UPCE

Seznam nabízených akreditovaných studijních programů a oborů

Vysvětlivky k tabulkám:
STUDPROG - Kód studijního programu

B - bakalářský studijní program,
N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program,
P - doktorský studijní program.

AKVO– Kód studijního oboru
Forma studia

P – prezenční forma studia,
D – distanční forma studia,
K – kombinovaná forma studia;

Standardní doba studia
v akademických rocích
Pozn.: Vhodnost studijního oboru pro dané zdravotní postižení je doporučeno konzultovat se studijním oddělením jednotlivých fakult.

Dopravní fakulta Jana Pernera

STUD PROG Název studijního programu AKVO Název studijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možné
pro
B3607 Stavební
inženýrství
3607R002 Dopravní stavitelství B P,K 4 **)
  B3709   Dopravní technologie
a spoje
1802R021 Aplikovaná informatika v dopravě B P 3
**)
Applied Informatics in Transport B P 3
**)
3708R043 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě B P, K 3
  Management, marketing a logistika ve spojích B P, K 3
***)
3708R003 Dopravní management, marketing a logistika B P, K 3
***)
3708R005 Dopravní prostředky B P, K 3 ****)
Transport Means B P, K 3 ****)
3708R025 Technologie a řízení dopravy B P, K 3
 
N3607 Stavební
inženýrství
3607T002 Dopravní stavitelství N P,K 1,5 *)
  N3708   Dopravní inženýrství
a spoje
1802T021 Aplikovaná informatika v dopravě N P, K 2
Applied Informatics in Transport N P, K 2
3708T043 Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě N P, K 2
3708T003 Dopravní management, marketing a logistika N P, K 2

***)
3708T005 Dopravní prostředky N P, K 2 ****)
Transport Means N P,K 2 ****)
3708T025 Technologie a řízení dopravy N P, K 2
 
  P3710   Technika a technologie v dopravě
a spojích
3706V005 Dopravní prostředky a infrastruktura P P,K 3 ****)
Transport Means and Infrastructure P P,K 3 ****)
3708V024 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích P P,K 3 ****)
Technology and Managementin Transportand Telecommunications P P,K 3 ****)

*) pro studenty s lehčí formou pohybového postižení

**) pro studenty bez postižení horních končetin

***) pro studenty s lehčími vadami zraku (nevhodný pro nevidomé)

****) pro studenty s lehčí formou pohybového, zrakového i sluchového postižení


Fakulta ekonomicko-správní

STUD PROG Název studijního programu AKVO Názevstudijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možnépro
  B6202   Hospodářská politika a správa 6202R055 Veřejná ekonomika a správa B P, K 3
  B6208   Ekonomikaa management 6208R126 Management podniku B P, K 3
6208R146 Ekonomika a provoz podniku B P, K 3
6208R147 Management ochrany podniku a společnosti B P, K 3
  B6209   Systémovéinženýrstvía informatika 6209R019 Informatika ve veřejné správě B P, K 3
6209R028 Regionální a informační management B P, K 3
Regional and Information Management B P 3
6209R029 Informační a bezpečnostní systémy B P, K 3
6209R035 Management finančních rizik B P 3
 
  N6202   Hospodářská politika a správa 6202T040 Regionální rozvoj N P 2  
6202T070 Ekonomika veřejného sektoru N P,K 2
  Regional Development and Governance v AJ N P 2  
N6208 Ekonomika a management 6208T009 Ekonomika a management podniku N P, K 2
  N6209   Systémové inženýrství a informatika 6209T019 Informatika ve veřejné správě N P, K 2
6209T028 Regionální a informační management N P, K 2
Regional and Information Management N P 2
6209T030 Pojistné inženýrství N P 2
 
P6202 Hospodářská politika a správa 6202V073 Regionální a veřejná ekonomie P P, K 3  
Regional and Public Economics P P, K 3
P6208 Ekonomikaa management 6208V037 Management P P,K 3
  P6209   Systémové inženýrství a informatika 6209V019 Informatika ve veřejné správě P P, K 3
Informatics within Public Administration      P P, K 3
P1802 Aplikovaná informatika 1802V001 Aplikovaná informatika P P, K 3

