Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_2935_115763.jpg

Published: 12.09.2018

Univerzita Pardubice se zařadila do první čtveřice vysokých škol, kterým Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil na deset let tzv. institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání. Tímto krokem potvrdil univerzitě známku vysoké kvality. „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně významná,“ řekl rektor univerzity prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

S účinností od 7. září 2018 může následujících deset let Univerzita Pardubice poskytovat vysokoškolské vzdělání v šesti oblastech vzdělávání, a to dopravě, ekonomických oborech, historických vědách, chemii, informatice a zdravotnických oborech. Studijní programy pokryjí výuku na šesti fakultách Univerzity Pardubice – fakultě chemicko-technologické, ekonomicko-správní, dopravní, filozofické, elektrotechniky a informatiky a fakultě zdravotnických studií.

Univerzita si bude sama schvalovat programy

Nabízené studijní programy v bakalářských, magisterských a ve vybraných případech i doktorských studijních programech projdou pouze tzv. interní akreditací v rámci samotné univerzity. V praxi to znamená, že univerzita nemusí své požadavky ke schválení programů posílat Národnímu akreditačnímu úřadu.

„Je to silný nástroj, který nám dává vysokou míru autonomie a pravomoc si schvalovat studijní programy, které mají dlouhodobě zaručenou a potvrzenou kvalitu. Umožní nám být v nabídce studijních programů našim studentům mnohem pružnější,“ pochvaluje si tuto významnou změnu rektor Jiří Málek.

Dlouhodobý a přísný mechanismus hodnocení

Proces získání akreditace byl přitom velmi náročný. Bylo nutné nastavit legislativní prostředí, připravit systém vzdělávacích a tvůrčích procesů a přísný mechanismus vnitřního hodnocení. „Zdokonalili jsme proces hodnocení vlastní výuky až na úroveň jednotlivých předmětů, revidovali jejich kvalitní zajištění jak po personální, tak materiální stránce včetně informační infrastruktury. Zavedli jsme systém hodnocení akademických pracovníků,“ dodává rektor k náročnému procesu získání institucionální akreditace.

Všechny tyto kroky se uskutečnily proto, aby univerzita vyhověla přísným kritériím komplexního systému kontroly a hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a aby studenti získali jistotu, že jim vysoká škola poskytuje kvalitní vzdělání.

Známka vynikajícího vzdělávacího systému

Významné postavení Univerzity Pardubice mezi českými vysokými školami potvrzuje i skutečnost, že po Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci, které obdržely institucionální akreditaci v první polovině letošního roku, je naše univerzita teprve čtvrtou českou vysokou školou, která institucionální akreditaci po přísném posouzení Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství získala.

„Národní akreditační úřad potvrdil, že náš nastavený systém vzdělávacích a všech souvisejících tvůrčích činností, je kvalitní, a to napříč fakultami. Univerzita má nyní v oněch šesti oblastech vzdělávání samostatnost při rozhodování o struktuře a vnitřním obsahu vyučovaných studijních programů i o jejich detailnějším zaměření,“ uvedla prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., která stojí se svým týmem akademiků i pracovníků univerzitních útvarů za tímto důležitým procesem.

Druhý krok: vnitřní akreditace

Studijní programy v šesti oblastech vzdělávání nyní projdou tzv. vnitřní akreditací, kterou provede speciálně k tomu zřízený nový univerzitní orgán – Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice. Ta dohlíží na kvalitu všech vzdělávacích procesů, i jejich přípravu, a schvaluje studijní programy a jejich zaměření. Skládá se z devíti členů, interních odborníků, a svého zástupce v ní mají i studenti.

Podle nových studijních programů by se mělo vyučovat na Univerzitě Pardubice již v akademickém roce 2019/2020.