Univerzita pořádá pro uchazeče o vysokoškolské studium dny otevřených dveří

Maturanti i studenti nižších ročníků středních škol, případně další zájemci, kteří uvažují o studiu na vysoké škole, mají během následujících několika týdnů možnost zavítat do kampusu Univerzity Pardubice a navštívit DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jednotlivé fakulty univerzity zvou všechny zájemce k prohlídkám studijního zázemí i získání potřebných informací o možnostech studia a studijních programech nabízených ke studiu v akademickém roce 2018/2019. Informační setkání probíhají na fakultách Univerzity Pardubice až do poloviny února.

Fakulta chemicko-technologická zve k návštěvě poslucháren a laboratoří již tuto středu 10. ledna. Den otevřených dveří začíná na fakultě v 10:30 hodin v posluchárně C1 hlavního pavilonu, kde nejprve představitel fakulty, děkan prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. představí návštěvníkům fakultu, přednosti studia na ní i úspěchy, které sklízí na poli vědy. „Při své přednášce zabrousí děkan fakulty tradičně i do minulosti a připomene, že pardubická Fakulta chemicko-technologická má už téměř sedmdesátiletou tradici a dlouhodobě dobré jméno v oboru chemie. Účastníky seznámí i s tím, jak si fakulta stojí dnes, jaký pěstuje výzkum a jak se do něho už během studia mohou zapojit sami studenti. Zmíní, které obory jsou žádané a jakou budoucnost a dobré uplatnění mají naši absolventi,“ popisuje program prvního letošního dne otevřených dveří Ing. Iva Ulbrichová, CSc. z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a dodává: „Zájemci se také dozví, jak studium na naší fakultě probíhá, co všechno je nutné při přijímacím řízení splnit a co studiem mohou uchazeči získat. Přibližně v 11:30 hodin je naplánovaná prohlídka moderního areálu a pracovišť fakulty, při níž nahlédneme do vybraných laboratoří. A kdo nestihne den otevřených dveří tuto středu, má šanci naši fakultu navštívit ještě za měsíc 7. února, kdy akci opakujeme.“

V pátek 12. ledna mohou umělecky zaměření zájemci o vysokoškolské studium zavítat do Litomyšle na Fakultu restaurování, která bude přijímat tradičně do 4 umělecky zaměřených bakalářských restaurátorských oborů. Studenti a především pedagogové fakulty zájemcům poradí, jak se připravit na výběrové přijímací zkoušky, které uchazeče o bakalářské studium čekají v červnu, nebo také např. jak připravit a předložit portfolio domácích prací, které jsou součástí hodnocení zájemců o vstup na fakultu, která přijímá do bakalářského studia jen 16 nejtalentovanějších jedinců.

V průběhu ledna a února 2018 se zájemcům o vysokoškolské studium otevře postupně všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

UNIVERZITA PARDUBICE
fakulta:

den otevřených dveří

přípravný kurz

podání přihlášek
k bakalářskému studiu do

Fakulta chemicko-technologická

středy 10. ledna a 7. února
(10:30 areál fakulty v univerzitním kampusu)

 

31. března

Fakulta restaurování
v Litomyšli

pátek 12. ledna
(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli)

 

18. května

Fakulta ekonomicko-správní

středa 17. ledna
(9:00 nový výukový areál Polabiny – posluchárna EB E1)
sobota 10. února
(9:00 nový výukový areál Polabiny – posluchárna EB E1)

z matematiky

30. března

Fakulta zdravotnických studií

čtvrtek 18. ledna
(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)

 

28. února

Dopravní fakulta Jana Pernera

úterý 30. ledna
(9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)

z matematiky a fyziky

(pro přijaté uchazeče)

30. dubna

Fakulta elektrotechniky a informatiky

čtvrtek 1. února
(10:00 budova fakulty
na nám. Čs. legií 565)

z matematiky

(pro přijaté uchazeče)

31. března

Fakulta filozofická

čtvrtek 8. února
(14:00 nový výukový areál Polabiny – posluchárna EB E2)
sobota 17. února
(10:00 nový výukový areál Polabiny – posluchárna EB E2)

z angličtiny a humanitních studií

31. března

„Nabídka studijních programů a oborů se na Univerzitě Pardubice a na jejích sedmi fakultách ještě pro následující akademický rok nemění,“ uvádí prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice doc. PaedDr. Jana Kubanová, CSc. „Celkem si mohou uchazeči vybrat ze 67 studijních programů se 137 studijními obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu. Jen v bakalářském studiu nabízíme přes padesát oborů.

