Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2014/2015

Kód/Typ Název studijního programu/oboru Forma studia Akad. titul Délka studia OPP U/P Vyučovací jazyky
B8206  Výtvarná umění
  Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů P BcA. 4 4 13/4 český jazyk
  Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita P BcA. 4 4 17/4 český jazyk
  Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů P BcA. 4 4 13/4 český jazyk
  Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech P BcA. 4 4 19/5 český jazyk
N8206 Výtvarná umění
  Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury P MgA. 2 5 8/8 český jazyk
  Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách P MgA. 2 5 7/6 český jazyk