Usnesení 145. zasedání Pléna České konference rektorů

13. 4. 2018

 

Usnesení

145. zasedání Pléna České konference rektorů

Ostrava, 12. 4. 2018

 

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 145. zasedání následující usnesení:

1. ČKR podporuje úsilí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o zachování přislíbeného rozpočtového rámce pro vysoké školy na rok 2019 s meziročním nárůstem 3,2 mld. Kč.

2. ČKR nesouhlasí se škrty ve schváleném státním rozpočtu na rok 2018, které významně postihují výdaje na výzkum a vývoj v různých resortech. Změny v rozpočtu v průběhu roku, které nejsou zdůvodněny neočekávatelnými okolnostmi, vnášejí do plánování výdajů nesystémový prvek a snižují předvídatelnost chování státu. Politická diskuse o výdajových prioritách vlády je legitimní, ale má se odehrávat v řádném čase přípravy státního rozpočtu, nikoli až po jeho schválení Sněmovnou Parlamentu ČR.

3. ČKR podporuje takové hodnocení výzkumu v rámci Metodiky 17+, jež povede k objektivnímu posouzení kvality všech výzkumných organizací v ČR na základě jasně definovaných kritérií a verifikovaných dat, která umožní oborově specifické srovnání v mezinárodním měřítku, a žádá, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace zahájila realizaci Metodiky 17+.

4. ČKR se důrazně ohrazuje proti nekompetentním výrokům o programu ERASMUS+, které šíří poslanec Lubomír Volný (SPD), člen Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Program ERASMUS+ významně přispívá k rozšíření zkušeností a vědomostí studentů českých vysokých škol a k posílení konkurenceschopnosti ČR.

5. ČKR podporuje iniciativu projektových a ekonomických specialistů (PES) usilující o snížení administrativní zátěže projektů. Požadavky českých úřadů jsou často nad rámec evropských řídicích orgánů.

6. ČKR nedoporučuje některé navrhované úpravy Institucionálního plánu směřující k omezení aktivit, které na vysokých školách mohou být z tohoto titulu podpořeny. Institucionální plán by měl zároveň zachovat charakter centrálně řízených priorit vysokých škol. ČKR doporučuje zohlednit specifika neuniverzitních a převážně profesně zaměřených vysokých škol.

7. ČKR apeluje na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby prosadilo navýšení prostředků na investiční programové financování vysokých škol v zájmu zachování a rozvoje kvalitního moderního studijního prostředí.

8. ČKR připravuje zapojení vysokých škol do společných projektů na podporu organizace společných výběrových řízení na nákup zboží/služeb, které by mohly přispět k významným úsporám prostředků na vysokých školách.

 

V Ostravě dne 12. dubna 2018

 

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

předseda

 

https://www.universitas.cz/aktuality/448-rektori-nesouhlasi-se-skrty-ve-statnim-rozpoctu-ne-letosni-rok

Mgr. Michaela Jansová
kancelář rektora