Usnesení Předsednictva České konference rektorů ze dne 9. března 2012

12. 3. 2012

Usnesení Předsednictva České konference rektorů

Praha, 9. 3. 2012

Předsednictvo České konference rektorů je velmi znepokojeno mocenským zásahem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do odborného a právně závazného stanoviska Akreditační komise ve věci Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ministr Dobeš učinil bezprecedentní krok, který zcela jistě nesvědčí o deklarované snaze o zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a vzbuzuje zásadní pochybnosti o respektu ministra k platnému zákonu o vysokých školách.

V Praze dne 9. března 2012

Za Předsednictvo České konference rektorů

                                                                                                Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
                                                                                                předseda České konference rektorů

 

Tomáš Pospíchal
OPVV