Pozn.:Všechny studijní programy na FES jsou přístupné pro tělesně postižené studenty. Pro sluchově postižené jsou v nabídce všechny obory pouze v kombinované formě studia.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

STUD PROG Názevstudijního programu AKVO Názevstudijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možnépro
B2612 Elektrotechnika a informatika 2612R060 Komunikační a mikroprocesorová technika B P 3
3902R046 Řízení procesů B P 3
  B2646 Informační technologie 1802R007 Informační technologie B P 3
 
N2612 Elektrotechnika a informatika 2612T064 Komunikační a řídicí technologie N P 2
Řízení procesů N P 2
N2646 Informační technologie 1802T007 Informační technologie N P 2
 
P2612 Elektrotechnika a informatika 2612V070 Informační, komunikační a řídicí technologie P P,K 4
P2612 Electrical Engineeringand Informatics 2612V070 Information,Communication and Control Technologies P P,K 4

Fakulta filozofická

STUD PROG Název studijního programu AKVO Názevstudijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možné
pro
  B6101   Filozofie 6101R004 Filozofie B P 3
6101R014 Religionistika B P 3
B6107  Humanitnístudia 6101R003 Humanitní studia B P 3
B6703 Sociologie 6703R003 Sociální antropologie B P 3
  B7105   Historické vědy 7105R021 Historie (dvouoborové) B P 3
7105R035 Kulturní dějiny B P 3
7105R051 Historicko-literární studia B P 3
7105R053 Spisová a archivní služba B P 3  
7105R065 Ochrana hmotných památek(dvouoborové) B P 3  
  B7310   Filologie 7310R190 Německý jazyk pro odbornou praxi B P 3
7310R334 Anglický jazyk pro odbornou praxi B P 3  
B7507 Specializace v pedagogice 7507R062 Anglický jazyk - specializace v pedagogice B P 3
English for Education B P 3
 
  N6101   Filozofie 6101T004 Filozofie N P 2
6101T014 Religionistika N P 2
N6703 Sociologie 6703T003 Sociální antropologie N P 2
N7105 Historické vědy 7105T035 Kulturní dějiny N P 2

N7503 Učitelství pro základní školy 7503T006 Učitelství anglického jazyka N P 2  
English Language Teacher Education N P 2  
N7507 Specializace v pedagogice 7507T086 Resocializační pedagogika N P 2
N7310 Filologie 7310T004 Anglická filologie N P 2  
 
P6101 Filozofie 6101V004 Filozofie P P,K 3
Philosophy P P, K 3
6101V014 Religionistika P P,K 3
P7105 Historické vědy 7105V021 Historie P P, K 3

History P P, K 3

Pozn.:Jde o otevřenost ze strany náplně studia daných oborů, nikoli technické podmínky, protože budova G není bezbariérová.

Fakulta chemicko-technologická

STUD PROG Název studijního programu AKVO Názevstudijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možné
pro
B2802 Chemie a technická chemie 2802R011 Chemie a technická chemie B P 3  
  B2807 Chemické a procesní inženýrství 2807R015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků B P 3  
1604R007 Ochrana životního prostředí B P 3  
  B2829   Anorganické a polymerní materiály 2808R023 Anorganické materiály B P 3  
2808R024 Polymerní materiály a kompozity B P 3  
B2830 Farmakochemie a medicinální materiály 2801R021 Farmakochemie a medicinální materiály B P 3  
B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů 2808R025 Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů B P 3  
B2901 Chemie a technologie potravin 2901R003 Hodnocení a analýza potravin B P 3  
B3441 Polygrafie 3441R001 Polygrafie B P 3  
B3912 Speciální chemicko-biologické obory 3901R017 Klinická biologie a chemie B P 3  
5345R020 Zdravotní laborant B P 3  
 
