Prezident republiky jmenoval 60 nových profesorů. Dva jsou z Univerzity Pardubice

V pondělí 25. červnapražském Karolinu předal šedesáti novým profesorkám a profesorům českých vysokých škol jmenovací dekrety ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Mezi nově jmenovanými profesory jsou i dva profesoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kteří prošli úspěšně profesorským řízením na Univerzitě Pardubice:

prof. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D., z Ústavu organické chemie a technologie, vedoucí oddělení mechanismů organických reakcí, jmenovaný pro obor Organická chemie,

a

prof. Mgr. Roman KANĎÁR, Ph.D., z Katedry biologických a biochemických věd, jmenovaný pro obor Analytická chemie.

Vědecká rada Univerzity Pardubice při svém listopadovém zasedání loňského roku doporučila v profesorském řízení, konaném na Univerzitě Pardubice, jmenovat profesorkou také doc. PhDr. Michaelu Hrubou, Ph.D., která působí na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to pro obor České dějiny a československé dějiny.

Doc. Hrubá se dlouhodobě zabývá dějinami pozdně středověkých a raně novověkých měst, zejména problematikou každodenního života a fungování městské společnosti, včetně genderových aspektů. Podstatný badatelský přínos lze též vidět v zájmu o dějiny příhraničního regionu severozápadních Čech, zejména výzkumu kulturního dědictví s kontextuálními přesahy do Saska.

Prof. Kanďár se zasloužil o rozšíření koncepce pracoviště o analýzy biologických vzorků chromatografickými metodami a mezi jeho největší vědecký přínos patří zavedení několika metod pro stanovení antioxidantů a monitorování ukazatelů oxidačního stresu a biologicky významných látek v biologických vzorcích, jako jsou krev, moč, krevní plazma a seminální plazma, které byly publikovány v časopisech s impakt faktorem s velkým citačním ohlasem.

Oblastí vědeckého zájmu prof. Hanuska je výzkum reakčních mechanismů organických reakcí s využitím tradičních i moderních metod fyzikální organické chemie. Nosnou myšlenkou jeho výzkumu je hledání vztahů mezi strukturou a reaktivitou organických látek, a to především v případech, kdy i malá změna v jejich struktuře, případně malá změna podmínek, indukují velkou změnu v jejich reaktivitě.

Nově jmenovaným profesorům k získání nejvyššího vědecko-pedagogického akademického titulu gratulujeme.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerizty Pardubice