reject
odmítnout návrh reject a proposal
zamítnutí rejection
náprava remedy
odvolání (z funkce) removal
opakování repetition
výkaz o studiu report of study
rekvalifikační studium requailfying study
požadované přílohy required appendices
povinný předmět required course (US)
povinně volitelný předmět required course with options (US)
požadavek requirement
výzkum research
výsledky výzkumu research results
Vývojové dílny FChT research work-rooms
vědecký pracovník researcher
odstoupit (z funkce) resign
opravný termín resit
opakování zkoušky resit
usnesení resolution
rozhodnutí resolution
uchovávat dokumenty retain documents
zpětné podávání retroactive submission
zpětně retroactively
přezkoumání review
oponent reviewer
oponentský posudek reviewer´s report/assessment
opakování revision
rigorozní zkouška rigorosum
řízení rizika risk management
Oddělení silničních vozidel Road Vehicles Unit
místnost room
pravidlo rule
provozní řád rules of operation
jednací řád rules of order
Řád výběrového řízení Rules of Selection Procedure
Řád výběrového řízení Rules of Selection Procedure
Kolejní řád Rules of the Halls of Residence
bezpečnostní technologie Safety Technology
plat salary
rozvrh schedule
stipendium scholarship
Stipendijní řád Scholarship Regulations
vědecká rada scientific board
vědecký časopis scientific journal
vědecká publikace scientific paper
rozsah scope
maturita secondary school leaving examination
sekretariát secretariat
tajemník secretary
tajemník FF Secretary of FAP
tajemník FES Secretary of FEA
tajemník FEI Secretary of FEEI
tajemník FZS Secretary of FHS
tajemník FR Secretary of FR
tajemník DFJP Secretary of JPTF
odstavec zákona section
odvětvové vymezení sectoral classification
Oddělení správy bezpečnosti, revizí a energetiky Security Administration Office
Ostraha budov Security Unit
samospráva self-government
semestr (zimní, letní ) semester (winter, summer)
semestr semester / term
seminář seminar
lektor seminar leader
ediční referent senior editor
odborný asistent senior lecturer
stanovená lhůta set deadline
ustanovit set up
krátkodobý short-term
nemocenská od pojišťovny sick benefit
nemocenská od zaměstnavatele sick pay
nadpoloviční většina simple majority
dovednosti skills
malý podnik small size enterprise
mimořádný special
mimořádný termín special term
odborná kvalifikace specialist qualification
odborný předmět specialized subject/course
projev speech
tělovýchovný areál sports complex
příspěvková organizace state budget organization
prohlášení statement
stanovit (zákonem) stipulate
studentská rada student board
studentská grantová soutěž student grant competition
průkaz studenta student identity card
SVOČ Student Scientific and Professional Project
studium studies
Ateliér výtvarné přípravy Studio of Art Techniques
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Studio of Restoration and Conservation of Artworks on Paper and Related Materials
Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Studio of Restoration and Conservation of Paper, Bookbinding and Documents
Ateliér restaurování kamene Studio of Restoration and Conservation of Stone and Related Materials
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Studio of Restoration and Conservation of Wall Painting and Sgraffito
studijní agenda study agenda
Studijní a zkušební řád Study and Examination Regulations
Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou Study and Research Agenda Office
výměnný pobyt (studentů) study exchange
studijní materiál study material
modul, souhrn vybraných přemětů study module
studijní oddělení study office
vyučovací období study period
studijní plán study plan
garant studijního programu study programme supervisor
studijní řád study regulations
index study report book
rozvrh study schedule
oborová rada subject advisory board
předmět subject matter
předložit nabídku submit proposal
odevzdání submitting
náhradní substitute
náhradník substitute
odborné vedení supervision
vedoucí práce (např. diplomové) supervisor
konzultant supervisor (with respect to a thesis)
doplňující zpráva supplementary report
Klinika chirurgická Surgical Clinic
pozastavit žádost suspend application
soudní znalec sworn expert
osnovy kurzu syllabus
celní kód tariff code
daňové přiznání tax return
výměnný pobyt (učitelů) teacher exchange
výuka teaching
Technický odbor Technical Division
Technik Technician
Technika a technologie v dopravě a komunikacích Technologies in Transport and Communications
technologický pavilon technology centre
technologický transfer technology transfer
dočasný rámec temporary framework
výběrové řízení tender
zadávací dokumentace tender documents
uchazeč (výběrové řízení) tenderer
účastník výběrového řízení tenderer
možnost trvalého prac.poměru (akademický) tenure track position
období term
lhůta term
funkční období term of office
ukončení (smlouvy) termination
ukončení studia termination of study
podmínky poskytnutí dotace terms and conditions of the decision to provide a subsidy
posudek (osvědčení, reference) testimonials
zkušební laboratoř testing laboratory
Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik The College of Restoration and Conservation Techniques
Museum v Červené věži (Litomyšl) The Red Tower Museum
Školní museum restaurování a historických technologií The School Museum of Restoration and Historic Technologies
Škola restaurování a konzervačních technik The School of Restoration and Conservation Techniques in Litomyšl
zadání diplomové/bakalářské práce theisis assignment
teoretické základy theoretical foundations
teze dipl. práce/dizertace thesis intent paper
přehled výsledků studia transcript of records
přestup transfer
Oddělení dopravy Transport Office
Výzkumné a inovační centrum v dopravě Transport Research and Innovation Centre
Oddělení programových prostředků v dopra Transport Software Systems Unit
Dopravní stavitelství Transport Structures
Oddělení technologie dopravy Transport Technology Unit
Oddělení teorie dopravy a řízení Transport Theory and Control Unit
Přepravní laboratoř Transportation Laboratory
zkušební doba trial period
ověřený opis true copy
poplatek za studium tuition fee
konzultant, poradce (odborný), pedagog tutor
vyučující tutor
konzultant tutor
konzultace tutoring
neoprávněný unauthorized
student Bc programu undergraduate student
bakalářské studium undergraduate study
tematický celek unit
Oddělení kvantitativních metod v dopravě Unit of Quantitative Methods in Transport
menza university canteen
Univerzitní konferenční centrum University Conference Centre
Správa konferenčního centra University Conference Centre Administration Office
FRVŠ University Development Fund
VŠ vzdělání university education
pamětní kniha University Guestbook
Univerzitní knihovna University Library
Univerzita Pardubice University of Pardubice
univerzitní objekt university premises
neoprávněný unlawful
Oddělení urgentní péče Urgent Care Unit
využití use
prázdniny vacation
ověřená kopie verified copy
Místopředseda správní rady UPa Vice-Chair of the Board of Trustees
Proděkan Vice-Dean
Proděkan pro pedagogiku Vice-Dean for Education
Proděkan pro pedagogickou činnost Vice-Dean for Education
Proděkan pro vnější vztahy Vice-Dean for External Relations
Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj fakulty Vice-Dean for Internal Affairs and Development
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost Vice-Dean for Research
Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Vice-Dean for Research and Development
zástupce vedoucího vice-head
Prorektor Vice-Rector
Prorektor pro studium a pedagickou činnost Vice-Rector for Education
Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj Vice-Rector for External Relations and Development
Prorektor pro vnitřní záležitosti Vice-Rector for Internal Affairs
Prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Vice-Rector for Research
porušení violation
plat wage
mzda wage
mzdový tarif wage band
mzdový předpis wage regulation
mzdový tarif wage tariff
skladník warehouse operator
Oddělení webových aplikací a DTP Web Applications and DTP
vítězná nabídka winning proposal
odstoupit (od smlouvy) withdraw from a contract
odstoupit od projektu withdraw from project
neodkladně without undue delay
Oddělení dřeva, celulózy a papíru Wood, Pulp and Paper Unit
pracovní úraz work / occupational / industrial injury
konto pracovní doby working hours account
písemné prohlášení written statement
CSV