  N1407   Chemie 1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie N P 2  
1402T001 Organická chemie N P 2  
1403T001 Analytická chemie N P 2  
2802T010 Technická fyzikální chemie N P 2  
  N2807   Chemické a procesní inženýrství 1604T007 Ochrana životního prostředí N P 2  
2807T004 Chemické inženýrství N P 2  
2807T015 Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků N P 2  
  N2808   Chemie a technologie materiálů 2801T001 Anorganická technologie N P 2  
2801T007 Technologie organických specialit N P 2  
2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů N P 2  
2801T010 Teorie a technologie výbušin N P 2  
2806T003 Vlákna a textilní chemie N P 2  
2808T015 Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů N P 2  
2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty N P 2  
3911T011 Materiálové inženýrství N P 2  
N2901 Chemie a technologie potravin 2901T003 Hodnocení a analýza potravin N P 2  
N3441 Polygrafie 3441T001 Polygrafie N P 2  
N3912 Speciální chemicko-biologické obory 3901T001 Analýza biologických materiálů N P 2  
1406T011 Bioanalytik N P 2  
 
  P1418   Anorganická chemie (čtyřleté) 1401V002 Anorganická chemie P P,K 4  
Inorganic Chemistry P P,K 4  
  P1419   Analytická chemie (čtyřleté) 1403V001 Analytická chemie P P,K 4  
Analytical Chemistry P P,K 4  
  P1420   Fyzikální chemie (čtyřleté) 1404V001 Fyzikální chemie P P,K 4  
Physical chemistry P P,K 4  
  P1421   Organická chemie (čtyřleté) 1402V001 Organická chemie P P,K 4  
Organic Chemistry P P,K 4  
  P2832   Chemie a chemické technologie (čtyřleté) 2801V001 Anorganická technologie P P,K 4  
Inorganic Technology P P,K 4  
  P2833   Chemie a technologie materiálů (čtyřleté) 2808V003 Chemie a technologie anorganických materiálů P P,K 4  
Chemistry and Technologyof  Inorganic Materials P P,K 4  
2808V027 Povrchové inženýrství P P,K 4  
Surface Engineering P P,K 4  
  Inženýrství energetických materiálů P P,K 4  
  P2837   Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté) 2807V004 Chemické inženýrství P P,K 4  
Chemical Engineering P P,K 4  
3904V005 Environmentální inženýrství P P,K 4  
Environmental Engineering P P,K 4  

Pozn.:Při přijímání studentů se vyžaduje potvrzení od lékaře o alespoň "dobrém" zdravotním stavu uchazeče.

Fakulta restaurování

STUD PROG Název studijního programu AKVO Názevstudijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možné
pro
  B8206   Výtvarná umění 8206R048 Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů B P 4  
8206R049 Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita B P 4  
8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů B P 4  
8206R103 Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech B P 4  
 
  N8206   Výtvarná umění 8206T120 Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury N P 2  
8206T131 Restaurování a konzervace děl písemné kultury N P 2  

Pozn.: Pokud je neslyšící jinak zcela v pořádku, mohl by studovat všechny obory, ovšem za předpokladu stálé přítomnosti tlumočníka do znakové řeči, což fakulta naprosto není schopna zajistit.

Fakulta zdravotnických studií

STUD PROG Název studijního programu AKVO Názevstudijního oboru Typ SP Forma studia Stand. doba studia Možné pro
B5341  Ošetřovatelství 5341R009 Všeobecná sestra B P,K 3  
B5345 Specializace ve zdravotnictví 5345R021 Zdravotnický záchranář B P 3  
5345R010 Radiologický asistent B P 3  
B5349 Porodní asistence 5341R007 Porodní asistentka B P 3  
B5350 Zdravotně sociální péče 5345R031 Zdravotně-sociální pracovník B P 3  *)**)***)
 
N5341  Ošetřovatelství 5341T014 Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech N P 2  
5341T016 Ošetřovatelská péče v interních oborech N P 2  
N5345 Specializace ve zdravotnictví 5345T035 Perioperační péče v gynekologii a porodnictví N K 2  
  Perioperační péče N K 2  
 
P5341 Ošetřovatelství     P P,K 3  

*) pro studenty s lehčí formou tělesného postižení
**) pro studenty s lehkou nedoslýchavostí a s poruchami/vadami, které jsou korigovány naslouchadlem nebo kochleárním implantátem
***) pro studenty s lehkými a středními poruchami/vadami zraku

true