Výzkumné záměry

V oblasti výzkumu a vývoje představovaly výzkumné záměry hlavní komplexní směry výzkumné činnosti univerzity realizované tvůrčími skupinami jednotlivých fakult, jejich kateder a ústavů.

V letech 2005-2011 byla univerzita nositelem 3 výzkumných záměrů, jejichž řešiteli byla Fakulta chemicko-technologická (2) a  Dopravní fakulta Jana Pernera (1).

 

MSM 0021627502

Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů

Karel Vytřas, prof. Ing. DrSc.

FChT

MSM 0021627501

Cílená příprava speciálních sloučenin a materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a nadmolekulárních struktur 

Jaromír Šňupárek, prof. Ing. DrSc.

FChT

MSM 0021627505

Teorie dopravních systémů

Tatiana Molková, doc. Ing. Ph.D.

DFJP