Změnu organizace stávající výuky, nové studijní programy nebo nová studijní zaměření naše fakulty právě nyní připravují pro akreditaci pro následující akademické roky. Na základě novely vysokoškolského zákona dochází totiž nyní k náročné přestavbě výuky na všech našich fakultách, která by měla být završena institucionální akreditací. Tento proces však nějaký čas potrvá včetně hodnocení Národním akreditačním úřadem, očekáváme tak minimálně celý letošní rok. Paradoxem je, že se jedná o velice náročný a složitý interní proces směřující ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání, který noví uchazeči, bude-li výuka správně připravena a následně realizována, vlastně ani nepocítí, resp. pocítí tím, že studenti získají vzdělání a dovednosti, které jim umožní perspektivní zaměstnání a celoživotní rozvoj,“ dodává prorektorka Kubanová.

Uplynulý, letošní a následující rok jsou ve znamení implementace novely vysokoškolského zákona, který vešel v platnost v září 2016, do chodu a výuky na českých vysokých školách. Vloni vysoké školy připravovaly interní legislativní prostředí pro plánované koncepční změny, letos dochází k úpravě a změnám studijních programů a jejich způsobu akreditace. Takže fakulty univerzity budou vyučovat ještě následující akademický rok podle původních studijních plánů, nicméně právě dokončují plánované změny. V rámci nového akreditačního procesu a tzv. institucionální akreditace dojde ke změně nabízených a vyučovaných studijních programů, jak v jejich struktuře, obsahu i skladbě modulů. Mezi prvními připravovanými novinkami, s ohledem na velkou poptávku a perspektivy uplatnění, jsou například na Fakultě elektrotechniky a informatiky nový bakalářský program aplikovaná informatika nebo na dopravní fakultě zcela nový bakalářský program zaměřený na leteckou dopravu.

Akreditace všech programů všech vysokých škol v ČR bude probíhat dominantně v letošním a příštím roce. „Předpokládáme, že podle takto nově koncipovaných studijních programů by se mělo vyučovat na fakultách Univerzity Pardubice od ak. roku 2019/2020,“ doplňuje horizont plánovaných změn ve vysokoškolské výuce fakult Univerzity Pardubice prorektorka Kubanová.

A že se jedná o skutečně velké a náročné změny, které na vysokých školách probíhají, svědčí i fakt, že poslední velká změna koncepce výuky a studia proběhla na českých vysokých školách před 20 lety v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem z dubna 1998, který vysoké školy začaly „žít“ na přelomu tisíciletí.

Univerzita Pardubice = UPCE aneb Staň se součástí „evolUPCE“

Uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mají možnost osobně navštívit jak právě probíhající dny otevřených dveří, tak se seznámit s Univerzitou Pardubice i virtuálně, např. na  speciální webové stránce www.evolupce.cz. Naleznou na ní řadu užitečných informací, zorientují se ve studijní nabídce, vyhledají si svůj vysněný obor, zjistí si o něm základní informace, zjistí více i o přijímacím řízení a další důležité informace ke studiu na Univerzitě Pardubice. Mohou si projít virtuálně i univerzitní kampus a hlavní budovy fakult – https://www.upce.cz/panorama.html. Navíc se mohou zaregistrovat k odběru elektronického INFOSERVISU, který poskytuje univerzita zájemcům zdarma, v pravidelných intervalech, cca 2x do měsíce, obdrží zaregistrovaní uchazeči informace o důležitých termínech k přijímacímu řízení, přihláškám, přijímacím zkouškám a následně pak např. i k začátku studia. Jedná se o speciální servis univerzitních informací a zajímavostí a specifických informací poskytovaných z fakult uchazečům o studium dle jejich zájmu o konkrétní studium a obor. Zájemci mohou sledovat též speciální Facebook EvolUPCE. Pohodlně tak „virtuálně“ získají důležité informace k zahájení vysokoškolského studia, k podání přihlášky, přípravným kurzům nebo vlastnímu přijímacímu řízení. Dozví se všas o důležitých termínech i zajímavostech života vysokoškoláka na Univerzitě Pardubice a v Pardubicích. Sledovat dění na Univerzitě Pardubice mohou ale i na stránkách univerzitního elektronického časopisu e-Zpravodaj nebo na dalších univerzitních sociálních sítích – FacebookTwitterLinkedInInstagram i na YouTube kanálu.

Získané informace by měly uchazečům o studium pomoci při rozhodování, kam na vysokou školu a jaký obor pro své studium zvolit, a současně jim usnadnit kroky vedoucí k vlastnímu nástupu na vysokou školu a zahájení vysokoškolského studia.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice